Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 10.03.15 - PS 20/15 Detaljregulering for Teaterhus, Verdal sentrum

Saksbehandler: Per Anders Røstad

Arkivref : 2014/7658 - /2014007

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 10.03.2015 20/15

 
Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til detaljregulering for Teaterhus, Verdal sentrum, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht.Plan- og bygningslovens § 12-10.

Vedlegg: 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Innspill på vasrel om oppstart.

Saksopplysninger:
Bakgrunn.
Bakgrunnen for planforslaget er kommunens ønske om å tilrettelegge for utbygging av et teaterhus i Verdal sentrum. Huset skal være Nord-Trøndelag teater sitt hjemsted for øving og utøvelse av teatervirksomhet. Bygget vil inneholde fasiliteter og funksjoner tilknyttet denne teatervirksomheten, som garderober, verksted, kontorer og øvingsrom- I tillegg vil bygget også inneholde en større hovedscene.

Planområdet.
Planområdet ligger sentralt i Verdal sentrum, og er i dag ubebygd. Planområdets størrelse er på ca 2 daa. Størsteparten av planområdet eies av Coop Inntrøndelag.

Skisse over planområdet 

Planstatus.
Planområdet er regulert gjennom reguleringsplan for kvartalet Minsaas Plass/Sørgata, vedtatt 1.3.2010. I denne planen er området avsatt til kombinert formål, bolig, forretning og kontor. I kommunedelplan for Verdal by er området avsatt til sentrumsformål. 

Skisse over planstatus, bilde 1Skisse over planstatus, bilde 2

Planforslaget.
Generelt.
Planforslaget er en flateregulering som angir tillatt arealbruk, tillatt bygningsvolum og tillatt plassering i forhold til veg. Innenfor området regulert til annen tjenesteyting legges det opp til en høy tillatt maksimal utnyttelsesgrad.

Bebyggelsen.
Planforslaget klargjør området for et nytt teaterbygg. I og med at dette er en flateregulering vil detaljene om hva som skal bygges avgjøres på byggesaksnivået. Reguleringsbestemmelsene gir føringer om tillatt bygningsvolum og krav til miljø- og estetiske hensyn.

Parkering.
Selv om selve tiltaket gir økt behov for parkering, har kommunen vurdert det slik at det i nærområdet finnes tilstrekkelig med parkeringsmuligheter. Det ligger flere større parkeringsplasser i umiddelbar nærhet.

Universell utforming.
Teknisk forskrift (TEK 10) sine krav til universell utforming vil gjelde.

Støy.
I reguleringsbestemmelsene er det presisert at retningslinjene for støy i arealplanleggingen skal gjelde.

Risiko- og sårbarhetsanalyse.
Det er gjennomført en geoteknisk vurdering av planområdet. Rapporten konkluderer med at grunnforholdene kan karakteriseres som gode, og at sikkerheten ansees som god i forhold til uønskede hendelser.

Planprosess.
Medvirkning.
Oppstart av reguleringsarbeidet ble annonser i Verdalingen. Berørte grunneiere, naboer og fylkesetatene ble varslet skriftlig. Det kom 6 innspill til planarbeidet på oppstartsannonsen. Se vedlagte planbeskrivelse for kommentarer til innspillene.

Vurdering:
Etableringen av et Teaterhus sentralt i Verdal sentrum vil bidra positivt i sentrumsutviklingen. Plasseringen vil gi en mer helhetlig bebyggelse i avgrensningen ut mot Sørgata og inn mot Minsaas plass. Teaterhuset kan også styrke aktiviteten omkring Minsaas plass og gi muligheter for flerbruk på denne viktige møteplassen i Verdal sentrum.

Selve funksjonene i huset vil styrke Verdals aktive teatermiljø, og sikrer Verdal en møteplass for scenekunst og kultur i framtiden

Selve plankartet og bestemmelsene er lite detaljert, noe som gir stor grad av fleksibilitet i forhold til endelige valg av løsninger. Det er imidlertid i bestemmelsenes satt krav til situasjonsplan, miljø og estetikk som må følges opp på byggesaksnivået.

Rådmannen foreslår at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, slik at alle berørte får uttale seg. 

     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 05.02.2021 13:38
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS