Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 11.02.2014

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 11.02.2014
Tid            : 09:00 - 12:40
Til stede   : 9 representanter

 

 

 

Sakliste som PDF                          - protokoll som PDF 
 
Sakliste i Word  (22 Mb)               - protokoll i Word

Alle vedlegg samlet i en PDF-fil  (11 Mb)

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 10/14 Godkjenning av møteprotokoll 14.01.2014 Protokoll
PS 11/14 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 12/14 Årsrapport 2013 - Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 13/14 Ørmelen Grendehus - Vedtak om riving Protokoll
PS 14/14 Hovedplan veg med handlingsplan for  2014 Protokoll
PS 15/14 Kommunedelplan Verdal byområde – Planprogram Protokoll
PS 16/14 Detaljregulering Brygga II - planprogram Protokoll
PS 17/14 Søknad om bygging av to hytteveger i området Bjørbekken ved Innsvatnet - 1721/230/4 Sulstuen Skog - Dispensasjon fra kommuneplan Protokoll
PS 18/14 Detaljregulering for Ravlo masseuttak - 1721/269/11 Protokoll
PS 19/14 Detaljregulering Stekke sør - 1721/19/718 Protokoll
PS 20/14 Utbyggingsavtale Stekke sør Protokoll
PS 21/14 Oppnevning av nytt varamedlem i kommunens trafikksikkerhetsutvalg Protokoll
PS 22/14 Andre saker
-
Protokoll

 

 

Oppmøte komite plan og samfunn 11.02.2014
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Ove Morten Haugan DNA Leder Ja  
Berit Gustad Nessø DNA Nestleder Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Kristine Nordtømme DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Nei  
Knut Snorre Sandnes H. Medlem Ja  
Johannes Rosvold V Medlem Ja

 

Anne Kolstad SV Vara Ja

Møtte for Vigdis Haldorsen

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn og næring  
Åge Isaksen Fagsjef plan  
Inger Storstad Møtesekr./kons  

 

PS 010/14 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 11.02.2014

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 14. januar 2014 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 14. januar 2014 godkjennes.

 

PS 011/14 Referatsak Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 11.02.2014

BEHANDLING: 
Repr. Berit Gustad Nessø: Er søknaden på referat nr. 16 godkjent?
Åge Isaksen opplyste at den er godkjent.

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Referatene tas til orientering.

 

PS 012/14 Årsrapport 2013 - Verdal kommune  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 11.02.2014

BEHANDLING:   
Rådmannen v/kommunalsjef Trond Selseth redegjorde kort for rapporten.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING: 
Årsrapport 2013 for Verdal kommune tas til orientering.

 

PS 013/14 Ørmelen Grendehus - Vedtak om riving  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 11.02.2014

BEHANDLING: 
Virksomhetsleder teknisk drift, Bård Kotheim, redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:   

 1. Ørmelen Grendehus, parsell av gnr.18, bnr.1145 rives
 2. Utgifter til rivningen på anslagsvis 0,5 mill.kr foreslås dekket ved bruk av ubundet kapitalfond.
 3. Tomten beholdes i offentlig eie til framtidige utbyggingsformål.
 4. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettjusteringer.

 

  
PS 014/14 Hovedplan veg med handlingsplan for  2014   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 11.02.2014

BEHANDLING: 
Oddvar Govasmark og Harry Halland, hhv ingeniør og fagleder ved teknisk drift, var i møtet og redegjorde for saken og svarte på spørsmål.

SV v/Anne Kolstad fremmet følgende tilleggsforslag til pkt. 1.
Videre fremover vil Verdal kommune ha som mål at alle barn skal ha trygg skoleveg.

Det ble først votert over tilleggsforslaget til pkt. 1fra SV v/Anne Kolstad. Enstemmig vedtatt.

Det ble så votert samlet over rådmannens innstilling med vedtatte tilleggsforslag. Enstemmig vedtatt.

INNSTILLING: 

 1. Alle kommunale veger skal ha en tilfredsstillende standard og sikres nødvendig vedlikehold slik at trafikantene sikres god og trygg framkommelighet. Videre fremover vil Verdal kommune ha som mål at alle barn skal ha trygg skoleveg.
 2. Følgende prioriteringer vedtas for 2014, jfr. økonomiplanen samt vedtatt investeringsbudsjett for veg med 4 mill. kr.:
  - Prioritet 1: Bollgardssletta, asfaltering, kostnad ca. kr 600.000,-
  - Prioritet 2: Markavegen vegrekkverk, kostnad ca. kr 400.000,-
  - Prioritet 3: Prærien/Garpa utskifting av 30 lysstolper, kost ca. kr 600.000,-
  - Prioritet 4: Hellmovegen, Kluksbakkan, Holmlibakkan og Hellbakkvegen, grøfting og grøftrens, kostnad ca. kr 200.000,-
  - Prioritet 5: Møllegata, reasfaltering, kostnad ca. kr 500.000,-
  - Prioritet 6: Mange veger: gatenavskilt, kostnad ca. kr 300.000,-
  - Prioritet 7: 767 Flåttaenget i lengde ca. 100 meter, kostnad ca. kr 200.000,-
  - Prioritet 8: 4352 Sundbyvegen i lengde ca. 430 meter, kostnad ca. kr 750.000,-

 

PS 015/14 Kommunedelplan Verdal byområde – Planprogram  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 11.02.2014

BEHANDLING: 
Arealplanlegger Thomas Møller var i møtet og redegjorde for saken og svarte på spørsmål.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING: 
Planprogram for Kommunedelplan Verdal byområde vedtas i medhold av Plan- og bygningslovens § 11-13.

 

PS 016/14 Detaljregulering Brygga II - planprogram Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 11.02.2014
 
BEHANDLING: 
Fagsjef plan, Åge Isaksen, redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling vedtatt med 8 stemmer. 1 stemte mot.

INNSTILLING: 
Planprogram for detaljregulering Brygga II vedtas iht. Plan- og bygningslovens § 12-9.


  

PS 017/14 Søknad om bygging av to hytteveger i området Bjørbekken ved Innsvatnet - 1721/230/4 Sulstuen Skog - Dispensasjon fra kommuneplan
  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 11.02.2014
 
BEHANDLING:  
SV v/Anne Kolstad fremmet følgende alternative forslag til vedtak:
Det gis dispensasjon til bygging av veg 1 på ca 300 meter.

Det ble først votert over forslaget fra SV v/Anne Kolstad. Forslaget fikk 1 stemme. 8 stemte mot.

Det ble så votert over rådmannens forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-1 gis det dispensasjon fra LNFR formålet i kommuneplanen for Verdal kommune for bygging av hytteveg i området Bjørbekken ved Innsvatnet, som omsøkt.
Bakgrunnen for dispensasjonen fremgår av saksfremlegget.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 (tiltak som krever søknad og tillatelse) og vedtatte delegasjonsbestemmelser godkjennes søknad om rammetillatelse for bygging av omsøkte hytteveg på følgende forutsetninger:
Det må innsendes egen søknad om igangsettingstillatelse til kommunen for godkjenning. Tiltaket må ikke igangsettes før tillatelse er gitt.

Vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages, jf. Forvaltningslovens § 28. Det er 3 ukers klagefrist fra underretning om vedtaket er mottatt. 

 

PS 018/14 Detaljregulering for Ravlo masseuttak - 1721/269/11 Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 11.02.2014
 
BEHANDLING:
Fagsjef plan, Åge Isaksen, redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtas detaljregulering for Ravlo masseuttak dat. 20.12.2013 framlagt for høring og offentlig ettersyn.

 

PS 019/14 Detaljregulering Stekke sør - 1721/19/718 Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 11.02.2014
 
BEHANDLING:
Fagsjef plan, Åge Isaksen, redegjorde for saken.

SV v/Anne Kolstad fremmet følgende tilleggsforslag til nytt pkt. 2:
Det bør tilstrebes en bedre og tryggere løsning for leikeareal for små barn, særlig med tanke på trafikkløsning.

Det ble først votert over rådmannens forslag til innstilling som ble enstemmig vedtatt.

Det ble så votert over tilleggsforslaget til nytt punkt 2 fra SV v/Anne Kolstad. 2 stemte for forslaget. 7 stemte mot.

INNSTILLING: 
Detaljregulering for Stekke sør, datert 24.09.13, rev. 17.12.13, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.

 

PS 020/14 Utbyggingsavtale Stekke sør Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 11.02.2014
 
BEHANDLING:
Trine Reitan fremmet følgende alternative forslag til pkt. 10 i utbyggingsavtalen:
For innkjøp av nødvendig lekeutstyr til fellesareal skal det avsettes minimum kr 15 000,- pr. boenhet som skal benyttes til dette formål.

Det ble først votert over det alternative forslaget fra Trine Reitan som fikk 4 stemmer. 5 stemte mot.

Det ble så votert over rådmannens forslag til innstilling som ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING: 
Utbyggingsavtale for Stekke sør inngås i medhold av plan- og bygningslovens § 17-4.

 

PS 021/14 Oppnevning av nytt varamedlem i kommunens trafikksikkerhetsutvalg Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 11.02.2014
 
BEHANDLING:
SP v/Karl Bernhard Hoel fremmet følgende forslag:
Som nytt varamedlem til kommunens trafikksikkerhetsutvalg for resten av valgperioden 2011-2015 velges Johannes Rosvold (V).

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Som nytt varamedlem til kommunens trafikksikkerhetsutvalg for resten av valgperioden 2011-2015 velges Johannes Rosvold (V).

 

PS 022/14 Andre saker  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 11.02.2014

BEHANDLING: 
Repr. Johannes Rosvold (spørsmål innsendt på forhånd):
I kommunestyret 21.06.10 ble det i sak 53/10 vedtatt klima- og energiplan for Verdal kommune.

Det står i vedtaket at

 1. Klima- og energiplan for Verdal kommune 2010-2020 vedtas.
 2. PUK evaluerer klima- og energiplanen en gang pr. år.
 3. Ved revidering av planen må planen være i samsvar med planretningslinjene, jfr uttalelse
  fra fylkesmannen.
 4. Ren og rimelig vannkraft er et av våre viktigste fortrinn i energiproduksjon her til lands.
  Også Verdal har vannkraftsressurser som kan utnyttes bedre, noe som vil medvirke til
  mer energi og verdiskapning. Kommunestyret ber administrasjonen sette opp en oversikt
  over mulige strekninger for bedre utnytting av vannkraftsressursene i Verdal. Denne
  oversikten bes sendes fylkesnivået for utredning.

I denne sammenhengen har jeg to spørsmål:

 1. Verdal Venstre etterlyser den vedtatte evalueringen/revideringen av planen som nevnt i pkt 2. Så vidt meg bekjent har den ikke vært oppe i PUK/PS etter at den ble vedtatt. Når kan komiteen forvente en sak på dette?
 2. Hva er gjort i forbindelse med pkt. 4?

Virksomhetsleder teknisk drift, Bård Kotheim, svarte.

Repr. Kjetil Aarstad:
Hvordan er framdriften når det gjelder snøscooterløyper (forsøksordningen)?

Rådmannen v/kommunalsjef Trond Selseth svarte med å referere fra kurs i regi av fylkesmannen. Når det gjelder forskriften kommer sak om det til politisk behandling i mars.

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 12.04.2022 13:59
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS