Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 11.02.14 - PS 17/14 Søknad om bygging av to hytteveger i området Bjørbekken ved Innsvatnet - 1721/230/4 Sulstuen Skog - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for Verdal Kommune

Saksbehandler : Flutra Demaj 

Arkivref :  2013/5060 - /1721/230/4

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 11.02.2014 17/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:  
Med hjemmel i plan og bygningsloven § 19-1 gis det dispensasjon fra LNFR formålet i kommuneplanen for Verdal kommune for bygging av hytteveg i området Bjørbekken ved Innsvatnet, som omsøkt.
Bakgrunnen for dispensasjonen fremgår av saksfremlegget.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 (tiltak som krever søknad og tillatelse) og vedtatte delegasjonsbestemmelser godkjennes søknad om rammetillatelse for bygging av omsøkte hytteveg på følgende forutsetninger:

Det må innsendes egen søknad om igangsettingstillatelse til kommunen for godkjenning. Tiltaket må ikke igangsettes før tillatelse er gitt.

Vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages, jf. Forvaltningslovens § 28. Det er 3 ukers klagefrist fra underretning om vedtaket er mottatt.

Vedlegg:  
Kartutsnitt 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 1. Søknad om dispensasjon for bygging av to hytteveger fra Værdalsbruket AS, datert 15.07.2013.
 2. Brev fra Innherred Samkommune v/PBOM til diverse høringsinstanser, datert 23.08.2013.
 3. Brev fra Innherred Samkommune v/enhet for landbruk, datert 29.08.2013.
 4. Brev fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune, datert 30.08.2013.
 5. Brev fra Reindriftsforvaltningen i Nord-Trøndelag datert 13.09.2013.
 6. Brev fra Sametinget, datert 23.09.2013.
 7. Brev fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, datert 18.09.2013..

Saksopplysninger:
Tiltak:
Søknaden gjelder bygging av to nye veger inn i et eldre eksisterende hytteområde på gnr. 230 bnr. 4 ved Innsvatnet i Verdal kommune. Begge tar utgangspunkt i parkeringsplass i enden av en tidligere bygd adkomstveg fra FV72. Denne vegen er sperret med bom og bidrar til å begrense ferdselen til å gjelde de aktuelle hytteeierne. Veg 1 er ca. 300 meter lang og ender i enn felles parkering. Vegen har betydning for til sammen 7 hytter. Veg to ønskes oppført med en lengde på ca. 650 meter og ender i en felles parkeringsplass. Vegen har betydning for totalt 6 hytter.

Planstatus.
Omsøkte tiltak omfattes av kommuneplanens arealdel for Verdal kommune, med plan id 2008008. Området hvor vegen er planlagt bygd, er i følge kommuneplanen for Verdal avsatt til LNFR-formål. Byggingen av hytteveger anses av kommunen å være i strid med plan, og det søkes dermed om dispensasjon fra LNFR-formålet.

Aktuelle område er opprinnelig et eldre hyttefelt, regulert i reguleringsplan for Syd Innsvann hyttefelt 1 og 2. Plan id 1989005. Nevnte plan har ingen innregulert veg for hyttefeltet. Reguleringsplanen er ikke opphevet gjennom reguleringsvedtak, selv om den ikke tiltenkt videreført. Kommuneplanen for Verdal vil likevel overstyre reguleringsplan Syd Innsvann. Der det foreligger motstrid mellom ny og eldre plan vil den nye planen sette til side rettsvirkningene av den eldre reguleringsplan. I denne saken kan ikke kommunen se at det er noen motstrid mellom planene, da hytteveger ikke er regulert i noen av planene. Kommuneplanens arealdel er således benyttet som gjeldende plan for området.

Retningslinjer for vegbygging til hytter i fjell:.
I denne søknaden mangler det regulert veg i plan, og den må derfor behandles som en søknad om dispensasjon fra gjeldende plan. Plan- og utviklingskomiteen i Verdal har i møte 26.01.2006 vedtatt retningslinjer for vegbygging i fjellet. Disse er også benyttet i videre saksbehandling.

Søknad om dispensasjon:
Dispensasjonssøknaden er begrunnet som følgende:

«For begge veger gjelder at hytteeierne har et ønske om å lette adkomsten til hyttene ved å redusere gangavstanden. Dette er et eldre hyttefelt og veger ble ikke innregulert i den opprinnelige planen. Videre er det slik at utviklingen også innhenter slike hyttefelt og det er nødvendig å etablere enkelte fellesanlegg. Besøkshyppigheten til hyttene vil øke vesentlig som følge av vegene, spesielt vinterstid. Vegene vil bli lagt slik at de medfører minst mulig terrenginngrep og blir tilsvarende lite synlig for omgivelsene. En er ikke kjent med at vegene vil berøre viktige biologiske verdier eller kulturminner. Vegene er vurdert i forhold til alle relevante punkt i retningslinjer for vegbygging til hytter i fjellet og en kan ikke se at de påvirker noen av disse forholdene negativt. Veg 2 er lenger enn det som er satt som retningsgivende for fellesanlegg, men det anses nødvendig for å dekke inn de hyttene som ser behov for bedret adkomst. Skulle vegen legges rettere for å redusere antall meter ville en fått dårligere linjeføring og betydelig større terrenginngrep i lia ned mot Bjørbekken.

Veg 1 er ca. 300 meter lang og ender i felles parkeringsplass. Vegen har betydning for 7 hytter. Veg 2 er ca. 650 meter lang og ender i felles parkeringsplass. Vegen har betydning for 6 hytter.».

Uttalelse fra Landbruk v/Innherred samkommune:
«Ingen merknad i forhold til jordloven.
Alle interessenter, også grunneier bør ha bruksrett på veiene.»

Uttalelse fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune:
«
Plan- og friluftslivsforhold:
Søknaden gjelder etablering av to nye veger som forlengelse av eksisterende veg innenfor et etablert hyttefelt. Vi ser ikke regionale interesser i saken og har ikke merknader til søknaden.

Kulturminner:
Vi finner at tiltaket ikke er i konflikt med kulturminnelovens (KML) § 3.

Det kan likevel ligge ukjente automatisk freda kulturminner under nåværende markoverflate i eller inn mot planområdet. Vi vil derfor minne om aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminnelovens § 8.2 dersom noen treffer på slike kulturminner under det videre arbeidet med planforslaget eller byggearbeidene. Dette pålegget må videreformidles til de som skal foreta arbeidet. Vi gjør forøvrig oppmerksom på at denne uttalelsen ikke gjelder samiske kulturminner. Når det gjelder slike, viser vi til egen uttalelse fra samisk kulturminnevern. Det oppfordres til bruk av askeladden; http://askeladden.ra.no og mitt kulturminne; http://www.mittkulturminne.no for informasjon om kulturminner i Nord-Trøndelag.»

Uttalelser fra Reindriftsforvaltningen i Nord-Trøndelag:
«Området benyttes av Gaasken-Laante sijte/ Færen reinbeitedistrikt. Det er i tidligere saker opplyst at det ikke er ønskelig med ytterligere utbygging og aktivitet i dette området. Reindriftsforvaltningen kan imidlertid ikke se at utbygging av disse to veiene medfører vesentlig endret aktivitet i området. Det står i søknaden at veien opp til området er sperret med bom, slik at det kun er hytteeiere som benytter veinettet. Reindriftsforvaltningen har ingen ytterligere merknader.»

Uttalelser fra Sametinget:
«Etter vår vurdering av beliggenhet, omfang og ellers kjente forhold kan vi ikke se at det er fare for at det omsøkte tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredete samiske kulturminner. Sametinget har derfor ingen spesielle merknader til dispensasjonssøknaden.

Skulle det likevel under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre strukturer/spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Vi forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken.

Vi minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet i følge kml. § 4 annet ledd. Samiske kulturminner kan for eksempel være bygninger, hustufter, gammetufter, teltboplasser (synligsom et steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold, graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Denne oppregningen er heller på ingen måte uttømmende. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet.

Det er ikke tillatt å skade eller skjemme fredet kulturminne eller sikringssonen på 5 meter rundtkulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6.

Vi gjør forøvrig oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser til egen uttalelse fra Nord-Trøndelag fylkeskommune.»

Uttalelser fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag:
«
Landbruksavdelingen
Landbruksavdelingen har ut fra regionale og nasjonale jordvernhensyn ingen merknad til søknaden.

Miljøvernavdelingen
Omsøkte veger ligger i et etablert hyttefelt. I følge ortofoto og vedlagte kart vil vegene bli liggende i nedre kant av skoggrensa, med til dels glissen fjellskog. Vi forutsetter at vegene legges slik at de medfører minst mulig terrenginngrep og blir tilsvarende lite synlig for omgivelsene.

Behandlingen av dispensasjonssøknaden må ta hensyn til eventuelle miljøkvaliteter i området, deriblant verdier for biologisk mangfold, landskap og friluftsliv. Vi minner i den sammenheng om Lov om forvaltning av naturens mangfold av 19.6.2009 (NML). I henhold til denne skal det framgå i saksbehandlingen og beslutninger som fattes etter plan- og bygningsloven at prinsippene i naturmangfoldloven er vurdert. Disse prinsippene framgår av NML §§ 8—12 og skal holdes opp mot forvaltningsmålene i §§ 4 og 5

Kommunalavdelingen
Vi minner om at krav til sikkerhet og hensyn til risiko og sårbarhet også må vurderes i dispensasjonssøknader, jf pb1. §§ 4-3 og 19-2. Det må i behandlingen av dispensasjonssøknaden tas hensyn til om inngrepet kan medføre samfunnssikkerhetsmessige utfordringer, som f.eks. utglidninger/løsmasseskred eller andre naturbaserte farer.»

Kommunen har ikke mottatt noen uttalelse fra Færen Reinbeitedistrikt.

I retningslinjer for vegbygging til hytter i fjellet vedtatt av plan- og utviklingskomiteen i Verdal i møte 26.01.2006 står blant annet følgende:

Vurdering av søknader:

Positiv holdning:
Forutsetning for positiv innstilling er:

 • God landskapstilpasning uten vesentlige sjenerende terrenginngrep/ landskapsvirkning.
 • Positiv vurdering av andre begrensende faktorer som; Biologisk mangfold, vilt, reindriftsnæring, friluftsliv, støy, plassering i forhold til vegetasjon, myrdrag, randsoner. Opplistingen er ikke uttømmende.
 • Ingen vesentlige innvendinger fra høringsparter.

Ved innfrielse av forutsetningene har kommunen i utgangspunktet positiv holdning til:

 • Veger som har til hensikt å lede/ sikre "hyttebiler" bort fra offentlig veg, fortrinnsvis til felles parkeringsplasser.
 • Veger i relativt tette regulerte felt.
 • Veger til større parkeringsplass.
 • Vegen ikke overskrider 400 m for fellesanlegg/ hyttefelt (5 eller flere enheter) og 200 m for enkelthytter.

Restriktiv eller negativ holdning:

Tillatelse i restriktive områder skal baseres på fellesskapsløsninger med fellesparkering og evt. gangvegnett.

Planmessig har en restriktiv eller negativ holdning til:

 • Veger inn i åpne landskap med glissen fjellnær skog og begrenset innsynskjerming. Kan vurderes positivt hvis terrenginngrep og landskapsvirkning blir små.
 • Veger med betydelige landskapskonsekvenser i form av nær- og fjernvirkning, fragmentering.
 • Veger i områder med spredt hyttebebyggelse/ enkelthytter med avstand større enn 400 m til hovedveg/ hytteveg for fellesanlegg/ hyttefelt (5 eller flere enheter) og større enn 200 m for enkelthytter.
 • Veger i brattere terreng enn 1 : 5 ( unntak kan gjøres for strekninger kortere enn 50 m).
 • Veger brattere enn 1 : 7 (unntak kan gjøres for strekninger kortere enn 50 m).
 • Veger som berører områder med registrert biologisk mangfold, kulturminner osv.
 • Veger som påvirker trekk-/ flytteleier, kalvingsplasser og særverdiområder (f.eks. oppsamlingsplasser) for rein.
 • Veger som reduserer de inngrepsfrie sonene i kommunen. Kan imidlertid akseptere veg hvor feltet er relativt tett regulert.
 • Anlegg som går på bekostning av landbruksverdier f.eks. plantefelt på god bonitet.

Delegert saksbehandling:

Administrasjonen er delegert behandling av søknader som vurderes som kurante i forhold til retningslinjene.

Kommunens vurdering av dispensasjonssøknaden:
I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 første ledd, har kommunen«adgang til å gi varig (...) dispensasjon fra bestemmelser fastsatt (...) i medhold av denne lov.»

Utgangspunktet er således at kommunen kan gi dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan. Forutsetningen for slik adgang som nevnt i første ledd, er imidlertid at «hensyn bak bestemmelsen det dispenseres fra (...) [ikke] blir vesentlig tilsidesatt». I tillegg kreves det en «samlet vurdering» som tilsier at fordelene med å gi dispensasjon er «klart større enn ulempene» jf. pbl. § 19-2 annet ledd.

Ordlyden i § 19-2 annet ledd gir som utgangspunkt uttrykk for en høy terskel for at dispensasjon skal kunne gis. Dette bekreftes i bestemmelsens forarbeider (Ot.prp.nr.32 2007-2008) hvor det uttales at dispensasjon ikke skal være en kurant sak. Det vises til at dispensasjon ikke må undergrave planene som informasjons- og beslutningsgrunnlag og at endringer i planer bør skje ved reguleringsendring i stedet for ved dispensasjon.

Ved vurdering av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden, jf. Pbl. § 19-2 fjerde ledd.

Søknaden om dispensasjon har vært sendt til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Sametinget, Reindriftsforvaltningen i Nord-Trøndelag, Færen - Reinbeitedistrikt og Innherred Samkommune v/enhet for Landbruk og naturforvaltning. Ingen av høringsinstansene har uttalt seg negativt til omsøkte dispensasjon fra kommuneplanen.

Når det gjelder retningslinjer er de av Plan- og utviklingskomiteen i Verdal kommune vedtatt på bakgrunn av økende press/ønske om å bygge veger inn til eksisterende hytter/hyttefelt i fjellet. Det var både administrativt og politisk behov for å lage retningslinjer som setter rammer for aktuelle utbygginger, dette også for å oppnå en likebehandling av søknader. Verdal kommune ønsker å være en attraktiv hyttekommune, og retningslinjene skal også tjene som et verktøy for modernisering og oppgradering av eldre planer.

Retningslinjene skulle ha til hensikt i å være et redskap for:

 • Planlegging og behandling av anlegg og reguleringsplaner.
 • Politisk behandling.
 • Retningslinjene vil også tjene som en rettesnor for evt. Søkere.

Retningslinjene for vegbygging til hytter i fjellet vil også ha betydning ved behandling av en dispensasjonssøknad.

Spørsmålet i denne sak er om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for Verdal kommune, tilsier at hensyn bak planen blir «vesentlig tilsidesatt», slik at en samlet vurdering i saken medfører til at det ikke bør gis dispensasjon.

Som nevnt tidligere er det aktuelle området i plan avsatt til LNFR- formål. Formålet bak regulering av LNFR-områder er å opprettholde viktige natur- og landbruksområder, for å sikre en bærekraftig utvikling av disse. I lovens forarbeider (Ot. Prp. Nr. 35) fremgår det at disse«skal brukes for områder som skal nyttes eller sikres til landbruksproduksjon, herunder jordbruk, skogbruk og reindrift, og/eller som skal bli liggende som naturområder og naturområder med spesiell betydning for friluftsliv.»

Planlagte tiltak er klart ikke i tråd med kommuneplan, slik at det som utgangspunkt ikke bør gis dispensasjon i denne sak, da dette medfører til at hensynet bak reguleringsplanen blir«vesentlig tilsidesatt.»

Imidlertid følger det av forarbeidene til pbl. § 19-2 at vilkårene for dispensasjon ikke må bli så strenge at det hindrer hensiktsmessig utnyttelse av gjenstående arealer.

Området er fra tidligere av allerede regulert til fritidsformål, og synes således ikke å ha noe særlig verdi for landbruksproduksjon, jordbruk og skogbruk. Når det gjelder reindrift opplyser Reindriftsforvaltningen i sitt brev, datert 23.08.2013, at området benyttes av Gaasken-Laante sjite/Færen Reinbeitedistrikt. Videre fremhever Reindriftsforvaltningen at det i tidligere saker er opplyst at det ikke ønskes ytterligere utbygging og aktivitet i dette området. Imidlertid fastslås det at utbyggingen av vegene ikke vil føre med seg endret aktivitet på området. Vegen vil være sperret med bom, slik at det kun er hytteeiere som benytter seg av vegnettet. Dette innebærer at reindriften ikke vil bli berørt i nevneverdig grad, slik at tiltaket ikke i noen grad medfører til at hensyn bak reguleringsplanen kan anses som «vesentlig tilsidesatt.» Færen reinbeitedistrikt har ikke uttalt seg om planlagte tiltak, og det er for kommunen grunn til å tro at de ikke har noen merknader med hensyn til reindrift på området.

Formålet med vegbygging er å lede hyttebiler vekk fra offentlig veg, og bort til større felles parkeringsplasser. Videre er, slik Værdalsbruket påpeker, hensikten bak vegutbyggingen å skape tilgjengelighet slik at også besøkshyppigheten øker på allerede etablerte allerede etablerte hyttetomter. Samlet trekker nevnte momenter i positiv retning av å gi dispensasjon.

På den andre siden er det i retningslinjene fastslått at det vil være restriktiv eller negativ holdning til veg i områder med spredt hyttebebyggelse, der avstanden mellom hovedveg og parkeringsplass er planlagt oppført over 400 meter. I dispensasjonssøknaden er det opplyst at veg nr. 2 skal være på ca. 650 meter, omtrent ca. 250 meter lenger enn det retningslinjene stiller seg positiv til. Når veg nr. 2 avviker så mye fra retningslinjene vil en dispensasjon fra plan svekke formålet med retningslinjene, nemlig sin funksjon som rettesnor for evt. søkere. Videre vil dette kunne medføre til at planene som informasjons- og beslutningsgrunnlag undergraves. Som nevnt over er det i forarbeidene til pbl. § 19-2 fastslått at dispensasjon ikke skal være en kurant sak, og at endringer i plan bør skje via reguleringsendring og istedenfor ved dispensasjon.

I følge ortofoto vil vegene bli liggende i nedre kant av skoggrensa, med til dels glissen fjellskog. Dette medfører at planlagte veger vil til dels få begrenset innsynsskjerming, et forhold som på bakgrunn av retningslinjene for vegbygging til hytter i fjellet, trekker i retning av at en dispensasjon for vegbygging vil medføre til at hensyn bak planen«vesentlig tilsidesatt.»

Vegene flettes sammen der det planlegges parkering til veg 1, danner en samlet vegstrekning på omtrent 1 km. Ulempene med å gi dispensasjon for omsøkte vegstrekning er at slike vedtak medfører presedens for øvrig vegutbygging til hytter i fjellet. En dispensasjon i dette tilfellet vil kunne medføre til at hensikten med retningslinjene for vegutbygging til hytter svekkes. Dette vil være uheldig for tilsvarende fremtidige saker, da et avvik fra retningslinjene vil avdempe forutberegneligheten for evt. søkere. På denne måten vil formålet med retningslinjene ikke stå like sterkt, som da de ble vedtatt. Samlet trekker nevnte forhold sterkt i retning av at dispensasjon fra kommuneplanens arealdel vil medføre til at aktuelle plan blir «vesentlig tilsidesatt».

Fylkesmannen har i sin uttalelse skrevet at kommunen skal vurdere søknaden om hytteveg opp mot Lov om forvaltning av naturens mangfold, Naturmangfoldloven, trådte i kraft 01.09.2009. I følge kommunale kart over biologisk mangfold er det ikke registrert/påvist prioriterte, truende eller nær truende naturtyper iht. Norsk rødliste for nautryper 2011 som blir skadelidende som følge av tiltaket. Deler av området som berøres av tiltaket brukes riktignok av Færen reinbeitedistrikt, men planlagte hytteveg vurderes til å ha liten innvirkning på dette. Kommunen vurderer at det eksisterende kunnskapsgrunnlaget basert på Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og Artsdatabankens artskart samt kommunens egen kjennskap til området er tilstrekkelig til sakens karakter og evt. risiko for skade på naturmangfold, jf. § 8. I og med dette legger kommunen til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldlovens §§ 9-12.

Kommunen er i utgangspunktet i mot irreversible tyngre inngrep i terreng og landskap, men har forståelse for at det i enkelte saker er behov for utbygging av veg for å gjøre hyttene mer tilgjengelig for eierne.

Oppsummering av argumenter for og mot dispensasjon:

Det som taler for dispensasjon:

 • Ingen av høringsinstansene har uttalt seg negativt mot tiltaket.
 • Berører ikke område med registrert biologisk mangfold.
 • Ikke registrert automatisk fredet kulturminner.
 • Vegen har til hensikt å lede/sikre «hyttebiler» bort fra offentlig veg, og til felles større parkeringsplasser.

Det som taler mot dispensasjon:

 • Generelt vil kjøreveger i et hytteområde føre til større inngrep i terreng.
 • Oppfyller ikke alle forutsetningene i retningslinjene for vegbygging til hytter til positiv innstilling, da særlig med tanke på vegens lengde og planlagte beliggenhet.
 • Positivt vedtak kan gi presedens.
 • Kommuneplanen blir mindre forutsigbar. Planens informasjon- og beslutningsgrunnlag svekkes.
 • Retningslinjer for vegbygging taper sin hensikt.

Selv om en del av punktene retningslinjene trekker i retning av at det her ikke bør gis dispensasjon så er retningslinjene kun retningslinjer og har ikke samme rang som lovteksten. I denne sammenheng er det i lovteksten fremhevet at kommunen ikke bør dispensere fra planer når statlige eller regionale myndigheter har uttalt seg «negativt om dispensasjonssøknaden», jf. Pbl. § 19-2 fjerde ledd. At høringsinstansene ikke har noen bemerkninger til tiltaket vil således veie tungt i dispensasjonsvurderingen.

Etter «samlet» vurderinger av samtlige aktuelle momenter, da med lovtekst på den ene siden og lokale retningslinjer på den andre siden, har kommunen kommet frem til å anbefale at det gis dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel for Verdal kommune for bygging av omsøkte hytteveger. Kommunen har også vurdert at hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynet i lovens formålsbestemmelser ikke blir «vesentlig tilsidesatt.» Det er videre vurdert at «fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene» etter en samlet vurdering.

Et avslag vil være et enkeltvedtak som kan påklages etter Forvaltningslovens § 28. Det er 3 ukers klagefrist fra underretning om vedtaket er mottatt.

 

 
    Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 23.12.2020 10:40
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS