Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 11.02.14 - PS 18/14 Detaljregulering for Ravlo masseuttak - 1721/269/11

Saksbehandler : Åge Isaksen  

Arkivref :  2008/12046 - /1721/269/11

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 11.02.2014 18/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:  
Med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-10 vedtas detaljregulering for Ravlo masseuttak dat. 20.12.2013 framlagt for høring og offentlig ettersyn.

Vedlegg:  

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  1. Geoteknisk rapport - Multiconsult rev. 21.11.2013,
  2. Arkeologisk rapport – Nord-Trøndelag fylkeskommune, 

Saksopplysninger:
Bakgrunn:
Røstad entreprenør fikk i 2008 tillatelse til en midlertidig omdisponering av landbruksareal for uttak av grus og fyllmasser på gården Ravlo ø. Massene skulle blant annet brukes i forbindelse med utvidelse av Skjørdalen avfallsdeponi samt som dekkmasser samme sted. Det ble etter en tids drift klart at masseuttaket fikk et større omfang enn hva som den midlertidige dispensasjonen omfattet, og i PUK i møte den 16.12.2008, sak nr. 103/08, ble det gjort vedtak om at det måtte utarbeides reguleringsplan for å avklare videre drift og avslutning av masseuttaket.

Det ble i mars 2009 gjennomført oppstartsmøte for planarbeidet samt gjennomført varsling om oppstart. Etter den tid var det liten framdrift i planarbeidet og dette ble etterspurt av PUK høsten 2009. Fra tiltakshaver ble det da opplyst om at planarbeidet ville trekke ut i tid på grunn av nødvendige avklaringer omkring arkeologiske og geotekniske undersøkelser. Det ble derfor våren 2010 gjort avtale om at videre drift av masseuttaket skulle stanses, inntil reguleringsplanen var ferdig behandlet.

Planområdet. 
Det regulerte området ligger på eiendommen Ravlo ø. i Vinne, og masseuttaket vil i sin helhet foregå på dyrket mark. Adkomst vil foregå fra kommunal veg Ravlovegen som har forbindelse til fv. 72 via fv. 151 Reinslia. Hello pukkverk ligger like nord for planområdet og Ecopro sitt avfallsanlegg ligger like nordøst. Burelva går like sørvest for planlagt uttaksområde. Det er ikke boligbebyggelse ut over gårdens bolig i nærområdet (< 1km) til uttaksområdet.

Planstatus.
Planområdet er i kommuneplanens arealdel fra 2011 disponert til landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR). Masseuttak ut over gårdens eget behov, er tiltak som ikke inngår i landbruksbegrepet og må da behandles som planendring gjennom detaljregulering etter plan- og bygningsloven.

Masseuttaket omfattes ikke av omfangskriteriene i forskrift om konsekvensutredninger (FOR 2009-06-26 nr. 855) vedlegg I. Detaljreguleringen medfører imidlertid endring av kommuneplanen og skal da vurderes etter forskriftens § 4. Kommunen er kommet til at masseuttaket ikke vil få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, spesielt med bakgrunn i at omdisponeringen av dyrket mark er av midlertidig karakter. Behandling av planen etter forskrift om konsekvensutredning er derfor vurdert som ikke nødvendig.

Planforslaget.
Generelt
Uttaket er oppstartet mot Burelva i vest, og videre drift er tenkt etappevis nordøstover i retning bebyggelsen på gården. Det totale planområdet er på 157 daa, og uttaks­volumet er anslått til ca 1.000.000 m³. Uttaket skal drives slik at det ligger skjermet til i driftsperioden, slik at både støy- og støvplager vil være svært be­grenset. I tillegg til masseuttak kan det innenfor planområdet foregå knusing/foredling og nødvendig lagring av grus.

Området skal avsluttes slik at det ikke blir noen veldig markert skråning opp mot gårds­be­bygg­elsen, men slik at det kan benyttes som dyrket mark i sammenheng med eksisterende dyrket mark ved gården. Ned mot Burelva skal det opprettholdes en skråning med vegetasjonsbelte.

Naturgrunnlag
Planområdet ligger på forholdsvis flat dyrket mark, og er lett tilgjengelig. Området ligger mellom to bekkedaler, og dalen mot nord er tenkt gjenlagt og planert ut slik at dyrket mark som i dag er på begge sider av dalen går sammen til ett jordstykke. Planen for driften av området forutsetter en etappevis fremdrift og avslutning som ivaretar hen­syn til arrondering osv. samt tilgjengelighet og bruk av arealet etter avsluttet drift.
Jordlovens § 12 skal gjelde for planområdet.

Skredfare
Planen er vurdert opp mot DSBs "Samfunnssikkerhet i planprosessen" for vurdering av sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn. Det foreligger kart som viser kvikk­leire i det aktuelle området, og på bakgrunn av dette er skredfaren vurdert av Multi­consult. De har foretatt grunnboringer som viser at det ikke er forekomster av kvikkleire, og at masseuttaket kan drives som planlagt.

Flom
Burelva har liten vannføring, og tiltaket medfører ikke økt flomfare.

Grunnvann
Fylkesmannens miljøvernavdeling har etterspurt uttakets innvirkning på grunn­vanns­magasin bl.a. på Ravlomyra. Det aktuelle uttaksområdet består av en rygg med drener­­ende grus­masser som ligger oppå leiremasser. Mellom Ravlomyra og grus­ryggen er det en ravine-/bekkedal, og vest for myra renner Burelva. Så lenge man ikke senker nivået i uttaket under bekk/elv-nivå vil det ikke være fare for grunnvannet i myra.

Friluftsliv, dyreliv og planter
Området benyttes ikke til friluftsliv. Det er ikke nødvendig å ta spesielle hensyn med tanke på dyreliv og planter i området.

Støy
All opplasting og sortering vil foregå inne i uttaksområdet. Dette medfører at støy fra uttaket vil bli svært begrenset i forhold til omkringliggende bebyggelse. Av­deknings­masser legges opp som skjermvoller rundt området.

Støv
Både i forbindelse med uttak og transport vil det bli noe støv. Evt. knusing og sikting vil fore­gå i korte perioder, og skjerming i form av voller/gjenstående grusrygger vil be­grense problemet. Støv­problemer i forbindelse med transport på grusveg skal begrenses ved salting i perioder da dette er nødvendig.

Kulturlandskap og kulturminner
Det er ikke registrert kjente fornminner innenfor planområdet. Arkeologer fra Fylkes­kommunen har undersøkt området, og rapport fra disse undersøkelsene foreligger. Rapporten viser at det ikke ble gjort noen funn, og at videre arkeologiske undersøkelser ikke er nødvendig.
Dersom det avdekkes nye funn i forbindelse med arbeidene i området, skal kulturminne­myndig­het varsles.

Planprosess.
Medvirkning 
Det er gjennomført oppstartsmøte mellom tiltakshaver og kommunen den 16.03.2009. Varsel om oppstart av planarbeidet er sendt berørte parter den 19.03.2009. Det har kommet innspill fra Fylkesmannen, Fylkeskommunen og NVE. Innspillene er i hovedsak fulgt opp fra tiltakshavers side, blant annet gjennom arkeologiske undersøkelser og geotekniske vurderinger.

Vurdering: 
At det er oppstartet et masseuttak med så pass stort omfang som her uten nødvendige avklaringer både i forhold til plan- og bygningsloven og mineralloven, anser vi som sterkt beklagelig. Når dette allikevel har skjedd må det settes fokus på å få videre uttak og avslutning inn under lovpålagte former. Dette kan nå skje gjennom detaljregulering og oppfølgende behandling av driftsplan og driftskonsesjon etter mineralloven.

Planforslaget legger opp til at et større område dyrka mark tas ut av drift over en lang periode, avhengig av markedets etterspørsel av grusmasser. Uttaket vil imidlertid resultere i bedre driftsforhold ved at arealet planeres med tilfredsstillende stigningsforhold og arronderes med tilliggende areal nordvest for uttaksområdet, slik at det etter endt uttak oppnås et større sammenhengende område med dyrka mark.

Det vil være viktig at driften legger opp til etappevis uttak, slik at minst mulig dyrka mark tas ut av drift i hver etappe og at etapper etter uttak kan avsluttes og tilbakeføres til dyrka mark. Dette må nærmere utredes og avklares gjennom driftsplaner som skal godkjennes av Direktoratet for mineralforvaltning.

Planforslaget tilrås ut fra dette framlagt for høring og offentlig ettersyn.

 

 
    Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 23.12.2020 10:40
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS