Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 11.06.13 - PS 42/13 Revidering av sanitærreglement for kommunene Levanger, Verdal, Steinkjer og Inderøy

Saksbehandler : Oddvar Govasmark

Arkivref :  2013/2383 - /M00

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.

Komite Plan og samfunn

11.06.13 42/13

Kommunestyret

   

 

Rådmannens innstilling:
Standard abonnementsvilkår med administrative og tekniske bestemmelser for vann og avløp fastsettes som abonnementsvilkår i Verdal kommune
 

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Sak 023/13, møte i komite plan og samfunn den 16.04.2013.
Hefte «standard abonnementsvilkår for vann og avløp, tekniske bestemmelser».
Hefte «standard abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative bestemmelser».

Saksopplysninger:
Kommunene i Levanger, Inderøy, Steinkjer og Verdal vedtok i 2000 et felles sanitærreglement. Bakgrunnen for dette var at rørleggere og entreprenører på Innherred skulle ha et felles reglement å forholde seg til.

Hensikten med et sanitærreglement er å ivareta kommunens, samfunnets og den enkeltes interesser ved å stille krav til utførelse og drift av sanitæranlegg. Reglementet gjelder sanitæranlegg som tilknyttes kommunens vann- og avløpsledninger.

Kommunenes sentralforbund (KS) har i den senere tid revidert standardutgaven for Normalreglement for Sanitæranlegg og omdøpt den til Standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Representanter fra administrasjonene i Levanger, Inderøy, Steinkjer og Verdal kommuner har i fellesskap vurdert forslaget fra KS og foreslår å benytte dette i sin helhet uten endringer i teksten.

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp består av to deler:

  1. Administrative bestemmelser
  2. Tekniske bestemmelser
     

Formålet med disse bestemmelsene er å

  • Fastsette hvilke leveringsbestemmelser og vilkår kommunen, som eier av offentlig vann- og avløpsanlegg og leverandør av tjeneste, stiller for tilknytning til og bruk av offentlig vann- og avløpsanlegg. Dette omfatter også det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent som er eller blir tilknyttet offentlig vann- og avløpsanlegg.
  • Stille krav til aktørene slik at de private vann- og avløpsanlegg som tilknyttes kommunalt nett, blir utført på en betryggende måte med hensyn til funksjonssikkerhet og anleggs- og utstyrskvalitet.
     

I møte den 16.04.2013 i komite plan og samfunn ble følgende vedtatt i sak 023/13:
Forslag til standard abonnementsvilkår, med administrative og tekniske bestemmelser for vann og avløp, legges ut til høring og offentlig ettersyn.

Saken ble annonsert og lagt ut til høring/offentlig ettersyn og frist for høringsuttalelser ble satt til 09.05.2013. Det er ikke mottatt noen høringsuttalelser.

Vurdering:
Hjemmelsgrunnlaget for abonnementsvilkårene, det vil si vedtakelsen av vilkårene, er å anse som utøvelse av eierrådigheten over eget ledningsnett og fastsettelse av standard leveringsbetingelser for å levere vann- og avløpstjenester. Vedtakelse av og håndhevelse av standard abonnementsbetingelser er derfor ikke utøving av offentlig myndighet. Vedtak og håndhevelse blir utøvelse av privatrettslig myndighet på samme måte som et privat vannverk kan fastsette sine standardiserte leveringsbetingelser.

Det er anbefalt at kommunene bør tilstrebe såkalt kontradiksjon ved fastsettelse av abonnementsvilkårene. Dette ved at forslaget blir sendt på høring og offentlig ettersyn i tråd med den prosess som blir fulgt i forbindelse med vedtakelse av forskrifter. Det vises til forvaltningslovens kapittel VII. Abonnementsvilkårene bør deretter forankres i et kommunestyrevedtak og kunngjøres på behørig måte ovenfor abonnentene ved oppslag i pressen, oppføring på kommunens internettsider og/eller ved at abonnentene tilskrives om vedtakelsen på annen måte.

Rådmannen anbefaler at standard abonnementsvilkår med administrative og tekniske bestemmelser for vann og avløp fastsettes som abonnementsvilkår i Verdal kommune.

  
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 05.06.2013 11:02
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS