Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 11.06.13 - PS 45/13 1721/23/8 - Utbyggingsavtale Reinsholm Vest

Saksbehandler : Kirstine Karlsaune

Arkivref : 2013/2343 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 11.06.13 45/13
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:
Vedlagte utbyggingsavtale for «Utbygging Reinsholm Vest» godkjennes iht.plan- og bygningslovens § 17-4.

Vedlegg:
Utbyggingsavtale Reinsholm Vest 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Detaljregulering for Reinsholm Vest, vedtatt 27.05.2013

Saksopplysninger:
Utbyggingsavtalen er mellom Reinsholm Vest AS og Verdal kommune, og avklarer gjennomføring av utbyggingstiltak som er forutsatt i detaljregulering for Reinsholm Vest.

Tidligere hjemlet plan- og bygningslovens Kap. XI-A Utbyggingsavtaler §§ 64 a-f (1985) bruk av utbyggingsavtaler. I sak 85/06 fattet Verdal kommunestyre vedtak om bruk av utbyggingsavtaler og de muligheter og begrensninger som herav følger.

Kapittel 17 Utbyggingsavtaler i gjeldende plan- og bygningslov synes forholdsvis lite endret ift. overnevnte. § 1.2 i bestemmelser til kommuneplanens arealdel, vedtatt 26.04.11, sak 34/11, hjemler også bruk av utbyggingsavtaler.

Overnevnte er lagt til grunn for å opprette utbyggingsavtale som følger vedlagt.

Saksgang
Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale ble kunngjort i Verdalingen 20.10.2012, i samme annonse som varsel om regulering/planoppstart.

Offentlig ettersyn
I plan- og bygningslovens § 17-4 andre ledd heter det at dersom fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale bygger på kompetansen i § 17-3 andre eller tredje ledd, skal forslaget legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader. Den framlagte avtalen bygger på kompetansen i tredje ledd, og avtalen har ligget ute til offentlig ettersyn, iht. Plan- og byggesakssjefen vedtak den 19.04.2013, sak 188/13. Offentlig ettersyn ble kunngjort den 20.04.2013, og avtalen kunne ses på kommunens hjemmeside eller på Servicekontoret, Verdal. Avtalen ble også sendt på høring til Statens vegvesen. Frist for uttalelser var satt til 21. mai 2013. Det er mottatt en uttalelse:

Statens vegvesen, 29.05.2013
I henhold til reguleringsplanen (detaljplan) er det krav om etablering av støyskjerm mellom de nye boligene og fylkesveg 757. Selv om dette inngår som en planforutsetning, kan støyskjermen med fordel også inngå som spesifikt tema og eget punkt i utbyggingsavtalen.

Imidlertid er støyskjermen forutsatt oppført på grunn forvaltet av Statens vegvesen på vegne av eier Nord-Trøndelag fylkeskommune. Det vil derfor være fornuftig og nødvendig med inngåelse av en egen avtale mellom Statens vegvesen og utbygger eller annet juridisk subjekt som f.eks. velforening, borettslag eller tilsvarende. Slik avtale bør avklare både justering av eiendomsforhold og ansvar for drift og vedlikehold av støyskjermen.

Om mulig, bør utbyggingsavtalen sikre at partene (en eller begge) bidrar til at slik avtale kommer på plass før brukstillatelse kan gis.

Kommentar:
Utbyggingsavtalen er revidert etter høring. Nytt er teksten under punkt 12 (støyskjerm) som har kommet til etter uttalelse fra Statens vegvesen.

Vurdering:
§ 17-3 i plan- og bygningsloven sier følgende om innholdet i en utbyggingsavtale:
§ 17-3. Avtalens innhold

En utbyggingsavtale kan gjelde forhold som kommunen har gitt bestemmelser om i arealdelen til kommuneplan eller reguleringsplan.

Avtalen kan også regulere antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, og nærmere krav til bygningers utforming der det er hensiktsmessig. Avtalen kan også regulere at kommunen eller andre skal ha fortrinnsrett til å kjøpe en andel av boligene til markedspris.

Avtalen kan også gå ut på at grunneier eller utbygger skal besørge eller helt eller delvis bekoste tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak. Slike tiltak må stå i rimelig forhold til utbyggingens art og omfang og kommunens bidrag til gjennomføringen av planen og forpliktelser etter avtalen. Kostnadene som belastes utbygger eller grunneier til tiltaket, må stå i forhold til den belastning den aktuelle utbygging påfører kommunen.

Avtalen kan uansett gjelde forskuttering av kommunale tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak.

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel sier følgende:

  • 1.2 Utbyggingsavtale (§ 11-9, nr. 2).
  • 1.2.1 Utbyggingsavtale kan brukes innenfor hele kommunen. Utbyggingsavtale skal inngås før igangsettingstillatelse gis, der utbygging i henhold til vedtatt arealplan med tilhørende bestemmelser også forutsetter andre tiltak som er nødvendig for gjennomføring av planvedtak.
  • 1.2.2 Utbyggingsavtale kan også inngås der det fra kommunens side er ønskelig å regulere antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, eller å stille krav til bygningers utforming.

Innholdet i utbyggingsavtalen er vurdert å ligge innenfor overnevnte rammer. Avtalen er også vurdert å ligge innenfor rammene i vedtatt detaljregulering for Reinsholm Vest, og følger opp intensjonene i den aktuelle planen. Omfang og innhold i utbyggingsavtalen sikrer en rasjonell og forsvarlig utbygging av planområdet med nødvendig infrastruktur. Avtalen omfatter bl.a. bygging av offentlig fortau.

Punkt 9 i avtalen er en oppfølging av Komité plan og samfunn i Verdal sitt generelle oversendelsesforslag til administrasjonen i sak 8/12. Dette lød slik: «I stedet for krav med «sandkasse, huske, sittebenk»" i forbindelse med ny detaljplanlegging og utbedringer om uteområder/grøntareal, settes det krav om at kr 5 000,- pr. boenhet avsettes til fond for felles/kommunale friområder.»

I sakspapir ved offentlig ettersyn var det anbefalt at følgende vurderes før videre behandling:

  • Om etablering av velforening og deres ansvar bør tas inn i avtalen.
  • Om ansvar for opparbeidelse og skjøtsel av støyskjerm bør tas inn i avtalen.
  • Evt. behov for egen avtale mellom utbygger og Statens vegvesen angående støyskjerm.
  • Ansvarsfordeling ift. å se på en bedre tilrettelagt kryssing i plan av fylkesvegen.
  • Evt. bidrag til tiltak i Kvislaparken.

Forholdet i første kulepunkt er ikke tatt med i avtalen, men en eller annen form for organisering kan være aktuelt i forhold til skjøtsel av fellesarealer. Type organisering kan avklares senere. Kulepunkt 2 og 3 anses hensyntatt i revidert avtale punkt 12.
Kulepunkt 4 er det ikke grunnlag for å følge opp i avtalen. Statens vegvesen (vegmyndighet) har heller ikke bedt om noen rekkefølgebestemmelse i planen vedrørende dette.
Kulepunkt 5 er ikke hensyntatt i avtalen. Kommunen har vurdert at det er tilstrekkelig uteoppholdsareal innenfor planområdet, så bidrag til offentlig park anses ikke nødvendig for gjennomføring av utbyggingen. Rådmannen har på den annen side i plansaken anbefalt at det arbeides for en løsning der området i tillegg til regulert leikeareal får tilgang til Ebba Astrups park som kvartalsleikeplass. Dette er et privat-/fellesanlegg.

Rådmannen tilrår at vedlagte utbyggingsavtale godkjennes. 

 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 05.02.2021 13:41
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS