Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 12.02.2013

Møtested : Herredshuset, 3. etasje
Dato         : 12.02.2013
Tid            : 09:00 - 11:00  
Til stede   : 9 representanter

 

Sak 19/13 ble lagt fram i møtet og vedtatt behandlet som første sak. Ellers uendret behandlingsrekkefølge. Oppdatert sakliste ble også utdelt.

 

Sakliste som PDF - protokoll som PDF 
Sakliste i Word - protokoll i Word
Alle vedlegg samlet i en PDF-fil

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 10/13 Godkjenning av møteprotokoll 15.01.2013 Protokoll
PS 11/13 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 12/13 Orientering - Virksomhetsområde Teknisk drift Saksframlegg Protokoll
PS 13/13 Veikomiteen i Strådalen Hytteeierforening - Søknad om forhøyelse av bomvegsatser Strådalsvegen, Vera Protokoll
PS 14/13 1721/23/8 m.fl. - Detaljregulering Reinsholm Vest Protokoll
PS 15/13 Detaljregulering Storholmen -  1721/234/1 Protokoll
PS 16/13 Klagebehandling - Detaljregulering Hanskemakergården Protokoll
PS 17/13 Klage på reguleringsplan for Urvold Grustak - orientering om Fylkesmannens vedtak i klagesaken Protokoll
PS 18/13 Andre saker
-
Protokoll
PS 19/13 Søknad om nytt grusuttak Bollgaarden vest, 1721/256/1 - Vuku Protokoll 

 

 

 

 

Oppmøte komite plan og samfunn 12.02.13
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Ove Morten Haugan DNA Leder Nei   
Berit Gustad Nessø DNA Nestleder Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Kristine Nordtømme DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen H Medlem Ja  
Johannes Rosvold V Medlem Nei   
Tor-Petter Abelsen KRF Vara  Ja  Møtte for Ove Morten Haugan
Knut Fortun FRP   Vara Ja Møtte for Johannes Rosvold
         

 

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Inger Storstad Mætesekr./Konsulent  
Åge Isaksen Fagsjef plan  
     

 

PS 010/13 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 12.02.2013

BEHANDLING:
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 15. januar 2013 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 15. januar 2013 godkjennes.

 

PS 011/13 Referatsak Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 12.02.2013

BEHANDLING:
Det ble reist spørsmål omkring referater nr. 1, 8 og 11.
Fagsjef plan, Åge Isaksen, svarte.

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Referatene tas til orientering.

 

PS 012/13 Orientering - Virksomhetsområde Teknisk drift Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 12.02.2013

BEHANDLING:
Virksomhetsleder Bård Kotheim
orienterte om virksomhetsområdet Teknisk drift.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Saken tas til orientering. 

 

 

PS 013/13 Veikomiteen i Strådalen Hytteeierforening - Søknad om forhøyelse av bomvegsatser Strådalsvegen, Vera Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 12.02.2013

BEHANDLING:
Virksomhetsleder teknisk drift, Bård Kotheim,
redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK: 

  1. Med hjemmel i veglovens §56 godkjenner Komite plan og samfunn økning av bomvegsatsene for Strådalsvegen, Vera.Det godkjennes at følgende satser benyttes:
  2. Personbil/traktor: 50 kr/turLastebil: 100 kr/turÅrsavgift/årskort: 400 kr/år
  3. Årsavgiften skal i sin helhet benyttes til nødvendig vedlikehold av Strådalsvegen.

 


PS 014/13 1721/23/8 m.fl. - Detaljregulering Reinsholm Vest Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 12.02.2013

BEHANDLING:
Fagsjef plan, Åge Isaksen, redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Forslag til detaljregulering for Reinsholm Vest, datert 21.01.2013, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10

 

 

PS 015/13 Detaljregulering Storholmen -  1721/234/1Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 12.02.2013

BEHANDLING:
Fagsjef plan, Åge Isaksen, redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtas forslag om detaljregulering for Storholmen dat. 8.1.2013 framlagt for høring og offentlig ettersyn.

 
PS 016/13 Klagebehandling - Detaljregulering HanskemakergårdenTil toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 12.02.2013

BEHANDLING: 
Brev datert 12.02.13 fra Advokat M.N.A. Ola A. Storaker ble delt ut i møtet.

Fagsjef plan, Åge Isaksen, redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK: 
Klage fra Advokat M.N.A. Ola A. Storaker, som representerer Stian Austad, datert 21.12.12, på kommunestyrets vedtak av detaljreguleringsplan for Hanskemakergården, tas ikke til følge. Saken oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse. 

 

 
PS 017/13 Klage på reguleringsplan for Urvold Grustak - orientering om Fylkesmannens vedtak i klagesaken Til toppen av siden 

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 12.02.2013

BEHANDLING:
Fagsjef plan, Åge Isaksen,
redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Saken tas til oientering.

 

PS 018/13 Andre saker Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 12.02.2013

BEHANDLING:
Repr. Arild K. Pedersen:
Hva er status for småbåthavn?

Rådmannen svarte at det sommeren 2012 var sendt henvendelse til fylkesmannen ang. lokalisering av småbåthavn. Han refererte fra svaret som er gitt fra fylkesmannen hvor det bl.a. står følgende:

Etablering av småbåthavn som skissert vil være et vesentlig inngrep i et landskapsrom som inneholder betydelige miljøkvaliteter. Ut fra miljøvernsynspunkt vil en ut fra en vurdering av samla belastning innta en føre-var holdning til utvidelse av småbåthavna som skissert. Fylkesmannen vil ut fra miljøvernhensyn om nødvendig fremme innsigelse til et reguleringsplanforslag på småbåthavn.

Båteierforeningen fikk kopi av korrespondansen og de har hatt møte med fylkesmannen om saken. Rådmannen hadde i januar møte med båteierforeningen – som har sendt et nytt brev til fylkesmannen. Svar fra fylkesmannen er ikke mottatt pr. i dag.

 

 
PS 019/13 Søknad om nytt grusuttak Bollgaarden vest, 1721/256/1 - Vuku  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 12.02.2013

BEHANDLING:
Trond Rian orienterte om registreringer av biologisk mangfold. Det ble enstemmig vedtatt å lukke møtet under denne orientering, jfr. Kommunelovens § 31.2 og Forvaltningslovens § 13.

Fagsjef plan, Åge Isaksen, redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Kommunen tilrår at det ikke igangsettes detaljregulering for etablering av nytt grusuttak på Bollgaarden vest, 1721/256/1.

Publisert: 09.01.2013 12:19 Sist endret: 12.04.2022 13:58
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS