Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 12.02.13 - PS 15/13 Detaljregulering Storholmen - 1721/234/1

Saksbehandler : Åge Isaksen

Arkivref : 2012/7628 - /L12

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 12.02.13 15/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtas forslag om detaljregulering for Storholmen dat. 8.1.2013 framlagt for høring og offentlig ettersyn.

Vedlegg:

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Kommunestyresak nr. 02/10.

Saksopplysninger:
Bakgrunn.
Reguleringsplan for hytteområdet Storholmen er vedtatt av kommunestyret den 25.1.2010. Grunneier Statskog engasjerte den gang Høgskolen i Nord- Trøndelag for utarbeidelse av planen, og Sandvika Hytteutvikling as har fått oppdraget med å administrere utbygging av de nye hyttene.
Sandvika Hytteutvikling as har i forbindelse med utstikking av tomter i terrenget, gjort den vurdering at ikke alle planens viste hytteplasseringer er optimale i forhold til terrengforhold og topografi. Det ønskes derfor gjennom denne planrevisjonen å få rettet på dette. I tillegg er det foreslått 2 nye hyttetomter, slik at det totale antall nye hytter blir 27 mot tidligere 25. Reguleringsbestemmelsene ønskes også endret slik at det kan åpnes for bygging av større hytter enn det som er fastsatt i eksisterende reguleringsbestemmelser og bestemmelsene i kommuneplanens arealdel.
Naustområdet (u/b/n 1) flyttes noe lengre ut på Storholmen og i tillegg foreslås felles småbåtanlegg/kai i østre del av bukta Håven.

Planområdet.
Planområdet ligger som halvøyer/holmer ut i Innsvatnet, og har således en lang strandlinje. Det er to avkjørsler fra fylkesveg 72. Fra 1960-tallet er det oppført 50 – 60 hytter innenfor området, og de aller fleste av tomtene er festetomter der Statskog er grunneier. Et ti-talls hyttetomter er fradelt.
Områdene sør og øst for Innsvatnet har vært attraktive hytteområder de senere 10-årene, og er pr i dag utbygd med ca. 400 hytter. Innsvatnet med omliggende arealer er attraktive områder for allment friluftsliv.

Oversiktskart som viser plassering av planområdet vd Innsvatnet
Oversiktskart

Planstatus
Reguleringsplan som er vedtatt av kommunen 25.1.2010 gjelder for området i dag. Mye av den eksisterende hyttebebyggelse er oppført med grunnlag i tidligere disposisjonsplan.

Planforslaget
Bebyggelsen.
Utbyggingsfirmaet har vurdert hytteplasseringene mer grundig i terrenget, og har da kommet til at det er ønskelig med noen mindre justeringer i forhold til plasseringer. Dette går hovedsakelig på å unngå plasseringer på myrholdig grunn og plasseringer som blir framtredende i landskapet. Det foreslås dessuten 2 nye hyttetomter (B26 og B27), slik at det totalt blir 27 nye hyttetomter.

Bestemmelsene om størrelser på hyttebebyggelsen er endel endret både i forhold til eksisterende reguleringsbestemmelser og bestemmelsene i kommuneplanens arealdel som er vedtatt 2011. Totalt bebygd areal er nå satt til maksimum 120 m2. Dette er i samsvar med kommuneplanens arealdel, mens eksisterende reguleringsplan har bestemmelse om maksimalt bruksareal på 100 m2. Innenfor totalt bebygd areal kan det i tillegg til hytte oppføres anneks og/eller uthus med maksimalt bebygd areal på 30 m2 for hver enhet. Det er ikke gitt noen særskilt bestemmelse om størrelsen på selva hytta innenfor totalgrensen på 120 m2, slik det er gjort i kommuneplanens arealdel om maksimalt bebygd areal på 90 m2

Naustområdet f_u/n/b 1 flyttes noe lengre ut til vestsiden av bukta Håven. Det forslås plass for småbåtanlegg for langtids båtopplag på østsiden av bukta Håven. På de to naustplassene kan det totalt bygges inntil 18 enkeltnaust. Det er gitt konkrete bestemmelser om hvordan de enkelte naust kan utformes både i størrelse og høyde.

 

Adkomst og parkering.
Adkomst og parkering er i all hovedsak samsvarende med tidligere plan. Det forslås ny biladkomst med parkering til hyttene B20 – B23. Stier som er avmerket på plankartet kan opparbeides med dekkemateriale av grus eller bark i en bredde inntil 1,5 meter.

Risiko- og sårbarhetsanalyse.
Området er vurdert iht. DSBs veileder “samfunnssikkerhet i arealplanleggingen”.
Grunnen består av morene med noe myr, så det ikke fare for skred i området.
Overvann som følge av flom/høy vannstand vil ikke utgjøre noen trussel for hyttebebyggelsen.

Kulturminner.
Det er ingen kjente registrerte fornminner i området. Dersom det i videre arbeid gjøres funn, følges vanlige prosedyrer for funn av automatisk fredete kulturminner iht. kulturminneloven.

Naturmangfold.
Det er ikke kjennskap til eller påvist prioriterte, truede eller nær truede arter iht. Norsk rødliste for arter 2010, og heller ikke utvalgte, truede eller nær truede naturtyper iht. Norsk rødliste for naturtyper 2011, som vil bli skadelidende som følge av tiltaket. Eksisterende kunnskapsgrunnlag basert på Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og Artsdatabankens artskart samt kommunens egen kjennskap til området, vurderes som tilstrekkelig i forhold til sakens karakter og evt. risiko for skade på naturmangfold, jf. § 8.

Vann-, avløp-, energiløsninger.
Eksisterende hyttebebyggelse har ikke innlagt vannforsyning. For den delen av området som ligger ute på Storholmen vil ikke det være aktuelt å legge inn vann. Dersom det kan etableres godkjent utslippsordning vil det være aktuelt å legge inn vann i hytter som ligger på landsiden mot fv. 72. Dette må da eventuelt behandles som egen sak.
Hyttene i området har tilgang til strøm.

Planprosess
Medvirkning.
Det er gjennomført forhåndskonferanse mellom tiltakshaver og kommunen den 2.10.2012. Varsel om planoppstart er kunngjort i Verdalingen og på kommunens hjemmeside, samt at det er sendt varselbrev til berørte parter.

I forbindelse med varsel om planoppstart har det kommet følgende svar:

Fylkeskommunen;
Har ingen merknader i tilknytning til oppstart.

Fylkesmannen;
Verdalsvassdraget er verna mot kraftutbygging, og Innsvatnet skal vurderes iht. rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag. Fortetting i eksisterende områder fornuftig. Samfunnssikkerhets- og klimahensyn må vurderes.

Statens vegvesen;
Ingen innvendinger til videre utbygging. Avkjørsler fra Fv. 72 må tilfredsstille kravene i vegnormalene.

NVE;
Området ble grundig vurdert i 2010. Positiv til fortetting. Byggegrense 50 m fra vannet. Forhold til flom ivaretatt.

Sametinget;
Ingen merknader, men minner om aktsomhets- og meldeplikt iht. kulturminneloven.

Reindriftsforvaltningen i Nord-Trøndelag;
Gjør oppmerksom på at reindriftsutøverne er å regne som part i saker som berører deres interesser. Har tidligere påpekt at det vil være et tak for hvor mange hytter det kan bygges i dette området, før det går på bekostning av reindriftens bruk. Problemstillingen skulle vurderes i kommuneplanens arealdel, og Områdestyret ga innsigelse til kommuneplanen med henvisning til manglende konsekvensutredning. Meklingen medførte at Innherred samkommune skal gjennomføre helhetlig konsekvensutredning for Færen reinbeitedistrikt. Det er ønskelig at alle nye utbygginger og vesentlige endringer vurderes i en konsekvensutredning før utbygging gjennomføres.

Vurdering:
Den omsøkte endring av reguleringsplanen er av begrenset omfang i forhold til planen som ble vedtatt i 2010. Hovedformålet med endringene har vært å oppnå bedre plasseringer av bebyggelsen i terrenget. I tillegg er det funnet plass for 2 nye hyttetomter som ikke synes å medføre vesentlige reduserte verdier for miljø og samfunn.

Reguleringsbestemmelsene er en del endret hva angår arealgrenser for hyttebebyggelsen. Totalt maksimalt bebygd areal på 120 m2 er i samsvar med det som ble vedtatt i kommuneplanens arealdel. Det er imidlertid ikke satt noen maksimal arealgrense for selve hytta, slik det er gjort i kommuneplanens arealdel om maksimalt bebygd areal på 90 m2. I praksis kan da hytta oppføres med bebygd areal på 120 m2, viss det ikke oppføres anneks eller uthus. Arealgrenser som ble fastsatt i kommuneplanens arealdel er basert på avveining mellom ønske om bedre standard og komfort i forhold til økt press på naturressursene. Dette forhold blir til stadighet utfordret, men så lenge totalarealet her ikke overskrides finner vi at foreslått løsning kan anbefales framlagt for høring.

Kommunen har vurdert tiltaket i henhold til prinsippene for offentlig beslutningstaking nedfelt i Naturmangfoldloven (NML) §§ 8-12 og kommet frem at det her ikke ligger noe til hinder for gjennomføring av tiltaket som planlagt.

Planforslaget tilrås framlagt for høring og offentlig ettersyn.

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 05.02.2021 13:44
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS