Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 12.02.13 - PS 19/13 Søknad om nytt grusuttak Bollgaarden vest, 1721/256/1 - Vuku

Saksbehandler : Åge Isaksen

Arkivref : 2012/1375 - /1721/256/1

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 12.02.13 19/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunen tilrår at det ikke igangsettes detaljregulering for etablering av nytt grusuttak på Bollgaarden vest, 1721/256/1.

Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  • Komite Plan og Samfunn sak nr. 29/12,
  • Komite Plan og Samfunn sak nr. 57/12
     

Saksopplysninger:
Grunneier på Bollgarden vest 1721/256/1 i Vuku har søkt om å få vurdert muligheter for oppstart av nytt grusuttak. Omsøkt uttaksområde er på ca. 3,5 dekar som ligger i en bratt skråning like sør for gårdsbebyggelsen, og består i dag av skogsmark av lav bonitet. Grusforekomsten er anslått å være på ca. 10.000 m3, og grusen skal brukes som suppleringsmasse (finstoff) for nabouttaket Kvelstad grus. Dette for å redusere bruken av sement i betongproduksjonen.

Søknaden ble behandlet av KPS den 20.03.12, sak nr. 29/12 der det ble gjort følgende vedtak (8 for - 1 mot): «Kommunen tilrår at det ikke igangsettes detaljregulering eller søkes dispensasjon for etablering av nytt grusuttak på Bollgaarden vest.»

Med grunnlag i klage fra aktuell driver av grusuttaket ble saken tatt opp til ny behandling i møte den 19.06.12, sak nr. 57/12, der det ble gjort følgende vedtak (6 for – 3 mot):
«Verdal kommune tilrår at det igangsettes detaljregulering for etablering av nytt grustak på Bollgaarden vest.»

Tiltakshaver har nå kontaktet oss for oppstart av planarbeidet, og forhåndskonferanse med plankonsulent ble gjennomført 06.02.13. Vi ble da presentert et betydelig større område hvor det ønskes tatt ut grus enn hva som var opplyst i opprinnelig søknad – 40 dekar mot opprinnelig 3,5 dekar. Det ble samtidig gjort oppslag på tilgjengelige databaser for å sjekke eventuell konflikt i forhold til andre arealinteresser. Vi ble da oppmerksom på at den aktuelle skråning hvor grusuttak planlegges, er markert som område med svært viktig biologisk mangfold. Hva dette går ut på er registreringer som er unntatt offentligheten, og det vil bli redegjort nærmere om dette i lukket møte.

I tidligere behandling av saken er det tatt utgangspunkt i at området i kommuneplanens arealdel (vedtatt 26.04.2011) er disponert til landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR). Kommersielt masseuttak vil ikke komme inn under den virksomhet som kan tillates innenfor LNFR-formålet. Verdal kommune har i 2001 vedtatt tematisk kommunedelplan for masseuttak. Utgangspunktet for dette planarbeidet var at kommunen ikke ønsket flere uttak i drift, enn det som var nødvendig for å dekke behovet for ulike typer masser innenfor rimelige transportavstander. Kommunen ønsket gjennom denne planen å få en bedre styring med drift og avslutning av eksisterende masseuttak, samt å legge opp til en langsiktig forvaltningsstrategi for bedre utnyttelse av grus- og pukkressursene.

Begrunnelsen for å starte opp nytt masseuttak på Bollgaarden vest er at sanden skal brukes som finstoff i grusen fra Kvelstad, slik at det her oppnås en korngradering av grusen som er best mulig egnet for betongindustrien. Fra drivere av etablerte masseuttak i Vuku-området, fås opplysninger om at det vil være mulig å framskaffe de grusfraksjoner som betongindustrien etterspør uten å måtte starte på nytt uttaksområde. På grunnlag av dette ble det konkluderte med at det ut fra et langsiktig forvaltningsperspektiv ikke vil være akseptabelt å tillate oppstart av nytt grusuttak som omsøkt. En vurdering av andre potensiale arealkonflikter ble derfor ikke gjort å dette stadiet.  


Vurdering:
Med bakgrunn i nye opplysninger finner vi det riktig at saken framlegges for ny behandling. Den forhåndsvurdering som tidligere er gjort av saken, la til grunn at her var det spørsmål om oppstart av nytt uttaksområde som var i strid med overordna planer. Kommunen har en tematisk kommunedelplan for masseuttak som legger strenge føringer for etablering av nye uttak. I kommuneplanens arealdel er området disponert til LNFR, og for formålet råstoffutvinning er det er gitt målsettinger om at;

  • uttak av masser skal i størst mulig grad konsentreres til områder som allerede er i drift,
  • massenes kvalitet skal i større grad legges til grunn for den aktuelle bruk,
  • etablering av nye uttaksområder må bare forekomme når det foreligger store samfunnsmessige behov.
     

Disse overordna styringsdokumenter ble derfor lagt til grunn for administrasjonens tilråding om ikke å tillate oppstart av nytt uttak. Det ble ikke foretatt nærmere avveininger om eventuelle konflikter i forhold til andre arealinteresser på dette tidspunktet. At området innehar biologisk mangfold av svært viktig karakter, er derfor en ny opplysning som ikke var med i den tidligere vurdering.

Det er også en ny opplysning at tiltakshaver gjennom planen ønsker å få vurdert et langt større uttaksområde - 40 dekar mot tidligere 3,5 dekar. Dette vil bety et mer omfattende inngrep som visuelt og driftsmessig vil gi større utfordringer enn hva som opprinnelig er omsøkt.

Med disse nye opplysninger vil en detaljregulering her bli mer konfliktfylt enn opprinnelig forutsatt. Reguleringen vil bli omfattet av Forskrift om konsekvensutredning og det vil bli stilt krav om planprogram og konsekvensutredning. Det synes også meget sannsynlig at reguleringen vil bli møtt med innsigelse på grunn av konflikten i forhold til biologisk mangfold. Forutsigbarheten om positivt utfall av reguleringssaken er dermed meget tvilsom, og kommunen bør da ikke tilrå at detaljregulering igangsettes.

  

   Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 13.02.2013 08:41
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS