Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 14.01.2014

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 14.01.2014
Tid            : 09:00 - 10:50
Til stede   : 9 representanter

 

 

Sak 6/14 ble behandlet før sak 4/14. Ellers uendret behandlingsrekkefølge.   

Sakliste som PDF                          - protokoll som PDF 
 
Sakliste i Word                              - protokoll i Word

Alle vedlegg for sakene 4 til 7 samlet i en PDF-fil  (44 Mb)
Alle vedlegg for sak 8 samlet i en PDF-fil (27 Mb)

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 1/14 Godkjenning av møteprotokoll 17.12.2013 Protokoll
PS 2/14 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 3/14 Reguleringsendring Lysthaugen sør - framdrift Saksframlegg Protokoll
PS 4/14 Utbyggingsavtale Magnus den godes veg - vedtak Protokoll
PS 5/14 Reguleringsforespørsel for omdisponering av boligbebyggelse til forretning (Kiwibutikk) på Holbergs plass Protokoll
PS 6/14 Reguleringsplan Magnus den godes veg Protokoll
PS 7/14 Søknad om fornyet konsesjon for å drive og inneha Verdal helikopterplass, Slottelid Protokoll
PS 8/14 Detaljregulering Møllegata 17 Protokoll
PS 9/14 Andre saker
-
Protokoll

 

 

Oppmøte komite plan og samfunn 14.01.2014
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Ove Morten Haugan DNA Leder Ja  
Berit Gustad Nessø DNA Nestleder Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Nei  
Kristine Nordtømme DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Nei  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Knut Snorre Sandnes H. Medlem Ja  
Johannes Rosvold V Medlem Ja

 

Tor-Petter Abelsen KRF Vara Ja

 Møtte for Kjetil Aarstad

Thor Bertil Granum DNA Vara Ja

 Møtte for Trine Reitan

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn og næring  
Åge Isaksen Fagsjef plan  
Inger Storstad Møtesekr./kons  

 

PS 001/14 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 14.01.2014

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 17.12.13 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 17.12.13 godkjennes.

 

PS 002/14 Referatsak Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 14.01.2014

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Referatene tas til orientering.

 

PS 003/14 Reguleringsendring Lysthaugen sør - framdrift  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 14.01.2014

BEHANDLING:   
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Saken tas til orientering. 

 

PS 004/14 Utbyggingsavtale Magnus den godes veg - vedtak  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 14.01.2014

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:   
Utbyggingsavtale for «Utbygging Magnus den godes veg» godkjennes.

 

  
PS 005/14 Reguleringsforespørsel for omdisponering av boligbebyggelse til forretning (Kiwibutikk) på Holbergs plass   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 14.01.2014

BEHANDLING: 
Fagsjef plan, Åge Isaksen, redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Det tilrås ikke igangsatt detaljregulering av Holbergs plass til detaljhandel, før kommunedelplan for Verdal by er vedtatt.

 

PS 006/14 Reguleringsplan Magnus den godes veg   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 14.01.2014

BEHANDLING: 
Fagsjef plan, Åge Isaksen, redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING: 
Detaljregulering for Magnus den godes veg vedtas i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12.

 

 

PS 007/14 Søknad om fornyet konsesjon for å drive og inneha Verdal helikopterplass, Slottelid  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 14.01.2014

BEHANDLING: 
Utdelt i møtet:

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19 – 2 gis det dispensasjon fra kommuneplanens arealdel (vedtatt 26.04.2011) for å opprettholde Verdal helikopterplass, Slottelid.


  

PS 008/14 Detaljregulering Møllegata 17  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 14.01.2014

BEHANDLING:  
Fagsjef plan, Åge Isaksen, redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING: 
Detaljregulering for Møllegata 17, datert 25.06.13 vedtas i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12.

 

 

PS 009/14 Andre saker  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 14.01.2014

BEHANDLING: 
Repr. Knut Snorre Sandnes: Status for Stekke Sør?
Fagsjef plan, Åge Isaksen, svarte:
Etter høring har Stiklestad Eiendom foreslått å øke høydene. Det er av administrasjonen vurdert som vesentlig endring, noe som gjorde at saken måtte ut på ny begrenset høring.

Leder Ove Morten Haugan: Ønsker fra komitéen om tema/besøk i 2014?

  • Arealplanene – det trafikale bildet ut og inn av industriområdet. Ønskelig som tema for komitéen.
  • Innsyn/delta på prosessene omkring kommunedelplan for Verdal sentrum.
  • Befaring i sentrum for å bli bedre kjent (se på areal).
  • Teknisk drift: Budsjett/økonomi /planer/rutiner - hva gjøres? Temadag omkring dette.
  • Informasjon om Utmarksnæringa.
Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 12.04.2022 13:56
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS