Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 14.01.14 - PS 4/14 Utbyggingsavtale Magnus den godes veg - vedtak

Saksbehandler : Thomas Møller

Arkivref :  2013/7567 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.

Komite Plan og samfunn

14.01.2014 4/14

Kommunestyret

   

 

Rådmannens innstilling:
Utbyggingsavtale for «Utbygging Magnus den godes veg» godkjennes.

Vedlegg

  1. Utbyggingsavtale Magnus den godes veg
  2. Vedlegg til utbyggingsavtale Magnus den godes veg

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  • Forslag til detaljregulering for Magnus den godes veg.
  • Uttale i forbindelse med offentlig ettersyn fra Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Saksopplysninger
Det er utarbeidet forslag til utbyggingsavtale mellom Midt-Norsk Eiendom AS og Verdal kommune som avklarer gjennomføring av utbyggingstiltak som er forutsatt i detaljregulering for Magnus den godes veg.

Tidligere hjemlet plan- og bygningslovens Kap. XI-A Utbyggingsavtaler §§ 64 a-f (1985) bruk av utbyggingsavtaler. I sak 85/06 fattet Verdal kommunestyre vedtak om bruk av utbyggingsavtaler og de muligheter og begrensninger som herav følger.

Kapittel 17 Utbyggingsavtaler i gjeldende plan- og bygningslov synes forholdsvis lite endret ift. overnevnte. § 1.2 i bestemmelser til kommuneplanens arealdel, vedtatt 26.04.11, sak 34/11, hjemler også bruk av utbyggingsavtaler.

Overnevnte er lagt til grunn for å opprette utbyggingsavtale som følger vedlagt.

Forslag til utbyggingsavtale ble lagt ut til offentlig ettersyn i 30 dager den 6.11.2013. Det kom i forbindelse med offentlig ettersyn innspill fra Nord-Trøndelag fylkeskommune som forutsetter at intensjonene i reguleringsplanen blir ivaretatt gjennom utbyggingsavtalen.

Vurdering:  
§ 17-3 i plan- og bygningsloven sier følgende om innholdet i en utbyggingsavtale:

§ 17-3. Avtalens innhold
En utbyggingsavtale kan gjelde forhold som kommunen har gitt bestemmelser om i arealdelen til kommuneplan eller reguleringsplan.

Avtalen kan også regulere antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, og nærmere krav til bygningers utforming der det er hensiktsmessig. Avtalen kan også regulere at kommunen eller andre skal ha fortrinnsrett til å kjøpe en andel av boligene til markedspris.

Avtalen kan også gå ut på at grunneier eller utbygger skal besørge eller helt eller delvis bekoste tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak. Slike tiltak må stå i rimelig forhold til utbyggingens art og omfang og kommunens bidrag til gjennomføringen av planen og forpliktelser etter avtalen. Kostnadene som belastes utbygger eller grunneier til tiltaket, må stå i forhold til den belastning den aktuelle utbygging påfører kommunen.

Avtalen kan uansett gjelde forskuttering av kommunale tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak.

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel sier følgende:

1.2 Utbyggingsavtale (§ 11-9, nr. 2).
1.2.1 Utbyggingsavtale kan brukes innenfor hele kommunen. Utbyggingsavtale skal inngås før igangsettingstillatelse gis, der utbygging i henhold til vedtatt arealplan med tilhørende bestemmelser også forutsetter andre tiltak som er nødvendig for gjennomføring av planvedtak.

1.2.2 Utbyggingsavtale kan også inngås der det fra kommunens side er ønskelig å regulere antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, eller å stille krav til bygningers utforming.

Innholdet i utbyggingsavtalen er vurdert å ligge innenfor overnevnte rammer. Avtalen er også vurdert å ligge innenfor rammene i forslag til detaljregulering for Magnus den godes veg, og følger opp intensjonene i den aktuelle planen. Omfang og innhold i utbyggingsavtalen sikrer en rasjonell og forsvarlig utbygging av planområdet med nødvendig infrastruktur. Avtalen omfatter bl.a. bygging av offentlig kjøreveg, delvis med gang-/ og sykkelvei.

Punkt 7 i avtalen er en oppfølging av Komité plan og samfunn i Verdal sitt generelle oversendelsesforslag til administrasjonen i sak 8/12. Dette lød slik: "I stedet for krav med "sandkasse, huske, sittebenk" i forbindelse med ny detaljplanlegging og utbedringer om uteområder/grøntareal, settes det krav om at kr 5 000,- pr. boenhet avsettes til fond for felles/kommunale friområder."

Det er i løpet av høringsperioden ikke kommet merknader som tilsier at forslaget til utbyggingsavtale bør endres. Utbyggingsavtale for «Utbygging Magnus den godes veg» godkjennes.

  
     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 29.01.2021 12:18
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS