Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 14.01.14 - PS 7/14 Søknad om fornyet konsesjon for å drive og inneha Verdal helikopterplass, Slottelid

Saksbehandler : Åge Isaksen

Arkivref :  2013/7727 - /N44

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 14.01.2014 7/14

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra kommuneplanens arealdel (vedtatt 26.04.2011) for å opprettholde Verdal helikopterplass, Slottelid.

Vedlegg:  

  1. Høring – søknad om fornyet konsesjon, brev fra Luftfartstilsynet dat. 05.11.2013,
  2. Søknad om fornyelse av konsesjon, fra Midtnorsk helikopterservice as, dat. 12.12.2012,
  3. Utkast til konsesjonsvilkår
  4. Brev fra Bjørn Erik Haug og Hilde Gunn Slottemo
    - dette dokumentet er ikke kommentert i saken, da det ikke forelå for saksbehandler før 07.01.14.
  5. Brev fra Midtnorsk Helikopterservice AS datert 13.01.2014 til Innherred Samkommune v/Åge Isaksen 
    - dette dokumentet ble utdelt i møte i komite Plan og samfunn 14.01.14

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger: 
Midtnorsk Helikopterservice as har søkt Luftfartstilsynet om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Verdal helikopterplass, Slottelid. Konsesjon for landingsplass til privat bruk gis som hovedregel for 10 år, og eksisterende konsesjon løp ut 24.06.2013. Da søknad om fornyelse ble sendt inn mer enn seks måneder før utløpet av gjeldende konsesjon, forlenges gjeldende konsesjon automatisk til søknaden er avgjort.

Området for helikopterplass er i kommuneplanens arealdel som er vedtatt 26.04.2011, disponert til landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR). Ved behandlingen i 2003 ble det gitt dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av landingsplassen. Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk vurderte da saken slik at de næringsmessige fordelene med dispensasjon var større enn ulempene med støy for nabolaget. Det ble den gang ikke satt noen tidsbegrensning for dispensasjonen.

Kartutsnitt som viser helikopterplassens beliggenhet
                                            Oversiktskart, søknadsområde blå ring

I søknad om konsesjon legges det til grunn ca. 1400 inn-/utflygninger pr. år og mellom 15 til 30 flygninger pr. uke. Midtnorsk Helikopterservice as har ca. 800 – 1000 flytimer pr. år (2012). For Verdal helikopterplass foreligger det ikke støyberegning etter Miljøverndepartementets retningslinjer T-1442. I forbindelse med konsesjonsbehandlingen i 2003 ble det under observasjon fra kommunen gjort støymålinger, og på bakgrunn av målingene anbefalte kommunen tillatelse til drift uten krav om utarbeiding av støysonekart.

Midtnorsk Helikopterservice as har under henvisning til konsesjonsforskriften søkt om dispensasjon fra kravet om å utarbeide nye støyberegninger etter T-1442. Søknaden gjelder fortsettelse av eksisterende virksomhet, og støyforholdene i området er således kjent. Luftfartstilsynet har heller ikke registrert klager knyttet til støy fra den eksisterende aktiviteten.

Luftfartstilsynet har vurdert det slik at saken ikke kommer i konflikt med prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12, jf. § 7. Vurderingen er basert på eksisterende kjennskap kombinert med vedlagte miljøvurdering, at det er snakk om videreføring av en eksisterende virksomhet og at søknaden ikke innebærer noen form for nye inngrep.

Kommunen skal behandle saken om å videreføre dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å bruke aktuelt område for Verdal helikopterplass. Saken er i den forbindelse sendt på høring til berørte naboer og aktuelle regionale myndigheter. Det har i forbindelse med høringen innkommet uttalelser fra følgende:

Nord-Trøndelag fylkeskommune, dat. 11.12.2013.
Har ingen merknader til en videreføring av tidligere gitte dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.

Reindriftsforvaltningen i Nord-Trøndelag, dat. 12.12.2013.
Har ingen merknader til fornyelse av konsesjonen.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, dat. 16.12.2013.
Miljøvernavdelingen viser til at støy og evt. andre utslipp vil bli behandlet i forbindelse med konsesjonssøknaden. Minner om at kommunen selv har ansvar for å ta lokale miljøhensyn og viser i den sammenheng til kravet i naturmangfoldlovens § 7 om at det i saksbehandling og beslutninger som fattes etter plan- og bygningsloven skal framgå at prinsippene i naturmangfoldloven er vurdert.

Fylkesmannens øvrige fagavdelinger opplyser om at det ikke er merknader til søknaden.

Kommentar.
I vår vurdering av saken nedenfor inngår også en vurdering i forhold til prinsippene i naturmangfoldloven.

Vurdering:
I henhold til Plan- og bygningslovens kapitel 19 kan kommunen gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i medhold av Plan- og bygningsloven. Det må foreligge en begrunnet søknad. Kommunens dispensasjonsadgang er imidlertid ikke ubegrenset. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynet bak lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

En naturlig forståelse av ordlyden tilsier at terskelen for å gi dispensasjon skal være høy. Det skal ikke være noen kurant sak å få dispensasjon. Planer er gjenstand for en omfattende beslutningsprosess og omhandler konkrete forhold. En utstrakt dispensasjonsbruk vil over tid kunne undergrave planene som informasjons- og beslutningsverktøy.

Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal nasjonale og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt.

Det er i forbindelse med høringen ikke påpekt forhold som gjør at dispensasjonen vil være i strid med nasjonale eller regionale rammer og mål. Det er heller ikke kommet innvendinger til saken fra berørte naboer.

Saken er også vurdert etter naturmangfoldloven §§ 8-12. Det foreligger ikke vitenskapelig eller erfaringsbasert informasjon i registre eller temakart som omhandler arter, naturmiljø, naturtyper og biologisk mangfold som tilsier at søknaden kan komme i konflikt med slike interesser i det aktuelle området. Eksisterende kunnskapsgrunnlag basert på Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og Artsdatabankens artskart samt kommunens egen kjennskap til området, vurderes som tilstrekkelig i forhold til sakens karakter og eventuell risiko for skade på naturmangfold, jfr. § 8.

For den næringsmessige side av saken vil det ha stor betydning at virksomheten kan opprettholdes på en allerede tilrettelagt plass med de nødvendige installasjoner. Kommunen har vurdert at hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra og hensynene i lovens formålsbestemmelser ikke blir vesentlig tilsidesatt ved å gi dispensasjon. Det er videre vurdert at fordelene ved å gi dispensasjon er større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

 
    Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 23.12.2020 10:43
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS