Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 14.04.2015

Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 14.04.2015
Tid            : 09:00 - 10:50
Til stede   : 9 representanterSakliste som PDF                          - protokoll som PDF 
 
Sakliste i Word                              - protokoll i Word

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 22/15 Godkjenning av møteprotokoll 10.03.2015 Protokoll
PS 23/15 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 24/15 Detaljregulering Trones gård - fastsetting av planprogram Protokoll
PS 25/15 Oppheving av regulerings- og bebyggelsesplaner innenfor kommunedelplan Verdal by Protokoll
PS 26/15 Mottatt tilsagn om investeringstilskudd til prosjektene Veslefrikk bofellesskap og oppgradering av bofelleskap for funksjonshemmede ved Prost Brants veg og Ringveg Nord Protokoll
PS 27/15 Investeringer/gebyrer innenfor vann/avløpssektoren  Protokoll
PS 28/15 Hovedplan veg med handlingsplan for 2015  Protokoll
PS 29/15 Andre saker
-
Protokoll

 

 

Oppmøte komite plan og samfunn 14.04.2015

NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Ove Morten Haugan DNA Leder Ja  
Berit Gustad Nessø DNA Nestleder Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Kristine Nordtømme DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Ann-Maj Hovdahl Holmli H. Medlem Nei  
Johannes Rosvold V Medlem Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Vara Ja Møtte for Ann-Maj Hovdahl Holmli

 

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Petter Voll Enhetsleder, Enhet for Samfunnsutvikling  
Inger Storstad Utvalgssekretær  

 

 

 

 PS 022/15 Godkjenning av møteprotokoll   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 14.04.2015

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak;
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 10. mars 2015 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
      
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 10. mars 2015 godkjennes.

 

PS 023/15 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 14.04.2015

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 
Referatene tas til orientering.

 

 
PS 024/15 Detaljregulering Trones gård - fastsetting av planprogram   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 14.04.2015

BEHANDLING: 
Venstre v/Johannes Rosvold fremmet følgende tilleggsforslag:
Det aksepteres ikke bygging av hytter innenfor 100-metersbeltet på Trones.

Det ble først votert over tilleggsforslaget fra Venstre.
Ved votering falt forslaget med 1 mot 8 stemmer.

Det ble så votert over rådmannens innstilling som ble enstemmig vedtatt.
  
INNSTILLING:   
Planprogram for detaljregulering Trones gård fastsettes i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-9.

 

PS 025/15 Oppheving av regulerings- og bebyggelsesplaner innenfor kommunedelplan Verdal by  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 14.04.2015

BEHANDLING: 
Enhetsleder Petter Voll redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK: 
Saken tas til orientering.

 
  
   
PS 026/15 Mottatt ilsagn om investeringstilskudd til prosjektene Veslefrikk bofellesskap og oppgradering av bofelleskap for funksjonshemmede ved Prost Brants veg og Ringveg
   
Til toppen av siden 

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 14.04.2015

BEHANDLING: 
Virksomhetsleder teknisk drift, Bård Kotheim, redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
     
INNSTILLING: 

 1. Saken tas til orientering.
 2. Rådmannen bes innarbeide mottatte tilsagn om investeringstilskudd ved neste revisjon av investeringsbudsjettet for 2015

 

   
PS 027/15 Investeringer/gebyrer innenfor vann/avløpssektoren   Til toppen av siden 

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 14.04.2015

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
     
INNSTILLING: 

Kommunestyret gjør følgende prioriteringer når det gjelder investeringer vann/avløp i neste 4-årsperiode.

Vannforsyning:
2015/2016:

 • Reservevann Levanger.
 • Vannledning Hammer-Lein.
 • Rehabilitering vann Fætta
 • Rehabilitering vannledningsnett Volhaugvegen
 • Oppstart Ulvilla
 • Utrede kapasitetsøkning Hallemsåsen vannrenseanlegg

2017:

 • Rehabilitering vann Fætta
 • Nytt ledningsanlegg Ulvilla
 • Rehabilitering vannledningsnett Volhaugvegen
 • Planlegging nytt vannledningsnett Vinne

2018:

 • Rehabilitering sentrum
 • Div.tiltak vannrenseanlegg
 • Planlegging av nye høydebasseng Hallia/Ulvilla
 • Nytt vannledningsnett Vinne
 • Oppgradering av reservevann Leklem

Avløp:
2015/2016:

 • Rehabiltering av ledningsnett Volhaugvegen
 • Avløpsanlegg Fætta

2017:

 • Avløpsanlegg Fætta
 • Avløpsanlegg Leksdal
 • Rehabiltering av ledningsnett Volhaugvegen
 • Planlegging avløpsnett Vinne

2018:

 • Rehabiltering av ledningsnett sentrum
 • Avløpsanlegg Leksdal
 • Avløp Vinne

Kommunestyret ber om at det gjøres en årlig revidering av tiltaksplan.

 

   
PS 028/15 Mottatt Hovedplan veg med handlingsplan for 2015   Til toppen av siden 

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 14.04.2015

BEHANDLING: 
Virksomhetsleder teknisk drift, Bård Kotheim, redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
   
INNSTILLING: 

 1. Alle kommunale veger skal ha en tilfredsstillende standard og sikres nødvendig vedlikehold slik at trafikantene sikres god og trygg framkommelighet. Videre framover vil Verdal kommune ha som mål at alle barn skal ha trygg skoleveg.
 2. Følgende prioriteringer vedtas for 2015, jfr. økonomiplanen samt vedtatt investeringsbudsjett for veg med 4 mill. kr. Alle tall inkludert mva:
   
  Prioritet 1:
  Gangveg ved Forbregd-Lein barnehage, asfaltering og belysning, ca. kr. 155.000,-
  (tilskudd fra fylkeskommunen med 155.000,-)
   
  Prioritet 2:
  Fotgjengerundergang i Lysthaugen, asfaltering, ca. kr. 45.000,-
  (tilskudd fra fylkeskommunen med ca 45.000,-)
   
  Prioritet 3:
  Markavegen, vegrekkverk og grøfting, ca. kr. 500.000,-
   
  Prioritet 4:
  Prærien/Garpa/Ørmelen, gatelys, ca. kr. 900.000,-
   
  Prioritet 5:
  Sundbyvegen, rehabilitering i lengde ca 430 meter, ca. kr. 400,000,-
   
  Prioritet 6:
  Holmlibakkan, rehabilitering med forsterkning, grøfting, mv. ca. kr 500.000,-
   
  Prioritet 7:
  Bru Sørenget Sul, Ny bru, ca. kr 200.000,-
   
  Prioritet 8:
  Veg Hellmoen, Kluksbakkan, Moavegen, Kallgården, grøfting mm. ca. kr 500.000,-
   
  Prioritet 9:
  Uforutsette og akutte skader på veger og gater med tilhørende utstyr ca kr 800.000,-

 

PS 029/15 Andre saker  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 14.04.2015

BEHANDLING: 

 • Enhetsleder Petter Voll: Framdrift sentrumsplanen.
  Det vil bli invitert til folkemøte i første halvdel av mai.
 • Repr. Vigdis Haldorsen: Belysning langs gangvegen fra Stiklestad til Forbregd-Lein.
  Bård Kotheim: Venter på brev fra Statens Vegvesen ang. kostnadsfordeling.
 • Repr. Johannes Rosvold: Tomtene i Lysthaugen, de første legges ut nå.
  Hva med utbedring av vegen i Lavamoen?

  Bård Kotheim: Er en kostnadssak. Avveining opp mot tomteprisen. Må kanskje taes inn i vegplanen.

  
   Til toppen av siden

Publisert: 09.09.2014 13:54 Sist endret: 12.04.2022 13:50
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS