Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 14.04.2015 - PS 24/15 Detaljregulering Trones gård - fastsetting av planprogram

Saksbehandler : Thomas Møller

Arkivref : 2013/7326 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 14.04.2015 23/15
Kommunestyet    

 

Rådmannens innstilling:
Planprogram for detaljregulering Trones gård fastsettes i henhold til plan- og bygningslovens § 12-9.  

Vedlegg:

  1. Forslag til planprogram detaljregulering Trones gård 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Innkomne høringsuttalelser til varsel om oppstart med planprogram på høring

Saksopplysninger:

Bakgrunn
Arkitektkontoret NarudStokkeWiig har på vegne av Mette og Aage Rostad utarbeidet forslag til planprogram for detaljregulering Trones gård. Formålet med planprosessen er å regulere to områder ved Trones gård til fritidsbebyggelse, delvis med mulighet for utleie i forbindelse med gjestegolf og reiseliv.

Planområdet
Trones består av en halvøy ca. 5 km. fra Verdalsøra. Selve gårdsbruket har ca. 400 daa. dyrket mark, 200 daa. skog/utmark og 670 daa. golfbane. Trones har per i dag to bebygde områder ved hhv. Nordskaget som er et forholdsvis stort boligfelt og ved Sørskaget som er mindre og som har en miks av boliger og fritidsboliger. Begge de planlagte områdene for fritidsbebyggelse som nå ønskes innregulert ligger i forlengelsen av allerede bebygde områder. Trones er for øvrig et naturskjønt område med mange kvaliteter knyttet til bl.a. kulturminner og naturverdier. Trones ligger i forlengelsen av elvepromenaden og er således et mye brukt turområde for mange i kommunen.

Planstatus
De områdene som nå aktualiseres for utbygging av fritidsboliger er i all hovedsak LNFR-områder i henhold kommuneplanens arealdel fra 2011. Det er stedvis små overlappinger med eldre reguleringsplaner hhv. reguleringsplan for Sørskaget og reguleringsplan for golfbane Trones.

Planarbeidet er vurdert til å falle inn under bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 4-2, jf. Forskrift om konsekvensutredninger § 3 (b) og vedlegg III (a, d og q). Planarbeidet er således også underlagt plikten til å utarbeide planprogram iht. forskriftens § 5. Det er nå forslaget til planprogram som skal behandles.

Planprosess
Det ble avhold forhåndskonferanse på Herredshuset, Verdal den 24.10.2013. Varsel om oppstart med planprogram på høring ble sendt ut 23.10.2014. Nytt brev som viste et noe utvidet planområde ble sendt ut den 4.11.2014. Til planprogrammet mottok forslagsstiller 7 innspill fra hhv. Statens vegvesen, Sametinget, beboere i Sørskagvegen og Bårdshaugen på Trones i Verdal, NVE, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Naturvernforbundet i verdal og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Disse er med forslagsstillers vurderinger gjengitt i planprogrammet.

Vurdering:
Kommunen vurderer at forslaget til planprogram nå oppfyller de formelle innholdsmessige krav til et slikt dokument, jf. plan- og bygningslovens § 4-1.

I det videre planarbeidet blir det viktig å harmonisere utbyggingsplanene med de øvrige kvalitetene på Trones. Dette skal jf. planprogrammet pkt. 1.3 også bestrebes gjennomført. Allmennheten har i dag stor glede av Trones som tur- og rekreasjonsområde, og mange vil nok frykte, og ha sterke meninger om, en utbygging av den typen som det nå legges til rette for, nettopp av hensynet til allmenhetens ferdsel. Det presiseres dog i planprogrammet, pkt. 2.1 at tursti langs sydsiden av felt a ikke blir berørt. Turstier bør etter kommunens oppfatning også innreguleres i plankartet for å sikre disse juridisk. Begge utbyggingsområdene ligger delvis innenfor 100-meterssonen langs sjøen. Terrenget er likevel stedvis bratt slik at bebyggelsen kommer et nivå høyere opp enn sjøen. Planlagt bebyggelse ligger også lengre fra sjøen enn eksisterende bebyggelse i Sørskaget og Nordskaget. Endelig byggegrense mot sjø må fastsettes i plankartet.

Det er også viktig at utbyggingen ikke kommer i konflikt med kulturminnekvalitetene i området, og kommunen er kjent med at kulturminneavdelingen hos fylkeskommunen har bidratt til å legge premisser for planforslaget.

Bebyggelsen er i følge forslag til planprogram planlagt som en modulstruktur bestående av en eller flere moduler som kobles sammen og plasseres i terrenget både i forhold til topografi og klima og skal kunne tilpasses både horisontalt og vertikalt.

Kommunen synes det er interessant med ideer om en mer moderne fritidsbebyggelse som skiller seg fra mer tradisjonelle bygningsformer, også i lys av hvordan Trones gård ble gjenreist etter brann på 1960-tallet, som et moderne anlegg i murstein. Kommunen finner likevel at bestemmelsene i kommuneplanens arealdel vedrørende størrelse på og høyder for hyttebebyggelse i utgangspunktet bør ligge fast, også for dette prosjektet. Endelige utforminger av bebyggelsen må illustreres i planforslaget.

Samlet sett fremstår planprogrammet som et godt grunnlag for en videre planprosess for etablering av fritidsboliger på Trones.

Planprogram for detaljregulering Trones gård fastsettes i henhold til plan- og bygningslovens § 12-9.

  

     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 23.12.2020 10:35
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS