Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 14.05.2013

Møtested : Møterom3. etasje, Herredshuset
Dato         : 14.05.2013
Tid            : 09:00 - 12:00
Til stede   : 9 representanter. Repr. Karl Bernhard Hoel ble innvilget permisjon etter at sak 33/13 var behandlet. Til stede 8 representanter

 

Møtet begynte med orientering om offentlige anskaffelser v/økonomikonsulent Knut Langdal.

Sakliste som PDF                          - protokoll som PDF 
 
Sakliste i Word                              - protokoll i Word
  
Alle vedlegg samlet i en PDF-fil  (17 Mb)

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 29/13 Godkjenning av møteprotokoll 16.04.2013 Protokoll
PS 30/13 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 31/13 Frikjøp fra plikten til å bygge egne parkeringsplasser - fastsetting av sats Saksframlegg Protokoll
PS 32/13 Kommunal tomte- og boligpolitikk Protokoll
PS 33/13 Boligbygging - småskala fortettingsstrategi sentrumsområdene Protokoll
PS 34/13 1721/23/8 - Detaljregulering Reinsholm Vest Protokoll
PS 35/13 Detaljregulering Sentrumsgården II  - 1721/20/8 Protokoll
PS 36/13 Utbyggingsavtale Sentrumsgården II Protokoll
PS 37/13 Kommunens trafikksikkerhetsutvalg - årsrapport Protokoll
PS 38/13 Andre saker
-
Protokoll

 

 

 

 

Oppmøte komite plan og samfunn 14.05.13
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Ove Morten Haugan DNA Leder Ja  
Berit Gustad Nessø DNA Nestleder Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Nei   
Kristine Nordtømme DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Nei  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen Uavh. Medlem Nei  
Johannes Rosvold V Medlem Nei  

 

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn og næring  
Inger Storstad Mætesekr./Konsulent  
Åge Isaksen Fagsjef plan  
     

 

PS 029/13 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 14.05.2013

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:

Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 16. april 2013 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 16. april 2013 godkjennes. 

 

PS 030/13 Referatsak Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 14.05.2013

BEHANDLING:
Repr. Vigdis Haldorsen:
Hva gjelder referater nr. 2 og 5? - det går ikke fram av vedtakene.

Åge Isaksen svarte:
Referat nr. 2 gjelder Tine SA. Referat nr. 5 gjelder tilbygg på hovedhus i Kløvervegen 2.

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:

Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Referatene tas til orientering.

 

PS 031/13 Frikjøp fra plikten til å bygge egne parkeringsplasser - fastsetting av sats  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 14.05.2013

BEHANDLING:
Virksomhetsleder teknisk drift, Bård Kotheim,
redegjorde for saken.

Rådmannen fremmet følgende tilleggsforslag til sin opprinnelige innstilling – som nytt andre avsnitt (opprinnelige andre avsnitt blir da tredje avsnitt):

Beløpet innbetales til kommunen før byggetillatelse gis og skal avsettes på eget fond for parkeringsplasser.

AP v/Ove Morten Haugan fremmet følgende alternative forslag til rådmannens forslag til første avsnitt:

Sats for frikjøp vedrørende krav til parkering settes til kr 100.000,- pr manglende biloppstillingsplass.

Votering:

Det ble først votert alternativt mellom rådmannens innstilling til første avsnitt og AP sitt alternative forslag. AP v/Ove Morten Haugan sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

Det ble så votert over rådmannens tilleggsforslag til nytt andre avsnitt. Enstemmig vedtatt.

Til slutt ble det votert samlet over vedtatte første og andre avsnitt – og innstillingas siste avsnitt. Enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Sats for frikjøp vedrørende krav til parkering settes til kr 100.000,- pr manglende biloppstillingsplass.

Beløpet innbetales til kommunen før byggetillatelse gis og skal avsettes på eget fond for parkeringsplasser.

Hjemmel for fastsetting av sats for frikjøp finnes i vedtekt til plan- og bygningslovens § 69 nr. 4, jfr overgangsbestemmelser i plan- og bygningslovens § 34-2.

 

 

PS 032/13 Kommunal tomte- og boligpolitikk Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 14.05.2013

BEHANDLING:
AP og KrF
fremmet følgende alternative forslag til innstilling:
Kommunestyret tar vurderingene til etterretning, og ber samtidig rådmannen se på videre utvikling av den kommunale rollen. Det bes om en tydeliggjøring av en mer ambisiøs fremdrifts- og tempoplan for arbeidet.

Tomteområdet som prioriteres blir Leklemsåsen. Samtidig bør det undersøkes også andre muligheter/områder for tomteutvikling. Engasjementet starter med snarlig kontakt med aktuelle grunneiere.

Ved alternativ votering mellom rådmannens innstilling og forslaget fra AP og KrF ble forslaget fra AP og KrF enstemmig vedtatt.

INNSTILLING: 
Kommunestyret tar vurderingene til etterretning, og ber samtidig rådmannen se på videre utvikling av den kommunale rollen. Det bes om en tydeliggjøring av en mer ambisiøs fremdrifts- og tempoplan for arbeidet.

Tomteområdet som prioriteres blir Leklemsåsen. Samtidig bør det undersøkes også andre muligheter/områder for tomteutvikling. Engasjementet starter med snarlig kontakt med aktuelle grunneiere 

 

 
PS 033/13 Boligbygging - småskala fortettingsstrategi sentrumsområdene Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 14.05.2013

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
  
INNSTILLING:
Fortetting i sentrumsområdene vurderes gjennom arbeidene med revisjon av kommunedelplanen for Verdal by. Ved revisjonen skal det gjennomføres en kartlegging med sikte på å identifisere aktuelle arealer, små og store, for framtidig boligbebyggelse  

 

 

PS 034/13 1721/23/8 - Detaljregulering Reinsholm Vest Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 14.05.2013

BEHANDLING: 
Repr. Karl Bernhard Hoel ble innvilget permisjon. Til stede 8 representanter.

Fagsjef plan, Åge Isaksen, redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt
 
INNSTILLING:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering Reinsholm Vest, datert 21.01.2013, med bestemmelser sist rev. 07.05.2013.

 


PS 035/13 Detaljregulering Sentrumsgården II  - 1721/20/8  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 14.05.2013

BEHANDLING: 
Fagsjef plan, Åge Isaksen, redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt
  
VEDTAK: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtas detaljregulering for Sentrumsgården II, datert 02.05.13, fremlagt for høring og offentlig ettersyn.

 

 
PS 036/13 Utbyggingsavtale Sentrumsgården II   Til toppen av siden 

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 14.05.2013

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Foreliggende utbyggingsavtale vedrørende «Sentrumsgården II» legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader.

 

 

PS 037/13 Kommunens trafikksikkerhetsutvalg - årsrapport  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 14.05.2013

 

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:
Saken tas til orientering.

 

 

PS 038/13 Andre saker Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 14.05.2013

 

BEHANDLING:
Lederen:
Ang. dato for juni-møtet.

Det er behov for å flytte møtet i Komité plan og samfunn som er berammet til 4. juni – til 11. juni. Lederen ba om synspunkter på dette fra komitéen.

Lederen, i samråd med administrasjonen, tar avgjørelsen om dette.

Publisert: 09.01.2013 12:19 Sist endret: 12.04.2022 13:52
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS