Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 14.05.13 - PS 31/13 Frikjøp fra plikten til å bygge egne parkeringsplasser - fastsetting av sats

Saksbehandler : Oddvar Govasmark

Arkivref :  2013/3001 - /Q52

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 14.05.13 31/13
Formannskapet    
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:
Sats for frikjøp vedrørende krav til parkering settes til kr 70.000,- pr manglende biloppstillingsplass.

Hjemmel for fastsetting av sats for frikjøp finnes i vedtekt til plan- og bygningslovens § 69 nr. 4, jfr overgangsbestemmelser i plan- og bygningslovens § 34-2.

Vedlegg:
Vedtekt til PBL § 69 nr 3 og 4


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen  

Saksopplysninger:
Krav til parkering skal avklares i kommuneplanen, jfr ny plan- og bygningslov av 2008. Lovens § 34-2 har imidlertid følgende overgangsbestemmelse;

«Kommunale forskrifter og vedtekter gjelder inntil de erstattes av nye planbestemmelser, forskrifter eller vedtekter. Kommunale vedtekter gitt med hjemmel i plan- og bygningsloven § 3, § 67 nr. 3, § 69 nr. 4, § 78 tredje ledd, § 85 tredje ledd og § 91a første ledd faller bort senest åtte år etter ikrafttreden av denne lov. Kommunen kan gi dispensasjon fra vedtekter etter reglene i kapittel 19.»

Kommunestyret kan dermed, etter overgangsbestemmelser i plan- og bygningslovens § 34-2, fortsatt fastsette satsen for frikjøp med hjemmel i vedtekt til § 69 nr. 4 (pbl. 1985).

Vedtekt til § 69 nr. 4 er gitt slik:

«Bygningsrådet kan samtykke i at det i stedet for biloppstillingsplasser på egen grunn eller på fellesareal blir innbetalt et beløp pr. manglende plass til kommunen for bygging av parkeringsanlegg. Kommunestyret bestemmer hvilke satser som til enhver tid skal gjelde i slike tilfeller.»

Satsen er i dag kr. 35.000,-. Dette etter kommunestyrevedtak den 29.05.2000 i sak 52/2000. Den gangen ble satsen endret fra 15.000,- til 35.000,-.

Til sammenligning er frikjøpssatsen i Levanger og Stjørdal kr. 300.000,- pr plass. Beløpet prisjusteres årlig. I Steinkjer er frikjøpssatsen 200.000,- pr plass og Namsos kr 30.775,- pr plass. Krav til antall oppstillingsplasser varierer noe, både mellom kommunene og geografisk innen kommunen.

Frikjøpsmuligheten er lite benyttet. Vi har funnet kun to saker i arkivet der ordningen er benyttet. Det gjelder kombinert bolig og forretningsbygg samt treningsstudioet Sprek, begge på Suljordet..

 
Vurdering
Det er store forskjeller i kommunenes parkeringsordninger og frikjøpssatser. Når satsene ligger på ca 300.000,- pr plass, er det begrunnet med at en slik sum vil dekke kostnadene med å bygge parkeringsplasser i høyden eller i bakken. Det vil si at det ikke normalt sett ikke finnes areal på bakken til nye parkeringsplasser. Slik sats begrunnes også med «rettferdighet» overfor de som faktisk bygger og har bygd parkeringsplasser i kjeller. Slike plasser kan fort koste 300.000,- pr plass.

En økning i satsen for Verdal fra dagens beløp på kr 35.000,- til for eksempel 300.000,- vil kunne synes som for voldsom økning på kort tid. En slik økning kan ramme planlagte byggeprosjekter på en uheldig og måte og kan oppleves som lite forutsigbart. Det kan være mer hensiktsmessig med å øke satsen trinnvis. Det er heller ingen selvfølgelighet at satsen skal ende på 300.000,-. Argument for lavere sats kan være at det fortsatt kan finnes muligheter for å bygge offentlige parkeringsplasser på bakkenivå til langt lavere kostnad.

Med henvisning til det over anbefaler rådmannen at satsen for frikjøp av parkeringsplasser settes til kr. 70.000,-.

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 05.02.2021 09:47
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS