Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 14.10.14

Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 14.10.2014
Tid            : 09:00 - 10:45
Til stede   : 7 representanter

 

 

Sakliste som PDF                          - protokoll som PDF 
 
Sakliste i Word                              - protokoll i Word

Alle vedlegg samlet i en PDF-fil  (27 Mb)

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 62/14 Godkjenning av møteprotokoll 16.09.14 Protokoll
PS 63/14 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 64/14 Søknad om dispensasjon fra kommuneplan - Søknad om fradeling av to ubebygde tomter fra eiendommen 1721/57/1 Sand - Torunn Hildrum og Frode Grønn Protokoll
PS 65/14 Detaljregulering Storholmen - mindre endring Protokoll
PS 66/14 Søknad om dispensasjon for oppføring av 2 stk midlertidige vindmålemaster på Hyllfjellet Protokoll
PS 67/14 Etablering av snøscooterløyper - fastsetting av planprogram Protokoll
PS 68/14 Andre saker
-
Protokoll

 

 

Oppmøte komite plan og samfunn 14.10.2014 

NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Ove Morten Haugan DNA Leder Ja  
Berit Gustad Nessø DNA Nestleder Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Kristine Nordtømme DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Nei  
Knut Snorre Sandnes H. Medlem Ja  
Johannes Rosvold V Medlem Nei  

 

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Åge Isaksen Fagsjef plan  

 

 

 

 

PS 062/14 Godkjenning av møteprotokoll   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 14.10.2014

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i komité plan og samfunn 16. september 2014 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Protokoll fra møte i komité plan og samfunn 16. september 2014 godkjennes.

 

PS 063/14 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 14.10.2014

BEHANDLING: 
Repr. Karl Bernhard Hoel stilte spørsmål vedr. referat nr. 24.
Fagsjef plan, Åge Isaksen, svarte på spørsmålet.

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Referatene tas til orientering.

 

PS 064/14 Søknad om dispensasjon fra kommuneplan - Søknad om fradeling av to ubebygde tomter fra eiendommen 1721/57/1 Sand - Torunn Hildrum og Frode Grønn
  
Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 14.10.2014

BEHANDLING: 
Repr. Knut Snorre Sandnes la på vegne av Verdal Høyre fram følgende alternative forslag til vedtak:
Under forutsetning av at forholdet til Kulturminneloven blir avklart, og samsvar med de vurderinger som tidligere er gjort i saken, samt tidligere behandling i Samkommunestyret, innvilges søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for Verdal kommune til fradeling av to boligtomter i LNFR-området. Søknad om fradeling av to boligtomter fra eiendommen Sand med gnr/bnr 57/1 i Verdal kommune innvilges.

Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til vedtak og Høyre v/Knut Snorre Sandnes sitt forslag ble Høyre sitt forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Under forutsetning av at forholdet til Kulturminneloven blir avklart, og samsvar med de vurderinger som tidligere er gjort i saken, samt tidligere behandling i Samkommunestyret, innvilges søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for Verdal kommune til fradeling av to boligtomter i LNFR-området. Søknad om fradeling av to boligtomter fra eiendommen Sand med gnr/bnr 57/1 i Verdal kommune innvilges.

 

PS 065/14 Detaljregulering Storholmen - mindre endring  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 14.10.2014

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING: 
Det gjøres følgende endringer i detaljregulering Storholmen – 1721/234/1:
Plankart; tomtefeste 234/1/67 og 234/1/344 gis formålet bebyggelse og anlegg med underformål fritidsbebyggelse.
Planbestemmelser; Punkt 3.1.1 endres slik det framgår av vedlagte bestemmelser revidert 25.09.2014.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering Storholmen, 1721/234/1, med ovennevnte endringer.

  
   
PS 066/14 Søknad om dispensasjon for oppføring av 2 stk midlertidige vindmålemaster på Hyllfjellet   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 14.10.2014

BEHANDLING: 
Repr. Knut Snorre Sandnes satte på vegne av Verdal Høyre fram følgende alternative forslag til vedtak:
Det gis ikke midlertidig dispensasjon fra formålet LNFR i Verdal kommunes kommuneplan som omsøkt. Søknad om oppføring av vindmålermast MM5 og MM6 avslås.

Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til vedtak og Høyre v/Knut Snorre Sandnes sitt forslag ble rådmannens forslag vedtatt med 5 mot 2 stemmer.

VEDTAK: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis midlertidig dispensasjon fra formålet LNFR i Verdal kommunes kommuneplan som omsøkt, for oppføring av vindmålermast MM6. For oppføring av vindmålermast MM5 avslås søknaden om dispensasjon.

Dispensasjon for mast MM6 gis midlertidig for 2 år. Bakgrunnen for vedtaket er gitt i dette saksframlegget.

Det forutsettes at det i egen søknad søkes om midlertidig tillatelse for tiltakene etter plan- og bygningslovens § 20-1. Videre forutsettes følgende:

 • Det skal oppføres fugleavvisere på bardunene (som beskrevet i søknaden)
 • Følgeforskning under måleperioden for å vurdere den reelle effekten av mastene med hensyn til kollisjonsfare for fugl og effekten av fugleavvisere
 • At all aktivitet i forbindelse med oppsett og drift av mastene avgrenses til perioden 1. august og ut året, evt. senest til 15. februar. Dette av hensyn til mulig fuglehekking
 • Anleggsperioden legges utenom viktige perioder for friluftsliv
 • Tungtransport på barmark må unngås
 • At bardunforankringer, fundament og alt annet utstyr fjernes etter at måleperioden er avsluttet, og at det gjøres det som er nødvendig av tiltak for å få raskest mulig revegetering slik at spor etter inngrepene blir minimale

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket.

 

   

PS 067/14 Etablering av snøscooterløyper - fastsetting av planprogram  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 14.10.2014
 
BEHANDLING: 
Brev fra Snøscooterkomiteen i Varghiet A/L v/Odd Bjørn Wekre ble lagt ut i møtet.
Komité plan og samfunn fremmet følgende felles alternative forslag:

 1. Saken utsettes.
 2. Administrasjonen bes om å jobbe videre med trasévalg.
  Sørside R72
  - Indal – Grønningen. Videre til Meråker og Levanger.
  - Malsådal bes tatt inn i plan på nytt.
  - Se på tilførselsløyper som beskrevet fra Varghiet.
  - Kvernmo Motorsenter bør være utgangspunkt nord for Hyllfjellet

Ved alternativ votering mellom rådmannens innstilling og komitéens forslag ble komitéens forslag enstemmig vedtatt.


VEDTAK:    

 1. Saken utsettes.
 2. Administrasjonen bes om å jobbe videre med trasévalg.
  Sørside R72
  - Indal – Grønningen. Videre til Meråker og Levanger.
  - Malsådal bes tatt inn i plan på nytt.
  - Se på tilførselsløyper som beskrevet fra Varghiet.
  - Kvernmo Motorsenter bør være utgangspunkt nord for Hyllfjellet

 

PS 068/14 Andre saker  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 14.10.2014

BEHANDLING: 

 • Kommunalsjef samfunn, Trond Selseth, orienterte om befaring sammen med Statens vegvesen langs fylkesveg for å se på hva som må skje for å kunne tenne gatelysene langs vegen. Ut fra denne befaring ser en det som nødvendig å fjerne enkelte trær før det er aktuelt å tenne gatelysene igjen. Det legges fram en sak for komitéen på neste møte.
 • Repr. Trine Reitan reiste spørsmål om lagring av jord og annet materiale på Ørmelen Nord.
  Administrasjonen kommer med en orientering på neste møte.
 • Repr. Karl Bernhard Hoel etterspurte sak om leiepriser i kommunale bygg. Kommunalsjef Selseth besvarte spørsmålet og lovte at saken vil komme på neste møte.
   
   

  Til toppen av siden 

Publisert: 09.09.2014 13:54 Sist endret: 12.04.2022 13:57
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS