Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 14.10.14 - PS 66/14 Søknad om dispensasjon for oppføring av 2 stk midlertidige vindmålemaster på Hyllfjellet og Heggjavola

Saksbehandler: Odin Magnus Johnson

Arkivref : 2014/3779 - /1721/292/1

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 14.10.2014 66/14

 
Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis midlertidig dispensasjon fra formålet LNFR i Verdal kommunes kommuneplan som omsøkt, for oppføring av vindmålermast MM6. For oppføring av vindmålermast MM5 avslås søknaden om dispensasjon.

Dispensasjon for mast MM6 gis midlertidig for 2 år. Bakgrunnen for vedtaket er gitt i dette saksframlegget.

Det forutsettes at det i egen søknad søkes om midlertidig tillatelse for tiltakene etter plan- og bygningslovens § 20-1. Videre forutsettes følgende:

 • Det skal oppføres fugleavvisere på bardunene (som beskrevet i søknaden)
 • Følgeforskning under måleperioden for å vurdere den reelle effekten av mastene med hensyn til kollisjonsfare for fugl og effekten av fugleavvisere
 • At all aktivitet i forbindelse med oppsett og drift av mastene avgrenses til perioden 1. august og ut året, evt. senest til 15. februar. Dette av hensyn til mulig fuglehekking
 • Anleggsperioden legges utenom viktige perioder for friluftsliv
 • Tungtransport på barmark må unngås
 • At bardunforankringer, fundament og alt annet utstyr fjernes etter at måleperioden er avsluttet, og at det gjøres det som er nødvendig av tiltak for å få raskest mulig revegetering slik at spor etter inngrepene blir minimale

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket. 

Vedlegg:

 1. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel fra Rambøll, datert 28.04.2014 
 2. Uttalelse fra Nord-Trøndelag fylkeskommune, datert 19.05.2014
 3. Uttalelse fra Sametinget datert 28.05.2014
 4. Uttalelse fra Færen reinbeitedistrikt datert 05.06.2014
 5. Uttalelse fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag datert 12.06.2014
 6. Endring av koordinatplassering vindmålermaster datert 12.09.2014
 7. Kart over endrede koordinatplasseringer datert 12.09.2014

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 • Uttalelse e-post fra Innherred samkommune v/Landbruk datert 20.05.2014.
 • Høringsbrev til høringsinstansene datert 12.05.2014..

Saksopplysninger:
Innherred samkommune v/ enhet for PBOM har mottatt en søknad datert 28.04.2014 om oppføring av 2 midlertidige vindmålermaster i Verdal kommune. Det søkes om dispensasjon fra LNFR-formålet i kommuneplanens arealdel for Verdal kommune, vedtatt av Verdal kommunestyre i møte 26.04.2011. Søknaden om dispensasjon søkes for en periode på inntil 2 år for hver mast.

De to midlertidige vindmålermastene søkes oppført på følgende steder:

 • MM5 plasseres ca 750 meter nordvest for Hyllfjellet.
 • MM6 plasseres på toppen av Heggjavola.

Mastene er bardunerte fagverksmaster. De vil ha en høyde på inntil 98 meter med et toppspir på 2 meter, totalt 100 meter. I tillegg kan fundamenteringsløsningen eller lignende tilføre noe høyde, men ikke over 0,5 meter. Bardunenes utstrekning vil være omkring 60 meter fra målemastens fot. Faktisk plassering av bardunfester kan avvike noe fra vedlagte tegninger ettersom bardunene må tilpasses lokalt terreng.

I søknaden bes det om at dispensasjonen gis med grunnlag i at hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke blir vesentlig tilsidesatt. Tiltaket er av midlertidig karakter og området vil etter endt tiltaksperiode blir ryddet. Det medfører ikke varige inngrep eller ulemper for naturmangfoldet.

Videre bes det om dispensasjon på grunnlag av at fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det er av klar samfunnsinteresse å få kartlagt områder med gode vindforhold for eventuell utnyttelse til kraftproduksjon. Dette må blant annet ses i lys av Norges forpliktelser under EUs fornybardirektiv. Her vises det til nærmere beskrivelse under delen «Begrunnelse for tiltak» i denne søknaden.

Dersom det innvilges dispensasjon vil det i egen søknad søkes om midlertidig tillatelse for tiltakene etter plan- og bygningslovens § 20-1. I forbindelse med transport, montasje og vedlikehold vil det bli søkt om landingstillatelse for helikopter i medhold av § 6 i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag.

I søknaden foreligger vedlagt godkjennelse fra grunneier Statskog som gir sin tillatelse til vindmålermastene. Etter vurdering fra fagansvarlig byggesak i Innherred Samkommune ble det vurdert at samtykke fra grunneier Statskog var å anse som tilstrekkelig nabovarsling.

Søknaden om midlertidig dispensasjon fra LNFR- formålet i kommuneplanen ble av kommunen i brev datert 12.05.2014 sendt på høring til følgende instanser:

Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, Nord- Trøndelag fylkeskommune, Innherred samkommune v/landbruk, Færen reinbeitedistrikt og Sametinget.

Høringsinstansene ble i samsvar med plan- og bygningslovens § 21-5 gitt en svarfrist på 4 uker.

Sametinget har i brev datert 28.05.2014 uttalt bl.a. følgende:
«Etter vår vurdering av beliggenhet og ellers kjente forhold kan vi ikke se at det er fare for at tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredete samiske kulturminner. Sametinget har derfor ingen spesielle merknader til planforslaget

Skulle det likevel under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre strukturer/spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kmI.) § 8 annet ledd. Vi forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken.

Vi minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet i følge kml. § 4 annet ledd. Samiske kulturminner kan for eksempel være bygninger, hustufter, gammetufter, teltboplasser (synlig som et steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold, graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Denne oppregningen er heller på ingen måte uttømmende. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme fredet kulturminne eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6.

Vi gjør forøvrig oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser til egen uttalelse fra Nord-Trøndelag fylkeskommune.»

Nord- Trøndelag fylkeskommune v/regional utviklingsavdeling har i brev datert 19.05.14 gitt følgende svar:
«Nord-Trøndelag fylkeskommune har behandlet saken som plan-, friluftsliv- og kulturminnemyndighet og vi har følgende merknader:

Plan- og friluftslivsforhold:
Vi har ikke regionale merknader til søknaden.

Kulturminner :
I brev til kommunene datert 31.3.2009 og 17.2.2012, orienterte vi om hvilke saker vi prioriterer å gi uttalelse til:

 • tiltak som kommer nærmere enn 100 meter fra registrerte automatisk freda kulturminner
 • vesentlige endringer og rivning på bygninger og anlegg eldre enn 1850, jfr kml §25

Vi forutsetter at kommunen har avklart om noen av disse punktene gjelder for denne saken, og vi prioriterer derfor ikke å undersøke denne saken nærmere. Vi viser videre til at synlige automatisk fredete kulturminner og bygninger eldre enn 1900 er systematisk registrert. Disse registreringene finnes i http://askeladden.ra.no og www.gint.no. Vi har ingen ytterligere merknader til saken, jf. Kulturminneloven § 9.

Denne uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner og heller ikke tiltak og kulturminner i sjø.
For slike saker bes det ta kontakt med hhv Sametinget og NTNU/Vitenskapsmuseet.»

Innherred samkommune v/ enhet for landbruk og naturforvaltning har i brev datert 20.05.14 svart som følger:
«Ingen merknad»

Færen reinbeitedistrikt har gjennom sin advokat Geir Haugen i brev datert 05.06.2014 kommet med følgende uttalelse:
Undertegnede er engasjert av Feren reinbeitedistrikt for å avgi uttalelse.

Det er uomtvistelig at etablering av vindmøllemaster på Hyllfjellet fører til betydelige skadevirkninger for reindriften. Det kan vises til reindriftsutredningen av Bioforsk av 19.05.2014 side 31:
«Ved en samlet vurdering av omfanget ved planlagte vindkraftverk er disse stor til middels negative. Dette fører til at konsekvensene for reindrifta ved etablering av Hyllfjellet og Sognavola vindkraftverk blir stor negativ. Det begrunnes særlig med at kombinasjonen av vindkraftverk og vinterbeiteland for rein som er det store usikkerhetsmomentet for hvordan reinens fremtidige bruk av utredningsområdet vil bli»

Det bemerkes at det er svært sjelden at konsekvensen av et inngrep karakteriseres som «stor negativ». En har således å gjøre med et stort inngrep i reindriften.

På denne bakgrunn er det overveiende sannsynlig at det ikke vil bli gitt konsesjon. Den forrige statsråden i OED gjorde det klart at han ikke ville gi konsesjon av hensyn til sørsamiske interesser.

I en slik situasjon vil det være meningsløst å gi samtykke til oppføring av målemaster før det er tatt en avgjørelse i konsesjonsspørsmålet. Hvis det ikke blir gitt konsesjon har målemastene ført til unødvendige skader og ulemper. Utbygger vil uansett ikke bli forsinket da de sikkert vil bruke lang tid på å vurdere lønnsomheten.

I forhold til reindriften må alle tiltak uansett omfang av skader og ulemper ha ekspropriasjonstillatelse. Det medfører at det må foretas en «meir til gagn enn skade» vurdering, jf. oreigningsloven § 2. Det er foreløpig ikke gjort.

Etter dette krever Feren reinbeitedistrikt at spørsmålet om å samtykke til oppføring av målemaster utsettes til etter at konsesjon eventuelt blir gitt.»

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har i brev datert 12.06.2014 kommet med følgende uttalelse:
«Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanensarealdel er forelagt Fylkesmannens fagavdelinger som, etter dette, har følgende merknader:»

Landbruksavdelingen:
«Landbruksavdelingen har ut fra regionale og nasjonale Iandbruksinteresser ingen merknader til søknaden.»

Miljøvernavdelingen:
«Mastene søkes utplassert i et område som eies av Statskog SF, i et område med 3-5 km fra nærmeste tyngre, tekniske inngrep. Planområdet berører ingen naturreservater eller verneområder. Området er registrert som et friluftsområde med regionalverdi.

Tiltakshavers vurdering:
Tiltakshaver har gjort følgende vurdering av naturverdiene i området og mulige effekter av mastene:

 • Mastene vil være synlige fra lang avstand, men ettersom mastene er slanke er de lite iøynefallende. Ettersom tiltaket er midlertidig, vil det ikke gi varige landskapsendringer.
 • Tiltaket lokaliseres i INON-område, men vil ikke medføre reduksjon i INON-arealer. Ettersom midlertidige master uten vei ikke defineres som tyngre teknisk inngrep.
 • Bardunene representerer en kollisjonsrisiko, men utstyres med fugleavvisere for å minimere risikoen.
 • Anleggsperioden skal ikke legges til perioder med fuglehekking.
 • Planområdet er leveområde for jerv, men mastene vil trolig ikke ha negativ effekt på deres leveområder. Anleggsperioden skal ikke legges til yngleperioden for jerv.
 • Mastene vil være synlige for folk som utøver friluftsliv, og i umiddelbar nærhet til mastene vil man kunne oppleve motordur. Anleggsperioden skal ikke legges til de viktigste periodene for friluftsliv, som fellesferien eller småviltjakta.
 • Tiltaket vil ikke medføre støy over noen støygrenser.

Miljøvernavdelingens vurdering:
Det omsøkte tiltaket omfatter utplassering av to vindmålemaster i to år. Mastene er 100 meter høye og forankres med barduner, som kan få en utstrekning på omtrent 60 m fra målemastens fot. I tillegg vil det plasseres ut en batteripakke og et reservestrømaggregat i en låst container ved foten av hver mast. Anleggsperioden er estimert til å ha varighet på 2 dager pr mast.

Ut fra miljøvernsynspunkt utgjør utplassering av to slike master, i et område med 3-5 km fra nærmeste tyngre, tekniske inngrep et tiltak, en risiko for uheldige konsekvenser for natur- og miljøforhold. Master med høyde på 100 m, med tilhørende utstyr, vil endre landskapets helhetsinntrykk. Selv om mastene er slanke, kan de ha negativ påvirkning på landskapets verdi for friluftslivet. Også motorduren fra mastene kan medføre negative konsekvenser for utøvere av friluftsliv. Oppsetting og demontering av mastene vil medføre mer støy enn ellers, og det er bra at dette planlegges utenom de periodene når området brukes mest.

Det er gjort få artsregistreringer av nyere dato i området. Konsekvensutredningsprogrammet fastslår at artsmangfoldet skal undersøkes, og Fylkesmannen forutsetter at dette følges opp.
I henhold til naturmangfoldlovens § 8 skal kunnskapsgrunnlaget "stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet... Da det nå søkes om midlertidige installasjoner med begrenset omfang og risiko for skade, vurderer vi ikke konsekvensene som så store at det kreves ytterligere kartlegging av artsmangfold før de midlertidige mastene settes opp.

Miljøvernavdelingens konklusjon:
Vi anbefaler at det stilles vilkår til en eventuell dispensasjon, dette både for å minimere mulige negative konsekvenser av midlertidige målemaster og for å bedre kunnskapsgrunnlaget om effekter av vindkraftanlegg.

Vi foreslår at det stilles krav om:

 • fugleavvisere på bardunene (som beskrevet i søknaden)
 • følgeforskning under måleperioden for å vurdere den reelle effekten av mastene med hensyn til kollisjonsfare for fugl og effekten av fugleavvisere
 • at all aktivitet i forbindelse med oppsett og drift av mastene avgrenses til perioden 1. august og ut året, evt. senest til 15. februar. Dette av hensyn til mulig fuglehekking
 • anleggsperioden legges utenom viktige perioder for friluftsliv
 • tungtransport på barmark må unngås
 • at bardunforankringer, fundament og alt annet utstyr fjernes etter at måleperioden er avsluttet, og at det gjøres det som er nødvendig av tiltak for å få raskest mulig revegetering slik at spor etter inngrepene blir minimale

På generelt grunnlag vil vi minne om at behandlingen av dispensasjonssøknaden må ta hensyn til miljøkvalitetene i området og verdier for biologisk mangfold. Vi viser i den sammenheng til kravet i Naturmangfoldlovens (NML) § 7 om at det i saksbehandling og beslutninger som fattes etter plan- og bygningsloven skal framgå at prinsippene i naturmangfoldloven er vurdert. Disse prinsippene fremgår av NML §§ 8 - 12 og skal holdes opp mot forvaltningsmålene i §§ 4 og 5. Vi vil her minne om at da det er kommunen som er dispensasjonsmyndighet, pålegger det kommunen å gjøre disse vurderingene.»

Reindriftsavdelingen:
«Reindriftsavdelingen (tidl. Reindriftsforvaltningen) uttalte seg til oppføringen av tre vindmålemaster i tilknytning til planene for Hyllfjellet, Sognavola og Markavola vindkraftverk i brev av 8.5.2013. Denne søknaden gjelder for samme område og samme prosjekt.

I søknaden omtales forholdet til reindriften i pkt. 1.2.4 i vedlegg 1, konsekvensbeskrivelse:
«Hyllfjellet er også en del av vinterbeite 2 til Færen reinbeitedistrikt, som regel mindre intenst brukte beiteområder.»
Vi vil understreke at området også kan brukes på senhøsten.
Beitebruken ble informert om i vårt brev av 8.5.13, så søknaden burde ha opplyst om dette.

Området har som kjent av ulike årsaker ikke vært benyttet som reinbeite siden tidlig 2000-tall, før det igjen ble benyttet sist vinter. Informasjon om reindriftens arealbruk er for øvrig tilgjengelig på karttjenesten Geografi i Nord-Trøndelag (http://www.gint.no/).

Mastene vil ha størst innvirkning på reindriften etter oppføring. De vil ha god høyde og sannsynligvis avgi noe støy i vind på grunn av bardunene. Det er derfor sannsynlig at rein vil redusere bruken av nærområdet til mastene og en tilvenning til mastene kan ikke forventes i løpet av to år. Reindriftsavdelingen er derfor negativ til at det gis dispensasjon. Velger kommunen allikevel å gi tillatelse til oppføring, må det settes vilkår om at lokalisering, oppføringsperiode og tilsyn av mastene avklares med Gaasken-Laante sijte (Færen reinbeitedistrikt).»

Andre merknader:
«Fylkesmannens syn på vindkraft i indre deler av fylket:

Uavhengig av de vurderinger som er gjort over vil Fylkesmannen avslutningsvis benytte anledningen til å minne om vårt uttalte syn på vindkraftutbygging i indre deler i Nord-Trøndelag. Fylkesmannen mener vindkraftverk i indre deler av fylket bør unngås, da det vil være svært utfordrende på en rekke områder, både for nasjonale miljøverdier, og ikke minst reindriftsinteresser og andre sør-samiske interesser.

Fylkesmannen har ved flere anledninger de senere år gjort rede for vårt syn på området. Dette fremkommer bl.a. i vår tidligere uttalelse 31.10.12 til E-ONs melding om vindkraft i Hyllfjellet/Sognavola/Markavola i Verdal. Vårt syn på området er ytterligere presisert og utdypet i vår høringsuttalelse 24.02.14 til E-ONs konsesjonssøknad for Kopperaa vindkraftverk i Meråker kommune der Fylkesmannen har fremmet innsigelse mot planene.

Dette til orientering.»

Naturmangfoldloven:
I følge Naturmangfoldlovens § 7 skal det i saker som behandles etter Plan- og bygningsloven fremgå at prinsippene i Naturmangfoldlovens §§ 8 - 12 er vurdert. Det foreligger ingen vitenskapelig eller erfaringsbasert informasjon i registre eller temakart som omhandler arter, naturmiljø, naturtyper og biologisk mangfold som tilsier at søknaden kan komme i konflikt med slike interesser i det aktuelle området, verken direkte eller i umiddelbar nærhet.

Vurdering:
Søknaden om midlertidig oppføring av to vindmålermaster på Hyllfjellet og Heggjavola, betinger at det blir gitt dispensasjon fra kommuneplanen for Verdal kommune.

Vurdering av dispensasjonen:
I henhold til kapittel 19 i plan- og bygningsloven kreves grunngitt søknad fra ansvarlig søker. Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer, skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovers bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 (100 metersbeltet i strandsonen) når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.

Vanlige regler for myndighetsmisbruk, herunder kravet om likebehandling gjelder. Kommunen kan ikke forskjellsbehandle saker hvor relevante forhold er like og det har ikke skjedd endringer i rettstilstanden eller en generell endring av praksis. En dispensasjon kan gi grunnlag for presedens, og man bør også på bakgrunn av dette være restriktiv med å dispensere.

Søknaden om dispensasjon har vært sendt til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Sametinget, Reindriftsforvaltningen i Nord-Trøndelag, Færen Reinbeitedistrikt og Innherred Samkommune v/enhet for landbruk og naturforvaltning.

I uttalelsene har Sametinget, Nord- Trøndelag fylkeskommune og Innherred samkommune v/ landbruk og naturforvaltning ikke hatt noen merknader av betydning til at det blir gitt dispensasjon fra kommuneplanen til Verdal kommune som omsøkt.

Derimot har Færen reinbeitedistrikt uttalt seg negativt til tiltaket og henviser til reindriftsutredningen av Bioforsk av 19.05.2014, som sier at «Ved en samlet vurdering av omfanget ved planlagte vindkraftverk er disse stor til middels negative. Dette fører til at konsekvensene for reindrifta ved etablering av Hyllfjellet og Sognavola vindkraftverk blir stor negativ.» De mener også at spørsmålet om samtykke til oppføring av målemaster utsettes til etter at konsesjon eventuelt blir gitt. Hos fylkesmannen har reindriftsavdelingen uttalt seg negativt til at det gis dispensasjon, miljøvernavdelingen anbefaler at det stilles vilkår ved en eventuell dispensasjon og foreslått en del krav som bør stilles i sin høringsuttalelse. Fylkesmannen benytter også anledningen til å minne om deres uttalte syn angående vindkraftutbygging i indre deler av Nord-Trøndelag hvor de mener at dette bør unngås.

I sak 101/12 i Verdal kommunestyre den 29.10.2012 ble følgende vedtak fattet i sak «Vindkraftverk Hyllfjellet, Sognavola og Markavola – kommunens uttalelse til melding»

«VEDTAK:
Verdal kommunestyre presiserer følgende:

 • Kommunestyresak 101/12 omhandler kommunen sin stillingtaken til å fremskaffe det best mulige kunnskapsgrunnlag og innebærer ikke en forskuttering av resultatet av en eventuell senere realitetsbehandling.
 • Kommunens realitetsbehandling av en eventuell vindkraftutbygging skjer på et senere tidspunkt.
 • Verdal kommunes hovedmålsetting i denne innledende fasen av den skisserte vindkraftutbyggingen, er å bidra til å sikre en god prosess for å nå et så godt og bredt beslutningsgrunnlag som mulig.

I tilknytning til foreslåtte konsekvensutredningsprogram for vindkraftverk Hyllfjellet, Sognavola og Markavola, vil Verdal kommune påpeke følgende:

 1. Kommunen forventer at forestående utredningsprosess gjennomføres med fokus på kvalitet og involvering av berørte parter, slik at konklusjonene blir tillitsskapende og gir et godt grunnlag for å treffe avgjørelse om eventuell utbygging av vindkraftverk.
 2. Kommunen forventer at en konsekvensutredning for reindrift i Feren reinbeitedistrikt i størst mulig grad gjennomføres som samarbeidsprosjekt med berørte kommuner innenfor reinbeitedistriktet, slik at utredningen bidrar til at krav om helhetlig konsekvensutredning som er framsatt i forbindelse med kommuneplanens arealdel kan oppfylles.
 3. Kommunen understreker betydningen av å få frem hvordan en utbygging vil påvirke landskaps- og naturverdiene i planområdene og tilgrensende områder. Gode visualiseringer av virkningene vil være både et krav og en nødvendighet i den videre prosessen.
 4. Det må grundig utredes hvordan en eventuell utbygging vil påvirke bruken og opplevelsesverdien for områdene. Områdenes betydning for friluftsliv, herunder jakt og fiske, samt konsekvenser av en utbygging – er særdeles viktig å få kartlagt.
 5. Det må utredes grundig hvordan en eventuell utbygging vil påvirke arealer som per i dag er inngrepsfrie områder. Kverndalen fremstår som spesielt «sårbar» og konfliktfylt i denne sammenhengen, eksempelvis krever området øst for Hyllfjellet en spesiell hensyntagen.
 6. Det er viktig for Verdal kommune å få belyst konsekvenser knyttet til brede nærings- og samfunnsinteresser. Verdiskapning og sysselsetting (direkte og indirekte), både i utbyggings- og driftsperioden - er særdeles viktig å få godt og realistisk utredet. Det er viktig gjennom en utredningsprosess å få belyst konsekvensene for et bredt spekter av aktører - eksempelvis bruksrettighetshavere, grunneiere, hytteeiere og den industrielle verdikjeden.
 7. En utredning må inneholde entydige avklaringer knyttet til hvilke kontraktsregimer utbygger legger opp til, både i forhold til en eventuell utbygging og i forhold til driftsfasen.
 8. Dersom E.ON velger å gå videre med konsekvensutredning og søknad, skal det startes forhandlinger med utbygger om en utbyggingsavtale. Formålet med avtalen er å sikre kommunen en rettmessig avkastning for å ha investert av sin natur i kommersiell kraftproduksjon. Økonomiske og fysiske vilkår og ytelser i utbyggings- og driftsfasen, samt sikring av positive ringvirkninger for lokalt næringsliv vil være sentrale elementer.
 9. En konsekvensutredning må tydeliggjøre en forankring i en regional plan for utbygging av vindkraft i innlandet.»

I sak PS 48/13 i komitéen for plan og samfunn ble søknad om oppføring av vindmålermaster i kverndalsområdet og Hyllfjellet behandlet. Der ble følgende vedtak fattet:
«Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis midlertidig dispensasjon fra formålet LNFR i Verdal kommunes kommuneplan som omsøkt, for oppføring av vindmålermast MM1. Omsøkt plassering av målermast MM2 avslås. Dette begrunnes i kommunestyrets vedtak i sak PS 101/12 (spesielt pkt. 5), hvor østsiden av Hyllfjellet bes om å bli underlagt en spesiell hensyntagen. For oppføring av vindmålermast MM3 avslås søknaden om dispensasjon.

Dispensasjonen gis midlertidig for inntil 2 år. Bakgrunn for vedtaket er gitt i dette saksframlegget.»

Som et ledd i forberedelsene til å få utført en konsekvensutredning i tråd med bl.a. ovenstående vedtak, er det av stor viktighet å få utført måling av vind i de aktuelle områdene for vindkraftparkene. De midlertidige vindmålemastene fordrer en myndighetsbehandling (plan- og bygningsloven) som er adskilt fra prosessene for vindkraftplanen i området, og tiltaket skal derfor ikke ses i sammenheng med myndighetsbehandlingen av vindkraftplanene. Vindkraftplanene behandles etter Energiloven, med NVE som konsesjonsmyndighet, og NVE gjennomfører høringsrunder knyttet til disse planene.

Det som taler for dispensasjon er følgende:

 • Tiltaket er av midlertidig karakter og området vil etter endt tiltaksperiode (2 år) bli ryddet. Medfører ikke varige inngrep eller ulemper for naturmangfoldet.
 • Det er av klar samfunnsinteresse å få kartlagt områder med gode vindforhold for eventuell utnyttelse til kraftproduksjon. Dette må blant annet ses i lys av Norges forpliktelser under EUs fornybardirektiv.

Det som taler mot å gi dispensasjon er følgende:

 • Kommuneplanen blir mindre forutsigbar.
 • Færen reinbeitedistrikt og reindriftsavdelingen hos fylkesmannen i Nord-Trøndelag går imot at det gis dispensasjon.

Konklusjon:
Det er innsendt søknad om midlertidig dispensasjon på 2 år for oppføring av to vindmålermaster fra ansvarlig søker. Kommunen har vurdert at hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelser, ikke blir vesentlig tilsidesatt for oppføring av mast MM6 Heggjavola. Det er videre vurdert at fordelene med å gi dispensasjon er klart større enn ulempene for mast MM6 Heggjavola. Dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet vurderes av kommunen i dette tilfellet til å være av positiv art. For mast MM5 Hyllfjellet vurderes det at LNFR-formålet i kommuneplanens arealdel blir vesentlig tilsidesatt jfr. bl.a. uttalelsene fra fylkesmannens reindriftsavdeling og Færen reinbeitedistrikt, og at ulempene er klart større enn fordelene etter en samlet vurdering.

Kommunen har etter nøye vurderinger av alle momenter i saken kommet fram til å anbefale at det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for Verdal kommune for oppføring av vindmålermasten MM6 Heggjavola, mens det anbefales å ikke gi dispensasjon for mast MM5 Hyllfjellet. Dette med bakgrunn i at plassering av mast MM5 Hyllfjellet ligger i samme område som omsøkt mast ved Hyllfjellet i sak PS 48/13, som ble behandlet og avslått i møte 11.06.2013. Mast MM5 Hyllfjellet ligger innenfor samme verdigrad som den gang omsøkte mast når det gjelde inngrepsfri natur. Dette, sammen med negative uttalelser fra Færen reinbeitedistrikt og fra reindriftsavdelingen hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, har gjort at denne konklusjonen er fattet. 

 

     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 23.12.2020 10:41
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS