Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 15.01.2013

Møtested : Herredshuset, 3. etasje
Dato         : 15.01.2013
Tid            : 09:00 - 10:30
Til stede   : 9 representanter  

 

Sakliste som PDF - protokoll som PDF 
Sakliste i Word - protokoll i Word
Alle vedlegg samlet i en PDF-fil

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 1/13 Godkjenning av møteprotokoll 20.11.2012 Protokoll
PS 2/13 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 3/13 Verdal stasjon - Jernbaneparken - Utbetaling av BRA-midler på kr.500.000,- Saksframlegg
Protokoll
PS 4/13 Søknad om oppføring av bygg i 4 etasjer, dispensasjon - 1721/19/260 Gyldentann Terrasse - Sølver Eiendom AS Protokoll
PS 5/13 Reguleringsplan Breding grustak, 1721/139/1, Vuku - endring Protokoll
PS 6/13 Dispensasjon fra reguleringsplan for Leirfall steinbrudd 1721/261/1 Protokoll
PS 7/13 Søknad om dispensasjon for oppføring av bygg med 4 leiligheter - 1721/19/861 Jernbanegata 23 B - Prosjektpartner AS Protokoll
PS 8/13 Utbyggingsavtale Hanskemakergården Protokoll
PS 9/13 Andre saker
-
Protokoll

 

Verdal, 9. januar 2013

Ove Morten Haugan - klikk for personkort
Ove Morten Haugan
leder

 

 

 

Oppmøte komite plan og samfunn 15.01.13
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Ove Morten Haugan DNA Leder Ja   
Berit Gustad Nessø DNA Nestleder  Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem  Ja  
Kristine Nordtømme DNA Medlem  Ja  
Trine Reitan DNA Medlem  Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem  Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem  Ja  
Arild Kvernmo Pedersen H Medlem  Ja  
Johannes Rosvold V Medlem  Ja  
         
         
         

 

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Inger Storstad Mætesekr./Konsulent  
Åge Isaksen Fagsjef plan  
     

 

PS 001/13 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 15.01.2013

BEHANDLING:
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 20. november 2012 godkjennes.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 20. november 2012 godkjennes.

 

PS 002/13 Referatsak Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 15.01.2013

BEHANDLING:
Repr. Vigdis Haldorsen stilte spørsmål om referat nr. 30.
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Referatene tas til orientering.PS 003/13 Verdal stasjon - Jernbaneparken - Utbetaling av BRA-midler på kr.500.000,-Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 15.01.2013

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING: 

 1. Saken tas til orientering.
 2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta de budsjettekniske justeringer.

 

PS 004/13 Søknad om oppføring av bygg i 4 etasjer, dispensasjon - 1721/19/260 Gyldentann Terrasse - Sølver Eiendom ASTil toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 15.01.2013

BEHANDLING:
Fagsjef plan, Åge Isaksen
, redegjorde for saken.
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 (Dispensasjon), gis Sølver eiendom dispensasjon fra reguleringsplan Gyldentann Terrasse til oppføring av 4.etasjes bygg som omsøkt. Redegjørelse og begrunnelse er gitt nedenfor.

Kommunen gjør oppmerksom på at dette kun er en dispensasjonssøknad, og ikke en tiltalelse til tiltak etter pbl § 20-1.  

 


PS 005/13 Reguleringsplan Breding grustak, 1721/139/1, Vuku - endring Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 15.01.2013

BEHANDLING:
Fagsjef plan, Åge Isaksen, redegjorde for saken.
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt


VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, jf. §§ 12-11 og 12-14 vedtas forslag om endring av bestemmelsene for reguleringsplan Breding grustak § 3.1 første setning, framlagt for høring og offentlig ettersyn.

§ 3.1 første setning endres til:
Innenfor kombinert område massetak/landbruk kan det drives uttak av sand- og grusmaterialer med tilhørende virksomhet som sortering og knusing

 

 

PS 006/13 Dispensasjon fra reguleringsplan for Leirfall steinbrudd 1721/261/1Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 15.01.2013

BEHANDLING:
Fagsjef plan, Åge Isaksen, redegjorde for saken.
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.


VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for utvidelse av steinbrudd på eiendommen Leirfall 1721/261/1.
PS 007/13 Søknad om dispensasjon for oppføring av bygg med 4 leiligheter - 1721/19/861 Jernbanegata 23 B - Prosjektpartner ASTil toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 15.01.2013

BEHANDLING:
Fagsjef plan, Åge Isaksen, redegjorde for saken.
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 

VEDTAK: 
Søknad om dispensasjon fra kommunedelplanen for Verdal By vedrørende bestemmelse om plankrav samt fra plan- og bygningslovens § 11-6 (rettsvirkninger av kommuneplanens arealdel) innvilges ikke. Som begrunnelse vises det til avsnitt om vurdering av dispensasjon med konklusjon. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kapittel VI, jf. forvaltningslovens § 28 (vedtak som kan påklages) samt plan- og bygningslovens § 1-9.

 

 
PS 008/13 Utbyggingsavtale Hanskemakergården  Til toppen av siden 

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 15.01.2013

BEHANDLING:
Virksomhetsleder Teknisk drift, Bård Kotheim,
redegjorde for saken.
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
I medhold av plan- og bygningslovens § 17-4 godkjennes utbyggingsavtale for Hanskemakergården. 

PS 009/13 Andre saker Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 15.01.2013

BEHANDLING:
Lederen
:
Ekskursjoner/befaringer i 2013. Hva ønsker komitéen?

 • Besøk/befaring ved Tine sitt anlegg.
 • Befaring på områder som ligger brakk og som evt. kan brukes til boligbygging.
  Jfr. kommunestyrets vedtak i sak 118/12, pkt. 18.
 • Treffe handelsstanden i sentrum/Verdal næringsforum.
 • Orientering i komiteen om praksis omkring anbudsrunder/offentlige anskaffelser.
 • Orientering om status for landbruket i Verdal.
 • Orientering om status for teknisk drift.
 • Besøk hos Snekkeriet (tidligere bolystprisvinner).
 • Orientering om utmarksnæringa i Verdal.
Publisert: 09.01.2013 12:19 Sist endret: 12.04.2022 13:58
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS