Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 15.01.13 - PS 5/13 Reguleringsplan Breding grustak, 1721/139/1, Vuku - endring

Saksbehandler : Bård Koheim

Arkivref : 2012/8649 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 15.01.13 5/13
   
     

 

Rådmannens innstilling:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, jf. §§ 12-11 og 12-14 vedtas forslag om endring av bestemmelsene for reguleringsplan Breding grustak § 3.1 første setning, framlagt for høring og offentlig ettersyn.

§ 3.1 første setning endres til:
Innenfor kombinert område massetak/landbruk kan det drives uttak av sand- og grusmaterialer med tilhørende virksomhet som sortering og knusing.

 

Vedlegg:

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen  

Saksopplysninger:
Bakgrunn.
Reguleringsplan for Breding grustak er vedtatt av kommunestyret den 29.1.2001. I planens bestemmelser § 3.1 er det satt vilkår om at det for en periode på 10 år fra planens vedtaksdato kan drives uttak av sand- og grusmaterialer. Planens gyldighet for uttak av masser gikk dermed ut i januar 2011. Stiklestad Grus & Pukk AS overtok i januar 2012 driften av Breding grustak, og søker nå om endring av reguleringsbestemmelsene slik at det ikke settes vilkår om begrensning i driftstiden.

Tiltaket.
Breding er et uttak der det er påvist grus av god kvalitet. Det er et marked for denne kvaliteten, noe som har vist seg ved leveranser i 2012 til blant annet asfaltproduksjon. Derfor ønskes det å ta ut mer grus før uttaket avsluttes. Aktiviteten de siste år har vært vesentlig mindre enn forutsatt. Dette har ført til at det er tatt ut mindre masse enn antatt, og at området slik det ligger i dag er langt unna en fornuftig avslutning og istandsetting.

Et annet moment er at det fortsatt ligger en stor ressurs i form av gode grusmasser som ut fra et samfunnsøkonomisk hensyn bør utnyttes, i større grad enn det gjeldende regulerings-/driftsplan åpner for. Grus er en ikke fornybar ressurs, og gode forekomster bør derfor utnyttes på best mulig måte. Behovet for gode grusmaterialer vil også være tilstede i tida framover.

For best mulig utnyttelse av grusforekomstene er planlagt uttak endret i forhold til gjeldende planer. Man forholder seg imidlertid til plangrense for gjeldende reguleringsplan. De gjenstående grusmengder ut fra skissert løsning er pr i dag ca. 800.000 m³. Med et årlig uttak på ca. 30.000 m³ vil det medføre drift i ca. 25 år. Hvor lang tid det vil ta i praksis er vanskelig å si, da dette styres av markedet og behovet for masser.

Drift
Det er planlagt å forandre driftsmetode. I dag drives uttaket fra bunnen. Her ligger masser som til enhver tid raser ned i uttaket, og dette medfører at grus og stein separeres. Ved å drive med palling fra toppen og nedover er man sikret en jevnere kvalitet på grusen, noe som igjen åpner for et større marked. Ved å gjennomføre et etappevis uttak som vist på vedlagte tegninger, vil man ha muligheten til å istandsette deler av området så fort driften av uttaket tillater det.

Det er gjennomført befaring med Direktoratet for Mineralforvaltning med tanke på justering av driftsplan for å oppnå en bedre utnyttelse av forekomsten, både på kvalitet og mengder.

Vurdering:
På 1990-tallet ble det gjennomført en omfattende planprosess for å få fastlagt rammene for drift av Breding grustak. Det var den gang sterke protester fra nabolaget, da det var store ulemper knyttet til driften på grunn av støvplager. Ved sluttbehandling av planen i 2001 ble det derfor satt som vilkår at driften skulle opphøre innen 10 år fra planen ble vedtatt.

Siden planen ble vedtatt har det vist seg at det uttaksvolum som da var lagt til grunn for å oppnå en realistisk avslutning av masseuttaket, på langt nær er oppfylt. Med de mange grusuttak som er i drift i Vuku-området, har det blitt vanskelig å få konsentrert etterspørselen til Breding for å få raskest mulig avslutning her. Forekomsten inneholder fortsatt store mengder med grus av god kvalitet som det vil være samfunnsøkonomisk fornuftig å få tatt ut. Det vil også være nødvendig for å kunne få gjennomført en landskapsmessig god avslutning av grusuttaket, at det tas ut mer masse slik at det kan etableres slakere skråninger.

Forurensningsforskriften har fått et nytt kapittel 30 om forurensning fra produksjon av pukk, grus, sand og singel, som setter konkrete krav i forhold til driften som virksomheten må forholde seg til. Dette gjelder blant annet konkrete krav til støy og støvutslipp fra virksomhetens totale aktiviteter. Ny minerallov som er iverksatt fra 1.1.2010 stiller også en god del krav i forhold til driften, som må avklares særskilt i tillegg til behandling etter plan- og bygningsloven. Dette omfatter blant annet driftskonsesjon, driftsplan og økonomisk sikkerhet for gjennomføring av oppryddings- og sikringstiltak.

Kommunen har heller ikke de senere årene mottatt klager på driften i Breding. Dette kan da tyde på at driftsforholdene har bedret seg, og at støvproblemene nå ikke er så omfattende som tidligere. Medvirkende til dette kan være at toppen av uttaket er senket, og at støvspredningskilden dermed ikke blir så fremtredende i landskapet.

Ut fra en totalvurdering finner vi å kunne tilrå at søknad om endring av bestemmelsene, slik at det ikke settes konkret begrensning i driftstid for Breding grustak, framlegges for høring og offentlig ettersyn.

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 18.02.2021 13:40
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS