Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 15.01.13 - PS 6/13 Dispensasjon for utvidelse av Leirfall steinbrudd 1721/261/1

Saksbehandler : Åge Isaksen

Arkivref : 2012/7681 - /1721/261/1

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 15.01.13 6/13
   
     

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for utvidelse av steinbrudd på eiendommen Leirfall 1721/261/1.

Dispensasjonen er midlertidig inntil detaljregulering som avklarer eventuell utvidelse av steinbruddet er ferdigbehandlet.

Vedlegg:

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen  

Saksopplysninger:
Bakgrunn.
Tore Guddingsmo Grus as søker ved brev dat. 22.10.2012 om dispensasjon for utvidelse av steinuttaket på Leirfald 1721/261/1 i Vinne. Steinbruddet er godkjent gjennom behandling av reguleringsplan som er vedtatt av kommunestyret den 26.08.2002. Driften har den senere tiden ekspandert i omfang, og driver har igangsatt arbeid med revisjon av reguleringsplanen. Bedriften har for tiden stor etterspørsel av steinmasser, og revisjon av reguleringsplanen har gått tregere en forutsatt. Det søkes derfor om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for utvidelse av driftsområdet i påvente av at reguleringsendringen kan bli gjennomført.
Oversiktskart - tiltaksområde rød ring
Oversiktskart - tiltaksområde rød ring

Tiltaket.

Den omsøkte utvidelse legges sør for eksisterende brudd, og blir en del av den forutsatte utvidelse som er planlagt gjennom revisjon av reguleringsplanen. Utvidelsen vil omfatte et areal på ca. 1,7 dekar som består av høybonitet skogsmark. Arealet er i kommuneplanens arealdel disponert til landbruk, natur og friluftsformål, samt reindrift (LNF(R)). Driften innenfor eksisterende regulert bruddområde har blitt vanskelig, da bunnen nå er senket så dypt at det blir et trangt bunnivå hvor driften kan foregå dersom dette nivå må senkes ytterligere. Det er derfor ønskelig med en snarlig utvidelse slik at bruddet kan drives videre uten at bunnivået må senkes.

 

Tiltakshaver har vært i kontakt med kommunen om reguleringsendring for utvidelse av steinbruddet, og det er gjennomført forhåndskonferanse for planendringen. Utarbeidelse og behandling av detaljreguleringen vil imidlertid ta så pass lang tid at dette vil legge hindringer for kontinuerlig drift av steinbruddet. Den omsøkte utvidelse som det nå søkes om dispensasjon for å få gjennomført, ligger innenfor området som reguleringsendringen vil omfatte. Steinbruddet utgjør en viktig ressurs for steinmasser og ligger nært inntil fv. 72 som har høy transportfunksjon, samt at det ellers ligger i kort avstand fra sentrale utbyggingsprosjekt.

Drift
Det er planlagt å forandre driftsmetode. I dag drives uttaket fra bunnen. Her ligger masser som til enhver tid raser ned i uttaket, og dette medfører at grus og stein separeres. Ved å drive med palling fra toppen og nedover er man sikret en jevnere kvalitet på grusen, noe som igjen åpner for et større marked. Ved å gjennomføre et etappevis uttak som vist på vedlagte tegninger, vil man ha muligheten til å istandsette deler av området så fort driften av uttaket tillater det.

Det er gjennomført befaring med Direktoratet for Mineralforvaltning med tanke på justering av driftsplan for å oppnå en bedre utnyttelse av forekomsten, både på kvalitet og mengder.

Høring
Saken er sendt på høring til aktuelle fagmyndigheter og naboer. I forbindelse med høringen har det innkommet de uttalelser som nedenfor er gjengitt i sammendrag og eventuelt kommentert.

Sametinget, dat. 05.11.2012.
Ut fra beliggenhet og ellers kjente forhold synes tiltaket ikke å komme i konflikt med automatisk fredete samiske kulturminner. Skulle det likevel under arbeid i marken komme fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget omgående jf. Kulturminnelovens § 8. Dette pålegget må formidles videre til de som skal utføre arbeidet i marken.

Minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda. Samiske kulturminner kan for eksempel være hus, hustufter, gammetufter, teltboplasser, ulike type anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold, graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet.

Kommentar.
Tiltakshaver pålegges å videreformidle aktsomhets- og meldeplikten i henhold til kulturminneloven § 8 til de som skal utføre arbeider i marken.

Statens vegvesen, dat.09.11.2012.
Ingen innvendinger.

NVE, dat. 13.11.2012.
Vinneområdet er et område med svært mye kvikkleire, og det er registrert flere kvikkleiresoner i umiddelbar nærhet til steinbruddet. Det kan også finnes mindre lommer utenfor registrerte soner. Dersom utvidelsen omfatter område som kun består av fjell, anses konflikt i forhold til kvikkleire som uproblematisk. I forbindelse med senere regulering av området må det gjennomføres en geoteknisk vurdering av planområdet for å avklare skredfaren.

Kommentar.
Den aktuelle utvidelsen omfatter kun fjell, og vil ikke komme i konflikt med eventuell kvikkleire. I forbindelse med reguleringsplanen stilles det krav om risiko- og sårbarhetsvurdering.  

Nord-Trøndelag fylkeskommune, dat. 20.11.2012.
Da det ikke er avklart om en større utvidelse av bruddet vil bli godkjent gjennom revisjon av reguleringsplanen, bør avgrensningen av tilleggsuttaket gjøres slik at det ikke vanskeliggjør en tilfredsstillende avslutning om ytterligere utvidelse ikke blir godkjent.

Planområdet ble befart av arkeolog i forbindelse med høringen i 1998, og det kreves ikke befaring i forbindelse med denne høringen. Likevel kan det fortsatt ligge upåviste freda kulturminner under markoverflata i eller inn mot planområdet. Minner derfor om aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminnelovens § 8, dersom det skulle påtreffes slike kulturminner under det videre arbeidet med planene eller under byggearbeidene. Dette pålegget må formidles videre til de som skal gjøre arbeidet.

Kommentar.
Drift av tilleggsarealet må gjennomføres slik at hele bruddområdet kan avsluttes på tilfredsstillende vis, dersom det ikke gis tillatelse til utvidelse gjennom senere reguleringsendring.

Tiltakshaver pålegges å videreformidle aktsomhets- og meldeplikten i henhold til kulturminneloven § 8 til de som skal utføre arbeider i marken.

Direktoratet for mineralforvaltning, dat. 21.11.2012.
Har ingen merknader til dispensasjonssøknaden. Når melding om dispensasjon er mottatt, blir spørsmålet om endring av driftsplanen tatt opp med bedriften. Bedriften er gjort oppmerksom på krav om driftskonsesjon etter mineralloven, der fristen er 31.12.2014.

Kommentar.
Tas til orientering.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, dat. 21.11.2012.
Landbruks- og miljøvernavdelingen har ut fra regionale og nasjonale interesser knyttet til henholdsvis jordvern og miljø, ingen merknader til dispensasjonssøknaden.

Kommunalavdelingen minner om at nødvendige samfunnssikkerhetshensyn, inkludert tilpasning til et endret klima, skal vurderes. Det vises til DSB sin veileder «Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen».

Kommentar.
Det har her foregått uttak av fjell og knusing av masser i flere 10-år. Den aktuelle utvidelse synes ikke å medføre nye momenter i forhold til samfunnssikkerhet som ikke tidligere er vurdert. I forbindelse med oppstartet detaljregulering stilles det krav om risiko- og sårbarhetsvurdering.

Vurdering:
I henhold til plan- og bygningslovens § 19 kan kommunen gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i medhold av plan- og bygningsloven. Det må foreligge en begrunnet søknad. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynet bak lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Ved vurderingen av om det kan gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt regional eller statlig myndighet har uttalt seg negativt om søknaden.

I forbindelse med høringen framkommer det ikke forhold som tilsier at dispensasjon vil komme i strid med statlige eller regionale interesser. Kommunen kjenner heller ikke til forhold som medfører at tiltaket vil komme i konflikt med Naturmangfoldloven. Dispensasjonen omfatter en mindre utvidelse av et eksisterende steinbrudd, og inngrepet representerer således ikke vesentlige virkninger for miljø- og samfunnsinteresser.

Det er igangsatt detaljregulering for en større utvidelse av steinbruddet. For å unngå driftsstans i påvente av at reguleringsplanen skal bli ferdigbehandlet, synes det formålstjenlig å kunne tillate en mindre utvidelse. Ut fra en totalvurdering mener vi det her vil være grunnlag for å gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel inntil reguleringsendringen er avklart.

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 23.12.2020 11:41
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS