Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 15.01.13 - PS 7/13 Søknad om dispensasjon for oppføring av bygg med 4 leiligheter - 1721/19/861 Jernbanegata 23 B - Prosjektpartner AS

Saksbehandler : Oddvar Govasmark

Arkivref : 2012/6356 - /1721/19/861

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 15.01.13 7/13
   
     

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Søknad om dispensasjon fra kommunedelplanen for Verdal By vedrørende bestemmelse om plankrav samt fra plan- og bygningslovens § 11-6 (rettsvirkninger av kommuneplanens arealdel) innvilges ikke. Som begrunnelse vises det til avsnitt om vurdering av dispensasjon med konklusjon.

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kapittel VI, jf. forvaltningslovens § 28 (vedtak som kan påklages) samt plan- og bygningslovens § 1-9.

Vedlegg:

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 1. Naboerklæringer
 2. Gjenpart av nabovarsel
 3. Søknad om ansvarsrett
 4. Gjennomføringsplan
 5. Boligspesifikasjon i Matrikkelen

Saksopplysninger:
Vurdering av dispensasjon:
Søknaden anses for å være i strid med kommunedelplanen for Verdal By angående krav om utarbeidelse av detaljplan. I tekstdelen til kommunedelplanen er det anført blant annet at det stilles krav om bebyggelsesplan dersom tiltaket har bruksareal (BRA) mellom 500 m2 og 3000 m2 eller dersom tiltaket omfatter 3 eller flere boenheter. Jfr bestemmelsenes pkt 1.2.

I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 kan kommunen gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i medhold av plan- og bygningsloven.

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt regional eller statlig myndighet har uttalt seg negativt om søknaden.

I søknad om dispensasjon datert 20.09.2012 begrunnes søknaden slik:

 • Det er en liten tomt, 456 m2.
 • Tiltaket har 4 boenheter bygget opp i en leilighetsbygning over 2 etasjer.
 • Boenheter er små, 68 m2, derfor blir totalt BRA 272 m2.
 • Alle naboer har samtykket.

Argumenter som kan tale mot dispensasjon kan være:

 • Det ikke er ment å skulle være kurant å oppnå dispensasjoner fra vedtatte planer, som har blitt til etter en omfattende beslutningsprosess. Vedtatte planer bør ikke gjennom dispensasjoner miste sin betydning som informasjons- og beslutningsgrunnlag. Videre bemerkes at hensynet til offentlighet, samråd og medvirkning i planprosessen ikke må undergraves gjennom dispensasjoner.
 • Dispensasjon fra plankravet med «generelle» begrunnelser kan oppfattes som urimelig forskjellsbehandling av andre aktører som har gjennomgått prosess med utarbeidelse av detaljplaner.
 • Ved dispensasjon framfor planbehandling vil en ikke få like brei behandling/vurdering av forhold som for eksempel krav til parkering/biloppstilling, krav til utendørs oppholdsareal, krav til nærlekeplass, estetiske forhold med volumer, høyder, materialbruk og utforming, byggegrenser, støyforhold osv.

 

Konklusjon:
Rådmannen har vurdert det slik at hensynet bak bestemmelsene i kommunedelplanen for Verdal By, vedrørende kravet til bebyggelsesplan for tiltak som omfatter 3 eller flere boenheter, blir vesentlig tilsidesatt ved innvilgelse av dispensasjonssøknaden. Det foreligger ut fra dette ikke hjemmel til at kommunen kan gi dispensasjon, jfr plan- og bygningslovens § 19-2. Rådmannen kan heller ikke se at fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 23.12.2020 11:41
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS