Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 15.10.2013

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 15.10.2013
Tid            : 09:00 - 13:25 
Til stede   : 9 representanter

 


Møtet begynte med at Petter Bjartnes, enhetsleder landbruk i ISK, orientert om landbrukets betydning og utvikling for Verdalssamfunnet.

Sakliste som PDF                          - protokoll som PDF 
 
Sakliste i Word                              - protokoll i Word

Alle vedlegg for sakene 71-79 samlet i en PDF-fil 

Alle vedlegg for sakene 80-83 samlet i en PDF-fil  (37 Mb)

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 70/13 Godkjenning av møteprotokoll 17.09.2013 Protokoll
PS 71/13 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 72/13 Evaluering av årsrapporter Saksframlegg Protokoll
PS 73/13 1721/283/181 - Transporteiendom - Feste av næringsareal Ørin Sør Protokoll
PS 74/13 1721/277/318/3 - Norbetong - Feste av næringsareal Ørin Sør Protokoll
PS 75/13 Utbygging av boligfelt Forbregd Lein del 3 Protokoll
PS 76/13 1721/1/1 - Leklemsåsen  byggeområde - områderegulering Protokoll
PS 77/13 Kommunedelplan Verdal byområde - forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn Protokoll
PS 78/13 Søknad om oppstart av reguleringsplanarbeid for boliger på et område langs vestsida av Verdalselva Protokoll
PS 79/13 Detaljregulering for Stekke Sør - 1721/19/718 Protokoll
PS 80/13 Detaljregulering Møllegata 17 Protokoll
PS 81/13 Handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeidet i Nord-Trøndelag 2014 - 2017, høring Protokoll
PS 82/13 Statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel - høring Protokoll
PS 83/13 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging - høring Protokoll
PS 84/13 Andre saker
-
Protokoll

 

 

Oppmøte komite plan og samfunn 15.10.13
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Ove Morten Haugan DNA Leder Ja  
Berit Gustad Nessø DNA Nestleder Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Kristine Nordtømme DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Nei  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Knut Snorre Sandnes H. Medlem Ja  
Johannes Rosvold V Medlem Ja

 

Tor-Petter Abelsen KRF Vara Ja

 Møtte for Trine Reitan

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn og næring  
Inger Storstad Møtesekr./Konsulent  
Åge Isaksen Fagsjef plan  

 

PS 070/13 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 15.10.2013

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 17. september 2013 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 

Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 17. september 2013 godkjennes.

 

 

PS 071/13 Referatsak Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 15.10.2013

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Referatene tas til orientering.
  

PS 072/13 Evaluering av årsrapporter  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 15.10.2013

BEHANDLING:   
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

INNSTILLING: 
Saken tas til orientering. 

 

PS 073/13 1721/283/181 - Transporteiendom - Feste av næringsareal Ørin Sør  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 15.10.2013

BEHANDLING: 
Virksomhetsleder Teknisk drift, Bård Kotheim, redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:   

 1. Søknad fra Transporteiendom om å feste industritomt (10 daa) på Ørin sør, gnr.283/bnr.181 imøtekommes og gjøres gjeldende fra 01.11.13.
 2. Feste gis på standard vilkår og med årlig festeavgift på 6 % av tomtens beregnede verdi (kr. 300 pr.m2.).
 3. Rådmannen gis fullmakt til å sluttføre kontrakten. 

 

  
PS 074/13 1721/277/318/3 - Norbetong - Feste av næringsareal Ørin Sør   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 15.10.2013

BEHANDLING: 
Virksomhetsleder Teknisk drift, Bård Kotheim, redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:  

 1. Søknad fra NORBETONG AS om å feste industritomt (6,5 daa) på Ørin sør, gnr.277/bnr.181/festenr.3 og gnr.277/bnr.321/festenr.2. imøtekommes og gjøres gjeldende fra 01.11.13.
 2. Feste gis på standard vilkår og med årlig festeavgift på 6 % av tomtens beregnede verdi (kr. 300 pr.m2)
 3. Rådmannen gis fullmakt til å sluttføre kontrakten.  

 

 

PS 075/13 Utbygging av boligfelt Forbregd Lein del 3 Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 15.10.2013

BEHANDLING: 
Virksomhetsleder Teknisk drift, Bård Kotheim, redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret godkjenner igangsetting av nødvendige kommunaltekniske arbeider for boligområdet Forbregd-Lein Del III 3. byggetrinn innenfor en kostnadsramme på kr 11.000.000,- inkl.mva.
 2. Utbyggingen finansieres ved bruk av ubundet kapitalfond/investeringsfond.
 3. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettjusteringer samt inngå kontrakt med entreprenør. 

 

 

PS 076/13 1721/1/1 - Leklemsåsen  byggeområde - områderegulering Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 15.10.2013

 

BEHANDLING:
Virksomhetsleder Teknisk drift, Bård Kotheim, redegjorde for saken.

 

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

 1. Kommunen sørger for utarbeidelse av områdeplan for Leklemsåsen. Området gjelder for byggeområde B 03 i kommuneplanens arealdel, med unntak for areal som tilhører Anton Martin Bjartnes og Reidar Norstrøm.
 2. Rådmannen bes om å innarbeide 0,5 mill. kr. over investeringsbudsjettet for 2014 til dekning av utarbeidelse av områdeplan for Leklemsåsen. Kostnaden dekkes ved bruk av ubunden investeringsfond.


 

 

PS 077/13 Kommunedelplan Verdal byområde - forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 15.10.2013

 

 

BEHANDLING:
SP v/Vigdis Haldorsen fremmet følgende endringsforslag i teksten i planprogrammet:

I pkt. Opplegg for medvirkning endres teksten til «.......skal gjennomføres informasjonsmøter for befolkningen og samrådsmøter med aktører......» samt at de møtene legges inn i tabellen Planprosess og målsetting for fremdrift.

Det ble først votert over endringsforslaget fra SP v/Vigdis Haldorsen. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

 

Det ble så votert over rådmannens forslag med vedtatte endringer. Enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:
Forslag til planprogram for kommunedelplan Verdal byområde med vedtatte endringer legges ut til høring og offentlig ettersyn i seks uker i medhold av Plan- og bygningsloven § 4-1.

 

 

 

PS 078/13 Søknad om oppstart av reguleringsplanarbeid for boliger på et område langs vestsida av Verdalselva Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 15.10.2013

 

 

BEHANDLING:
Utdelt i møtet:

 • E-post datert 11. oktober 2013 fra Elvevegen SUS v/Erling Bratland.
 • Brev datert 13. oktober 2013 fra Nina Plahn, Tor Johnson og Tor Dybdal-Holthe.

Høyre v/Knut Snorre Sandnes fremmet følgende alternative forslag til vedtak:
Søknad om oppstart reguleringsplanarbeid godkjennes ihht. vedlagte søknad og beskrivelser av prosjektet.

 

Det ble votert alternativt mellom forslaget fra Høyre v/Knut Snorre Sandnes og rådmannens forslag. 3 stemmer ble avgitt for Høyre sitt forslag. 6 stemmer ble avgitt for rådmannens forslag.

 

VEDTAK:
Det frarådes oppstart av detaljregulering med formål å tilrettelegge for boliger på aktuelt område i forkant av oppstartet revisjon av kommunedelplan for Verdal by.

 

 

 

PS 079/13 Detaljregulering for Stekke Sør - 1721/19/718 Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 15.10.2013

 

BEHANDLING:
Utdelt i møtet:

 

 • Brev datert 24.09.13 fra Stiklestad Eiendom og Coop Inn-Trøndelag. Det ble gitt lesepause.

Fagsjef plan, Åge Isaksen, redegjorde for saken.

Høyre v/Knut Snorre Sandnes fremmet følgende alternative forslag til vedtak:
Det gjøres følgende endringer:

 • Bestemmelse om at lekeplassen skal sikres med gjerde mot elva.
 • Rekkefølgebestemmelse om bygging av forbikjøringslomme i Fløytarvegen, før forretnings- og/eller boligområdet tas i bruk.

Forslag til detaljregulering for Stekke sør, datert 24.09.2013, med overnevnte endringer, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Det ble votert alternativt mellom forslaget fra Høyre v/Knut Snorre Sandnes og rådmannens forslag. Forslaget fra Høyre v/Knut Snorre Sandnes ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Det gjøres følgende endringer:

 • Bestemmelse om at lekeplassen skal sikres med gjerde mot elva.
 • Rekkefølgebestemmelse om bygging av forbikjøringslomme i Fløytarvegen, før forretnings- og/eller boligområdet tas i bruk.

Forslag til detaljregulering for Stekke sør, datert 24.09.2013, med overnevnte endringer, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.


 
 

PS 080/13 Detaljregulering Møllegata 17 Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 15.10.2013

 

BEHANDLING:
Fagsjef plan, Åge Isaksen, redegjorde for saken.

 

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:
Vedlagte forslag til detaljregulering for Møllegata 17, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.
 
 


 

PS 081/13 Handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeidet i Nord-Trøndelag 2014 - 2017, høring Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 15.10.2013

 

BEHANDLING:
Fagsjef plan, Åge Isaksen, redegjorde for saken.

SP v/Vigdis Haldorsen fremmet følgende forslag på tilleggstekst til slutt under første kulepunkt:

......prioriteres gang- og sykkelstiforbindelse på E6-brua over Verdalselva.

Det ble først votert over tilleggsforslaget fra SP v/Vigdis Haldorsen. Enstemmig vedtatt.

 

Det ble så votert over rådmannens forslag til vedtak med tilleggsforslaget fra SP v/Vigdis Haldorsen. Enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:
Verdal kommunen mener at Fylkets trafikksikkerhetsutvalg i tillegg til handlingsplanens satsingsområder må arbeide for at;

 • det gjennom nullvisjonsprosjektet E 6 Mule – Vist blir bevilget midler for gjennomføring av nødvendige trafikksikkerhetstiltak i kryss E 6/fv. 72 Vinne, kryss E 6/fv. 173 Fleskhus, på E6 i Bjørga og at det prioriteres gang- og sykkelstiforbindelse på E6-brua over Verdalselva.
 • det på samtlige fylkesveger blir fastlagt at vegeier skal stå for investering og drift av nødvendig vegbelysning,
 • kommunene gjennom KS bør få plass som konsultativ medlem i FTU.

 


 

PS 082/13 Statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel - høring Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 15.10.2013

 

BEHANDLING:
Høyre v/Knut Snorre Sandnes fremmet følgende alternative forslag til vedtak:
Verdal kommune ønsker en desentralisering av makt, og la kommunene få mer selvbesemmelse uten statlige føringer og innsigelser. Den foreslåtte planbestemmelsen for lokalisering av kjøpesentre og handel reduserer den kommunale selvbestemmelsen betydelig. Verdal kommune mener at en statlig planbestemmelse som griper inn i det kommunale handlingsrom og selvbestemmelse på denne måten er uheldig, og ikke burde innføres.

 

Det ble votert alternativt mellom forslaget fra Høyre v/Knut Snorre Sandnes og rådmannens forslag. Høyre sitt forslag fikk 3 stemmer. 6 stemmer ble avgitt for rådmannens forslag.

 

VEDTAK:
Verdal kommune har ingen merknader til forslag om statlige planbestemmelser for lokalisering av kjøpesentre og handel.
 

 


 

 

PS 083/13 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging - høring Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 15.10.2013

 

 

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 stemmer. 1 stemte mot.

 

VEDTAK:
Verdal kommune har ingen merknader til forslag om statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.

  


 

 

PS 084/13 Andre saker Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 15.10.2013

 

BEHANDLING:  
Rådmannen redegjorde for det framlagte statsbudsjett for 2014 og konsekvensene for Verdal kommune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 12.04.2022 13:55
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS