Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 15.10.13 - PS 76/13 1721/1/1 - Leklemsåsen byggeområde - områderegulering

Saksbehandler : Oddvar Govasmark

Arkivref :  2013/5849 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 15.10.2013 76/13
Formannskapet    
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:

  1. Kommunen sørger for utarbeidelse av områdeplan for Leklemsåsen. Området gjelder for byggeområde B 03 i kommuneplanens arealdel, med unntak for areal som tilhører Anton Martin Bjartnes og Reidar Norstrøm.
  2. Rådmannen bes om å innarbeide 0,5 mill. kr. over investeringsbudsjettet for 2014 til dekning av utarbeidelse av områdeplan for Leklemsåsen. Kostnaden dekkes ved bruk av ubunden investeringsfond.

Vedlegg:
Kart over området B03

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Referat fra møter holdt den 28.08.2013 og 18.09.2013 mellom grunneier Audun Myhr og kommunen.

Saksopplysninger:
Leklemsåsen er vist som framtidig byggeområde i kommuneplanens arealdel med betegnelsen B 03. I bestemmelsene til kommuneplanen er det i pkt 1.1.2 satt slikt plankrav til området:

For nye utbyggingsområder i Leklemsåsen skal det foreligge områderegulering før detaljregulering kan vedtas. Områdereguleringen skal bygge på følgende forutsetninger;

Leklemsåsen skal tilrettelegges for utbygging av hovedsakelig eneboliger.

Bestemmelser om områdeplan finnes i plan- og bygningslovens § 12-2:

Områderegulering brukes av kommunen der det er krav om slik plan i kommuneplanens arealdel, eller kommunen finner at det er behov for å gi mer detaljerte områdevise avklaringer av arealbruken.

Områderegulering utarbeides av kommunen. Kommunen kan likevel overlate til andre myndigheter og private å utarbeide forslag til områderegulering.

For områderegulering som innebærer vesentlige endringer av vedtatt kommuneplan gjelder § 4-2 andre ledd.

Det er tre grunneiere som eier det aller vesentligste av området B03. Det er Audun Myhr med gnr/bnr. 1/1, Anton Martin Bjartnes med 47/1 og Reidar Norstrøm med 47/2. Under arbeidet med kommuneplanens arealdel varslet Bjartnes og Norstrøm at de ikke ønsket å få sine eiendommer regulert til boligformål. Kommunens kommentar var den gangen at området B03 var tilstrekkelig stort til å bygges ut også uten at de to grunneierne ble med.

I samtaler med grunneierne kommer det fram i dag at Anton Martin Bjartnes og Reidar Norstrøm fortsatt ikke ønsker regulering på sine eiendommer, mens Audun Myhr ønsker slik regulering. Det totale området B 03 er på ca 194 da. Samlet areal på de arealene som eies av Bjartnes og Myhr er på ca 36 da. Det området som ønskes regulert er dermed på ca 158 da.

Vurdering:
Selv om plan- og bygningsloven åpner for at områdeplan kan fremmes som privat planforslag, er det i utgangspunktet kommunens ansvar å utarbeide og fremme områdeplan. Det vises til plan- og bygningslovens § 12-2. Slik framgangsmåte vil også sikre en framdrift i planarbeidet da det ikke er noe som tyder på at noen privat part vil bestille slik arbeid.

Det anses som lite realistisk å bygge boliger på areal der grunneier ikke ønsker utbygging. I dette tilfellet vil uansett størstedelen av byggeområdet B 03 bli med, og sannsynligvis er dette også den mest attraktive delen. Ut fra beliggenheten kan det synes som at de deler av B 03 som ikke ønskes regulert nå, kan bli med på senere regulering dersom det blir ønskelig.

Kostnadsramme for utarbeidelse av områdeplan vil ligge i underkant av 0,5 mill. kr. Eventuell videre regulering med detaljplaner vil medføre større kostnader. Rådmannen foreslår derfor at det i investeringsbudsjettet for 2014 innarbeides 0,5 mill. kr. til overnevnte formål. Kostnaden foreslås dekket ved bruk av ubundet investeringsfond.

Kostnader med regulering og eventuell opparbeidelse kan legges inn i tomtepris såfremt det blir aktuelt med utbyggingsavtale eventuelt utbygging av hele eller deler av feltet i kommunal regi. 

 

     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 05.02.2021 13:44
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS