Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 15.10.13 - PS 81/13 Handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeidet i Nord-Trøndelag 2014 - 2017, høring

Saksbehandler : Åge Isaksen

Arkivref : 2013/2680 - /120

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 15.10.2013 81/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Verdal kommunen mener at Fylkets trafikksikkerhetsutvalg i tillegg til handlingsplanens satsingsområder må arbeide for at;

  • det gjennom nullvisjonsprosjektet E 6 Mule – Vist blir bevilget midler for gjennomføring av nødvendige trafikksikkerhetstiltak i kryss E 6/fv. 72 Vinne, kryss E 6/fv. 173 Fleskhus og på E6 i Bjørga,
  • det på samtlige fylkesveger blir fastlagt at vegeier skal stå for investering og drift av nødvendig vegbelysning,
  • kommunene gjennom KS bør få plass som konsultativ medlem i FTU.
     

Vedlegg:
Handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeidet i Nord-Trøndelag 2014 – 2017

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 

Saksopplysninger:
Fra handlingsplanen siteres følgende:

«Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har laget en Handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeidet for perioden 2014 – 2017. I utarbeidelsen av Handlingsplanen har kommunene vært viktige samarbeidspartnere og bidragsytere. Nord-Trøndelag blir regnet som et foregangsfylke på trafikksikkerhet. Det er stort fokus på trafikksikkerhet. Kommunene, FTU og alle som jobber med trafikksikkerhet, skal jobbe sammen for å nå Nullvisjonen.

Nullvisjonen ligger til grunn for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge. Dette er en visjon om at vegtrafikksystemet ikke fører til tap av liv eller varig skade. Regjeringen har som etappemål – at antall drepte og hardt skadde innen vegtrafikken skal halveres. Etappemålet innebærer at antall drepte og hardt skadde i Norge skal reduseres fra om lag 1000 per år, som er gjennomsnittet for perioden 2008 – 2011 til maksimalt 500 innen 2024.

Alle ulykker skjer i en kommune. Lokalt trafikksikkerhetsarbeid i kommunene er avgjørende for å nå nasjonale mål om reduksjon i antall drepte og hardt skadde. Nord-Trøndelag er det fylket i landet der vi har den største andelen av ulykker som skjer utenfor tettbebygd strøk. Det er i kommunene det er viktig å jobbe forebyggende. FTU har som målsetting å bidra med å påvirke at trafikksikkerhetsarbeidet får en høyere status i kommunene, og motivere til at kommunene i Nord-Trøndelag får status som «Trafikksikker kommune».

Fokus på opplæring av barn og unge i grunnskolen og i fritiden, er viktig for å skape positive holdninger til trafikksikkerhet. Foreldre sammen med sine barn bør tenke over sine handlinger i trafikken fordi barn ser opp til dem som rollemodeller. Dette kan også påvirke førerkortkandidatene. Informasjonsarbeid og trafikksikkerhetskampanjer er viktige oppgaver.

FTU har et ønske om å etablere en sykkelgård i Nord-Trøndelag. Syklisten veksler om å være den harde trafikanten på gang- og sykkelveger og den mjuke trafikanten på det øvrige vegnettet. For å bli en god syklist er det behov for både teoretisk og praktisk opplæring. For å bli god ute i trafikken er det behov for praktisk opplæring under kontrollerte forhold. En sykkelgård vil være en egnet plass for trening.

Ungdom er overrepresentert i trafikkulykker. Det vil FTU gjøre noe med. Vi tror at ungdom lytter mest til sine jevnaldrende – de som tør si ifra! I Nord-Trøndelag er det mange innvandrere med ikke vestlig bakgrunn. De er vant til en helt annen trafikkultur, og har dobbel så høy risiko for å bli innblandet i en ulykke, sammenlignet med norskfødte bilførere. FTU vil bidra med kurs, informasjon og aktiviteter med tema trafikksikkerhet.

Generasjonen 70+ kan ha utfordringer i trafikken som bilførere. Vi vil bidra til å motivere til at pensjonistlag tar opp temaet trafikksikkerhet på sine møter, og få til en økt oppslutning om tiltaket «eldre bilførere». Det skal etableres rutiner hos alle samarbeidspartnere som i det daglige arbeid for å øke fokuset på avdekke vilkårene for førerretten for motorvogn med hjemmel i Vegtrafikkloven § 34. Muligheten for ikke å få førerrett eller å få inndratt førerrett på grunn av rus. FTU ønsker å bidra økonomisk til kurs og opplæring av fagpersoner som jobber med problemstillingen. Kontroll og overvåking av bilførere er virkningsfulle tiltak spesielt i forhold til bruk av bilbelter, rus og kjøreatferd.

Arbeidet som er utført på Nullvisjonsstrekningen E6 Kvithammer til Mule har hatt virkning. Arbeidet som er gjennomført er midtrekkverk, utbedring av sideterreng, kurveutretting, lyssetting, forbedret vedlikehold og andre mindre tiltak. For perioden 2014 – 2017 vil vi ha et Nullvisjonsprosjekt på E6 fra Mule til Vist. Kommunene som omfattes av nullvisjonsstrekningen skal være viktige bidragsytere i prosjektet. Det gjelder både innen opplæring, informasjon og fysiske tiltak. I tillegg vil nullvisjonsprosjektet bli prioritert av politiet og Statens vegvesen, og Trygg Trafikk med kontroll og overvåkning. FTU vil gjennom Handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeidet i Nord-Trøndelag 2014 – 2017, og gjennom konkrete tiltak i FTU sine årsplaner fortsette arbeidet med å nærme oss nullvisjonen. Målet er at det skal være trygt å ferdes på veiene i Nord-Trøndelag enten du er bilist, syklende eller gående. Vi skal ikke akseptere at personer blir drept eller varig skadd på vegene i Nord-Trøndelag!»

Vurdering:
Verdal kommune synes handlingsplanen peker på 3 viktige satsingsområder som trafikksikkerhetsarbeidet den kommende 4-årsperioden skal konsentreres om.

Si ifra; har som formål å endre ungdommers adferd ved at de unge selv skal motiveres til å sette grenser og tørre å si ifra ved uvettig kjøring. Ungdom er den mest ulykkesutsatte trafikantgruppe, og det vil være viktig at de selv bidrar med å si ifra når kjøringen ikke samsvarer med forsvarlig trafikantadferd.

Nullvisjonsprosjekt E 6 Mule – Vist; har som formål å forhindre alvorlige ulykker samt redusere skadeomfanget i de ulykker som allikevel skjer. Her forutsettes det knyttet ekstra ressurser til økt kontroll og overvåking, fysiske tiltak for å redusere møte- og utforkjøringsulykker samt holdningsskapende arbeid. Kommunene som omfattes av nullvisjonsstrekningen skal være viktige bidragsytere i prosjektet.

Trafikksikker kommune; har som formål å sette fokus på det helhetlige trafikksikkerhetsarbeidet som må skje i kommunene, for å nå nasjonale mål om reduksjon i antall drepte og hardt skadde. Her legges det til grunn at trafikksikkerhetsarbeidet er en livslang læringsprosess som forutsetter deltagelse på alle alderstrinn. Kommunene som organisasjon har og kan videreutvikle det nødvendige apparat for bred deltagelse, slik at alle sektorer blir involvert i trafikksikkerhetsarbeidet.

Konkret mener kommunen at Fylkets trafikksikkerhetsutvalg må arbeide for at;

  • det gjennom nullvisjonsprosjektet E 6 Mule – Vist blir bevilget midler for gjennomføring av nødvendige trafikksikkerhetstiltak i kryss E 6/fv. 72 Vinne, kryss E 6/fv. 173 Fleskhus og på E6 i Bjørga,
  • det på samtlige fylkesveger blir fastlagt at vegeier skal stå for investering og drift av nødvendig vegbelysning,
  • kommunene gjennom KS bør få plass som konsultativ medlem i FTU. 
     

 
    Til toppen av siden 

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 09.10.2013 14:50
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS