Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 15.10.13 - PS 82/13 Statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel - høring

Saksbehandler : Åge Isaksen

Arkivref : 2013/6048 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 15.10.2013 82/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Verdal kommune har ingen merknader til forslag om statlige planbestemmelser for lokalisering av kjøpesentre og handel.

Vedlegg:
Statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel – høringsforslag

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Regional plan for arealbruk, vedtatt 25.04.2013.
 

Saksopplysninger:
For å styrke eksisterende by- og tettstedssentre, bidra til samfunnsøkonomisk effektiv arealbruk og å legge til rette for miljø- og helsefremmende transportvalg, har regjeringen utarbeidet forslag til ny statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel. Bestemmelsen skal avløse gjeldende rikspolitiske bestemmelse for kjøpesentre som trådte i kraft 1.juli 2008. Gjennom bestemmelsen innføres et nasjonalt regelverk som skal legges til grunn ved utarbeiding av nye regionale og kommunale planer. Bestemmelsen innebærer at det ikke kan etableres større kjøpesentre og handelsvirksomheter utenfor byer og tettsteder med mindre dette er i tråd med planer nyere enn 1. juli 2008.

Bestemmelsen skal sikre at nye handelsvirksomheter lokaliseres innenfor eller i tilknytning til eksisterende by- og tettstedssentre, og med god kollektivdekning og tilgjengelighet med sykkel og gange. Det langsiktige målet er å oppnå mer bærekraftig og robust by- og tettstedsutvikling og begrense klimagassutslippene. Etablering på dyrket mark bør unngås.

Forslaget innebærer at det ikke blir tillatt å etablere nye handelsvirksomheter som enkeltvis eller samlet utgjør et bruksareal til handelsvirksomhet over 3000 m2 utenfor by-, og tettstedssentrum, med mindre dette har fylkesmannens samtykke. Dette gjelder også for utvidelse av eksisterende handelsvirksomheter som medfører at samlet bruksareal overskrider 3000 m2. Med handelsvirksomhet menes all form for virksomhet som bedriver salg av varer til private sluttbrukere.

Forbudet gjelder ikke for by- og tettstedsentrum slik de er avgrenset i de til en hver tid gjeldende kommunale og regionale planer. Forbudet gjelder heller ikke handelsvirksomhet der den dominerende delen av vareutvalget er biler, båter, landbruksmaskiner, trelast og større byggevarer, samt utsalg fra hagesentre og planteskoler, dersom disse lokaliseres i tilknytning til sentrum, eller innenfor etablerte områder for handel som ikke ligger i tilknytning til sentrum.

Forslag til statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel vil bli vedtatt ved kongelig resolusjon. Miljøverndepartementet vil be om at kommunene ikke vedtar arealplaner eller gir tillatelser etter plan- og bygningsloven § 20-1 i strid med den statlige bestemmelsen i perioden fram til kongelig resolusjon. Departementet vil be fylkesmennene om å være spesielt oppmerksomme på planer og søknader om etableringer og utvidelser av kjøpesentre og handel i kommunene.

Vurdering:
Statlig planbestemmelse forutsettes å gjelde inntil 10 år eller inntil den avløses av regional planbestemmelse. Ny statlig planbestemmelse gjelder foran alle regionale planer, kommuneplaner og reguleringsplaner vedtatt før 01.07.2008. Regionale planbestemmelser, kommuneplaner og reguleringsplaner som vedtas etter at den statlige planbestemmelsen trer i kraft, vil gjelde foran den statlige planbestemmelsen.

Nord-Trøndelag fylkeskommune har nylig (2013) vedtatt regionale plan for arealbruk. Denne inneholder ikke regionale planbestemmelser, men kun retningslinjer. Kommunene vil imidlertid kunne legge de regionalpolitiske retningslinjene til grunn for nye kommunale planer, som etter vedtak vil gjelde foran den statlige bestemmelsen

  
    Til toppen av siden 

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 09.10.2013 14:49
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS