Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 15.10.13 - PS 83/13 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging - høring

Saksbehandler : Åge Isaksen

Arkivref : 2013/6049 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 15.10.2013 83/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Verdal kommune har ingen merknader til forslag om statlige planbestemmelser for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.

Vedlegg:
Statlig planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging – høringsforslag

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Regional plan for arealbruk, vedtatt 25.04.2013.
 

Saksopplysninger:
Regjeringen har bestemt at det skal utarbeides Statlige planretningslinjer (SPR) for samordnet bolig- areal- og transportplanlegging, med utgangspunkt i gjeldende Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging fra 1993. De eksisterende retningslinjene har vært et viktig styringsgrunnlag for kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter i deres arbeid med areal- og transportplanlegging, men retningslinjene trenger nå fornyelse og oppdatering. Dette gjelder spesielt på sentrale politikkområder som klima, bærekraftig transport, sentrumsutvikling, fortetting og jordvern.

Hensikten med nye statlige planretningslinjer på området er å oppnå en bedre samordning av bolig-, areal- og transportplanleggingen, både i kommunene og på tvers av kommuner, sektorer og forvaltningsnivåer. Retningslinjene skal også bidra til bedre og mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal legges til grunn ved statlig, regional og kommunal planlegging etter plan-­ og bygningsloven og ved enkeltvedtak som statlige, regionale og kommunale organer treffer etter plan- og bygningsloven eller annen lovgivning.

Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Utbyggingsmønster og transportsystem skal videre utvikles med sikte på å fremme kompakt utvikling av byer og større tettsteder, redusere transportbehovet og styrke grunnlaget for klima- og miljøvennlige transportformer. I storbyområdene er det et mål at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.

Utenfor byer og større tettsteder kan lokale myndigheter ivareta kvaliteter ved spredtbygd bebyggelse, der potensialet for fortetting er begrenset, samtidig som det planlegges for fortetting i definerte, tettbygde strøk.

Et viktig mål for planleggingen er å legge til rette for tilstrekkelig boligbygging i områder med press på boligmarkedet og en hensiktsmessig fordeling av veksten.

Det skal legges til grunn et langsiktig perspektiv i planleggingen, og fleksibilitet til å håndtere endringer i demografi, etterspørsel og annet som har betydning for planleggingen. Det skal legges vekt på å oppnå gode regionale helhetsløsninger på tvers av kommunegrensene.

Miljøverndepartementet har som øverste planmyndighet utarbeidet forslaget til nye retningslinjer i samarbeid med berørte departement. Etter at høringen er gjennomført, vil retningslinjene bli vedtatt av Kongen i statsråd.

Vurdering:
Gjeldende retningslinjer fanger ikke opp den politikk- og lovutvikling som har funnet sted etter 1993, spesielt i forhold til klima, transport og arealforvaltning. De ivaretar heller ikke i tilstrekkelig grad behovet for effektivisering av planprosessene, samt bedre samordning og avklaring av målkonflikter.

Nye statlige planretningslinjer medfører ingen revolusjon i forhold til de eksisterende, men styrker en del viktige prinsipper og innebærer noen mer helhetlige grep og oppdateringer:

  • Mål om helhetlig arealforvaltning, attraktive byer og tettsteder, miljøvennlige transportløsninger, funksjonelt utformede byregioner, sikring av viktige naturområder og jordbruksarealer.
  • Klima og bolig er nye tema.
  • Gjelder hele landet, men noe differensiering by/land.
  • Tydeliggjør behovet for styrking av sentrum med høy arealutnyttelse, fortetting og transformasjon.
  • Prioritering av infrastruktur og fremkommelighet for kollektivtrafikken.
  • Styrking av gange og sykkel i planleggingen.
     

Statlige planretningsliner skal ivareta nasjonale eller regionale interesser i planlegginga, og ligge til grunn for den regionale og kommunale planleggingen. I den sammenheng vil det være viktig at prinsippene i planretningslinjene kan tilpasses lokale forhold. Det er nylig vedtatt regional plan for arealbruk i Nord-Trøndelag, som er retningsgivende for kommunenes planlegging av utbyggingsmønster og transportsystem. Regional plan for arealbruk synes på en tilfredsstillende måte å kunne ivareta de nye statlige planretningslinjer, slik at de tilpasses lokale utfordringer og løsninger knyttet til bolig-, areal- og transportplanleggingen.  

 
    Til toppen av siden 

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 09.10.2013 14:49
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS