Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 16.04.2013

Møtested : Møterom Stiklestad, 2. etasje, Stiklestad Nasjonale Kultursenter
Dato         : 16.04.2013
Tid            : 09:00 - 12:30
Til stede   : 9 representanter

 

Etter at de ordinære sakene var behandlet fortsatte møtet med deltakelse på Verdal Næringsforums temamøte omkring boligbehov/boligbygging i Verdal-Levangerregionen. 

Sakliste som PDF                          - protokoll som PDF 
 
Sakliste i Word                              - protokoll i Word
  
Alle vedlegg samlet i en PDF-fil  (20 Mb)

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 20/13 Godkjenning av møteprotokoll 12.02.2013 Protokoll
PS 21/13 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 22/13 Investeringer/gebyrer innenfor vann og avløpssektoren Saksframlegg Protokoll
PS 23/13 Revidering av sanitærreglement for kommunene Levanger, Verdal, Steinkjer og Inderøy Protokoll
PS 24/13 Utredning av transportbånd for kalkstein - mulighetsstudie med kostnadsoverslag Protokoll
PS 25/13 Detaljregulering Storholmen -  1721/234/1 Protokoll
PS 26/13 Søknad om nytt grusuttak Bollgaarden vest, 1721/256/1 -  Vuku Protokoll
PS 27/13 Fylkesvegplan 2014 - 2017 Protokoll
PS 28/13 Andre saker
-
Protokoll

 

 

 

Oppmøte komite plan og samfunn 16.04.13
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Ove Morten Haugan DNA Leder Ja  
Berit Gustad Nessø DNA Nestleder Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Kristine Nordtømme DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen H Medlem Nei  
Johannes Rosvold V Medlem Ja  
Ann-Maj Hovdahl Holmli H Vara  Ja  

 

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Inger Storstad Mætesekr./Konsulent  
Åge Isaksen Fagsjef plan  
     

 

PS 020/13 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 16.04.2013

BEHANDLING:
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:

Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 12. februar 2013 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 12. februar 2013 godkjennes.  

 

 

PS 021/13 Referatsak Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 16.04.2013

BEHANDLING:
Fagsjef plan, Åge Isaksen,
opplyste at på de referater det evt. ikke står vedtak, er vedtak: Innvilget.

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:

Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Referatene tas til orientering.

 

 

PS 022/13 Investeringer/gebyrer innenfor vann og avløpssektoren Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 16.04.2013

BEHANDLING:
Virksomhetsleder teknisk drift, Bård Kotheim,
redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Saken tas til orientering.

 

 

PS 023/13 Revidering av sanitærreglement for kommunene Levanger, Verdal, Steinkjer og Inderøy  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 16.04.2013

BEHANDLING:
Virksomhetsleder teknisk drift, Bård Kotheim,
redegjorde for saken.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Forslag til standard abonnementsvilkår, med administrative og tekniske bestemmelser for vann og avløp, legges ut til høring og offentlig ettersyn 

 

 

 
PS 024/13 Utredning av transportbånd for kalkstein - mulighetsstudie med kostnadsoverslag  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 16.04.2013

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 
VEDTAK:
Utredningen tas til orientering.

 

PS 025/13 Detaljregulering Storholmen -  1721/234/1Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 16.04.2013

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
 
INNSTILLING:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering Storholmen, 1721/234/1, dat. 08.01.2013, rev. 09.04.2013.

 
PS 026/13 Søknad om nytt grusuttak Bollgaarden vest, 1721/256/1 -  Vuku Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 16.04.2013

BEHANDLING: 
Det ble først tatt en gjennomgang av saken.

Det ble enstemmig vedtatt å lukke møtet under gjennomgangen av saken, jfr. Kommunelovens § 31.2 og Forvaltningslovens § 13. Vedleggene ble utdelt og det ble gitt tid til å lese gjennom disse. Møtet ble åpnet igjen når man begynte den politiske diskusjonen.

Fagsjef plan, Åge Isaksen, redegjorde for saken.

Repr. Kjetil Aarstad (AP) fremmet følgende alternative forslag til vedtak:

Kommunen tilrår at det igangsettes detaljregulering for etablering av nytt grusuttak på Bollgaarden vest, 1721/256/1.

Det ble votert alternativt mellom rådmannens forslag til vedtak og repr. Kjetil Aarstad sitt alternative forslag til vedtak.

Ved votering fikk repr. Kjetil Aarstad sitt forslag 5 stemmer. 4 stemmer ble avgitt for rådmannens forslag.

  
VEDTAK: 
Kommunen tilrår at det igangsettes detaljregulering for etablering av nytt grusuttak på Bollgaarden vest, 1721/256/1. 

 

 
PS 027/13 Fylkesvegplan 2014 - 2017  Til toppen av siden 

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 16.04.2013

BEHANDLING:
Fagsjef plan, Åge Isaksen, redegjorde for saken.

AP v/Trine Reitan fremmet følgende tilleggsforslag som tredje merknad til rådmannens innstilling:

Fv. 170, Lein – Steinkjer grense bør inn på prioriteringslisten for planperioden.

Det ble først votert enkeltvis over rådmannens merknader med følgende resultat:

 • Første merknad: Enstemmig vedtatt.
 • Andre merknad: Enstemmig vedtatt.

Det ble så votert over forslaget fra AP v/Trine Reitan til tredje merknad. Enstemmig vedtatt.

Til slutt ble det votert samlet over rådmannens forslag og tilleggsforslaget fra AP v/Trine Reitan. Enstemmig vedtatt.


INNSTILLING:
Verdal kommune har følgende merknader til handlingsprogrammet:

 • Fv. 166, Fleskhus – gang-/sykkelveg bør prioriteres på topp blant kommunens prosjekter.
 • Fv. 160, Skjækerfossen – Vera bør inn på prioriteringslisten for planperioden.
 • Fv. 170, Lein – Steinkjer grense bør inn på prioriteringslisten for planperioden.

For øvrig gir kommunen sin tilslutning til de prioriteringer som er foreslått i Fylkesvegplanen 2014 – 2017 

 

 

PS 028/13 Andre saker Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 16.04.2013

BEHANDLING:

 • Repr. Johannes Rosvold: Status for tomtene i Lysthaugen.
   
  Virksomhetsleder Bård Kotheim svarte: Det må gjøres geoteknisk undersøkelser.Hvis det går greit, går planarbeidet sin gang. Så kan det videre arbeidet settes i gang neste vinter/vår.
 • Berit Nessø. Saken om off. anskaffelser.
  Rådmannen
  opplyste at den kommer i neste møte.
Publisert: 09.01.2013 12:19 Sist endret: 12.04.2022 13:50
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS