Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 16.04.13 - PS 22/13 Investeringer/gebyrer innenfor vann og avløpssektoren

Saksbehandler : Bård Kotheim

Arkivref : 2011/785 - /231

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 16.04.13 22/13

 

Rådmannens innstilling:
Saken tas til orientering. 

Vedlegg:
Ingen


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen  

Saksopplysninger:
Fra politisk hold har det vært ytret ønske om en orientering om gjennomførte og planlagte investeringer innenfor vann/avløpssektoren. For å få et helhetsbilde har rådmannen i tillegg knyttet dette opp til avgiftsnivået på disse tjenestene.

 

Investeringer innenfor vannforsyningssektoren de siste 2 år:
Innenfor vannforsyningssektoren har investeringsmidlene i de 2 siste år stort sett gått til følgende formål:

 • Nytt vannledningsnett Lysthaugen-Garnes. Anleggskostnad 0,7 mill.kr.
   
 • Vannforsyning Ørin sør industriområde. Anleggskostnad 3,7 mill.kr.
   
 • Vannforsyning Fleskhus, ny 225 mm hovedvannledning samt ny vannledning Nordbergshaugen. Anleggskostnad 3,7 mill.kr.
   
 • Vannforsyning på vest og nordøstsiden av Leksdalsvatnet mot Steinkjer grense. Anleggskostnad 9,8 mill.kr.
   
 • Nytt UV-anlegg Hallemsåsen vannrenseanlegg. Fullføres i 2013. Kostnad 0,4 mill.kr.  
   

Total investeringskostnad vannforsyning siste 2 år: 18,3 mill.kr.

Investeringer innenfor avløpssektoren de siste 2 år:
Innenfor avløpssektoren har investeringsmidlene i de senere år stort sett gått til følgende formål:

 • Sanering eksisterende kloakk Ørmelen. Anleggskostnad 5,3 mill.kr.
   
 • Ny kloakk Ørin sør på industriområdet  Anleggskostnad 4,6 mill.kr.
   
 • Planlegging nytt avløpsanlegg Leksdal. Kostnad 0,5 mill.kr
   
 • Nytt avløpsanlegg Fleskhus/Nordbergshaugen. Anleggskostnad 3,4 mill.kr.
   
 • Utbedring av Ørin og Garnes kloakkrenseanlegg. Anleggskostnad 2,0 mill.kr.
   
 • Planleggingkostnader sanering av  eksisterende avløpsanlegg Volhaugvegen/Garpa. Kostnad 0,2 mill.kr
   
 • Nytt avløpsanlegg Minsås-Bakketun. Kostnad 0,6 mill.kr.
   

 Total investeringskostnad avløp siste 2år: 16,6 mill.kr.

Utvikling av årsgebyrer vann eks.mva i perioden 2007-2013

ÅrÅrsavgift m3FastleddRente %Fond 1/1
2007 8,60 0 5,79 -791758
2008 9,46 500 5,53 -2305212
2009 10,04 525 3,71 -1538265
2010 10,04 525 3,46 597017
2011 10,04 525 3,21 2194350
2012 10,04 525 2,44 2834175
2013 10,04 525 ukjent 249615

 

Som en ser av tabellen ovenfor er årsavgiften pr/m3 vann steget med 17 % fra 2007 til 2013. I tillegg ble det i 2008 innført et fastledd på årsavgiften på kr.500,- pr.eiendom. Det kan bemerkes at årsavgift vann ikke er økt siden 2009.

De to siste år har vannforsyningssektoren gått omtrentlig i balanse. Pr. 01.01.2013 har kommunen et akkumulert bundet driftsfond på kr.2.496.135,-. Dette skyldes i hovedsak svært lav rente. Dersom renteøkningene blir små i de neste par år vil dette medføre at vannavgiften må holdes bortimot uendret for å få brukt opp fondet.

 

Utvikling av årsgebyrer avløp eks.mva i perioden 2007-2013

ÅrÅrsavgift m3FastleddRente %Fond 1/1
2007 15,48 0 5,79 344199
2008 16,40 500 5,53 37847
2009 17,08 525 3,71 1470343
2010 16,58 525 3,46 2855136
2011 16,58 525 3,24 3962809
2012 16,58 525 2,44 1333168
2013 19,07 525 ukjent -1578317

  

 

Som en ser av tabellen ovenfor er årsavgiften pr/m3 avløp steget med 23 % fra 2007 til 2013. I tillegg ble det i 2008 innført et fastledd på årsavgiften på kr.500,- pr.eiendom.

De to siste år har avløpssektoren gått med et forholdsvis stort underskudd. Pr. 01.01.2013 har kommunen et akkumulert bundet negativt driftsfond på kr.-1.578.317,-. På grunn av at kommunen har et negativt resultat på avløpssiden har en sett seg tvunget til å øke avløpsgebyret med 15% fra 2012 til 2013.Økte driftskostnader til behandling av avvannet slam er en av hovedgrunnene til dette. En må forvente en svak økning på avløpsgebyret i årene framover.

Rentesatsens innvirkning på fondsavsetting vann/avløpssektoren
Rentesats for 2012 er rekordlav. Dersom rentene stiger vil dette medføre en økning på avgiftene. En moderat økning vil medføre en økning i avgiftene på samme nivå som prisstigningen ellers i samfunnet.

Avgiftsnivå i forhold til nabokommunene
Gjennomsnittlig forbruk for en husstand ligger på 150m3. Årsavgift vann/avløp for en gjennomsnittshustand vil da bli kr.5.416,- eks.mva. (6.770,- inkl.mva) for Verdal. Til sammenligning ligger Levanger på kr.6.240,- eks.mva.(7.800,- inkl.mva) og Steinkjer på 5.295,- eks.mva (6.619,- inkl.mva) for det samme.

 
Vurdering
Planlagte investeringer innen vannforsyning;
I vedtatt økonomiplan er det avsatt 7,0 mill.kr i 2013 og 6,0 mill.kr. resterende år til investeringer innenfor vannforsyningssektoren. 

Kloranlegget i Hallemsåsen renseanlegg er fra 1982 og er sterkt modent for utskifting. Vi er nå i anleggsfasen for å gå over til UV som desinfeksjon med klor som backup.

For sikring av vannforsyningen planlegges ny ledning Hammer – Lein samt oppgradering av reservevannsledning mot Leklem samt reservevannstilkobling til Levanger vannverk.

For utvidelse av vannverket er det områder i Vinne samt Ulvilla som pr.dato er planlagt tilknyttet Verdal Vannverk. Dersom det oppnås enighet med overtakelse av Leirsjø vasslag må det også benyttes en del investeringsmidler for tilknytning av dette vasslaget.
 

Planlagte investeringer innenfor avløpssektoren:
Innenfor avløpssektoren er det avsatt 11,0 mill.kr. i 2013 og for resterende del av perioden 9,0 mill. årlig.

Midlene er planlagt benyttet til kloakk Fleskhus, Fætta, Vinne og Leksdal. For tilknytning av mer kloakk fra Leksdal er det nødvendig med bygging av ny avløpsledning Volen-Stiklestad. Dette på grunn av at renseanlegget i Vuku nå begynner å få maks belastning av hva det er dimensjonert for og det vi har utslippstillatelse til.

I sentrum har vi en rekke nødvendige rehabilteringsprosjekt på eksisterende avløpsnett på  Ørmelen og på Verdalsøra. De omfattende arbeidene kommunen har utført i sentrum de senere år har medført at vi nesten ikke har hatt tilbakeslagsskader av kloakk inn i hus siden 2004.

Før den tid hadde kommunen bortimot årlig store skadetilfeller med omfattende innslag av kloakk inn i kjellere.

I tillegg holder kommunen på med planer for sanering av Akerkloakken slik at den blir pumpet til Ørin renseanlegg. I dag går kloakken fra Aker inn på en slamavskiller og deretter rett på fjorden.

Ved denne investeringstakten innenfor vann/avløp vil avgiftnivået ha en økning tilnærmet prisstigningen ellers i samfunnet noe som rådmannen synes er et fornuftig investeringstempo.

 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 10.04.2013 14:20
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS