Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 16.04.13 - PS 24/13 Utredning av transportbånd for kalkstein - mulighetsstudie med kostnadsoverslag

Saksbehandler : Thomas Møller 

Arkivref : 2010/6983 - /143

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 16.04.13 24/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Utredningen tas til orientering. 

Vedlegg:

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen 

Saksopplysninger:
Verdalskalk AS har fått utarbeidet en utredning på overordnet nivå av transportbånd for kalkstein mellom Tromsdalen og Ørin som et alternativ til dagens transport på bil.

Det er sett på to alternativer. Alternativ 1 er i tunnel ned til Rindsem mens alternativ 2 går på bakken langs Ravlovegen/Svendsenvegen ned til Rindsem. Fra Rindsem er alternativene sammenfallende til Ørin. Lengden på traséen vil være ca. 12,8 km ved bruk av tunnel og ca. 14 km ved transportbånd i dagen. Transportløsningen skal dekke et behov på opptil 6 000 000 til 10 000 000 tonn/år.

Av hensyn til allmenhetenes sikkerhet, effektene på miljø/omgivelser og av hensyn til de tekniske installasjonene, er det foreslått at transportbåndet når det går på bakken vil være overdekket eller innebygd.

Det er skissert ulike alternative tildekkingsmuligheter for å skjule båndet.

I konseptet er det medtatt muligheten for 2 uavhengige transportører mellom Ørin og bruddet i Tromsdalen. Én transportør for transport av kalkstein fra bruddet og ned til havna, og én transportør for transport til/fra en mulig fremtidig sementfabrikk, lokalisert i Tromsdalen. I tillegg til transport av kalkstein og energi/klinker, er muligheten for å drenere bruddet via traseen for transportbåndet utredet.

I vurderingen av konsekvenser sammenlignes transportbåndalternativene med dagens situasjon som er å transportere kalkstein med lastebil langs fylkesveg 72 (0-alternativet).

I utredningen konkluderes det med at det ut i fra en totalvurdering av miljøkonsekvenser og kostnader anbefales å gå videre med alternativ 1, bånd i tunnel.

 
Vurdering
Kommunen vurderer at ny transportløsning for kalkstein fra Tromsdalen til Ørin er ønskelig. Særlig gjelder dette dersom det vedtas ny kommunedelplan for Tromsdalen som legger til rette for betydelige utvidelser av bergverksvirksomheten der. Etablering av transportbånd krever at det gjennomføres egen reguleringsplan (detaljplan) og konsekvensutredning for tiltaket. Det er aktuelt å etablere krav i kommunedelplanen om rekkefølgebestemmelse for oppstart av detaljplan for transportbånd i kommende reguleringsplan for kalkbruddet.
 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 10.04.2013 15:27
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS