Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 16.04.13 - PS 27/13 Fylkesvegplan 2014 - 2017

Saksbehandler : Åge Isaksen

Arkivref : 2012/6514 - /120

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 16.04.13 27/13
Formannskapet    
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:
Verdal kommune har følgende merknader til handlingsprogrammet;

  • fv. 166, Fleskhus – gang-/sykkelveg bør prioriteres på topp blant kommunens prosjekter,
  • fv. 160, Skjækerfossen – Vera bør inn på prioriteringslisten for planperioden
     

For øvrig gir kommunen sin tilslutning til de prioriteringer som er foreslått i Fylkesvegplanen 2014 – 2017.

Vedlegg:

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Plansammendrag.
Fylkeskommunen har utarbeidet forslag til Fylkesvegplan for perioden 2014 – 2017 som er framlagt for høring med frist 19. april 2013. Høsten 2012 ble det gjennomført dialogmøter med kommunene der de fikk presentere sine interesser. Fylkeskommunen har senere mottatt skriftlige innspill med prosjektbeskrivelser for de tiltak kommunene ønsker skal innarbeides i vegplanen. Etter høring vil planforslaget med grunnlag i innspill fra kommunene, interesseorganisasjoner og regionale myndigheter bearbeides, og endelig forslag vil legges fram for behandling i fylkestinget juni 2013.

Fylkesvegplan for 2014 - 2017 viser prioriteringene av investeringer, drift og vedlikehold av fylkesvegnettet i planperioden. Det viktigste grunnlag for fylkesvegplanen er Strateginotatet for Fylkesvegplanen som ble behandlet i fylkestinget i juni 2012 (fylkesting-sak nr. 12/36). Strateginotatet bygger i stor grad på de prinsippene som ble lagt i inneværende planperiode gjennom fylkesvegplan for 2010-2013.

De tre midtnorske fylkene (Nord- Trøndelag, Sør -Trøndelag og Møre og Romsdal) vedtok våren 2012 en felles Regional transportplan for Midt-Norge (fylkestingsak nr. 12/18). Hovedformålet med Regional transportplan er et samordnet innspill til Nasjonal transportplan (NTP), med vekt på å se alle transportformer i sammenheng. Økt rammeoverføring til samferdselsformål slik at fylkeskommunene er i stand til å løse utfordringene, er det viktigste innspillet fra et samlet Midt- Norge. Satsningsområder som angår fylkesveger i den Regionale transportplanen er rassikring, reduksjon av vedlikeholdsetterslepet og at framtidig forfall av vegnettet forhindres. Disse satsningsområdene er i samsvar med prioriteringer i Strateginotatet.

Økt aktivitetsnivå i forrige vegplanperiode ga utfordringer sammenlignet med tidligere planperioder. Nå er situasjonen snudd. Vedtatt økonomiplan (fylkestingsak nr.12/75) gir betydelige utfordringer med å nå de målsetningene som er uttrykt for kommende planperiode. Det er et stort sprik mellom de forventningene som innspillene fra kommunene avspeiler, prioriteringer og satsningsområder i Strateginotatet på den ene siden, og størrelsen på rammene for drift, vedlikehold og investeringer på den andre siden. Den storstilte satsningen på vegsida de siste årene, må nå reduseres som følge av reduserte økonomiske rammer. På investeringssida går det fram at det i perioden 2014 - 17 vil være 443 millioner kroner mindre til vegformål enn i opprinnelige budsjetter for perioden 2010-13. På driftssida vil behovet for midler øke med ny skjerpet driftsstandard og overtakelse av flere gang- og sykkelveger, gatelys og ferister. De budsjetterte driftsmidlene vil reduseres med ca. 40 millioner kroner i kommende planperiode i forhold til inneværende periode.

Handlingsprogrammet foreslår prioriteringer innenfor hvert av programområdene med utgangspunkt i en fordeling av de økonomiske rammene som er vedtatt i økonomiplanen. Om staten øker rammene til fylkesveger, vil det gi muligheter til å gjennomføre flere tiltak enn det som foreslås i prioriteringslistene. For å sikre handlekraft settes det opp en marginalliste innenfor hvert programområde. Tiltak som er ført opp i marginallistene blir gjennomført ved økte rammer, om et tiltak på prioriteringslistene av en eller annen grunn må utsettes eller om tiltaket skulle koste mindre enn antatt.

Ikke alle tiltak som er vedtatt utført i inneværende planperiode vil være ferdigstilt ved overgangen til kommende planperiode. Dette gir bindinger på noen av programområdene, der de uprioriterte tiltakene som er oppført først på listene må ferdigstilles før tiltak på prioriteringslistene gjennomføres. Planen inneholder også bindinger som følge av forskotteringstiltak.

Handlingsprogram for prioriterte prosjekt i Verdal.

Strekningsvise investeringer uten bompenger.
Marginalliste nr. 5 - fv. 757, Havnekrysset øst – Holbergkrysset,

Forfallsprosjekt.
nr. 3 + marginalliste nr. 3 – fv. 757, 758 og 72,

Forsterkning 10 asfalt.
nr. 6 – fv. 151, del av strekningen Valstad – Heitlo,
nr. 8 – fv. 164, del av strekningen Stiklestad – Lundskin,
nr. 11 – fv. 163, del av strekningen Stiklestad – Krog,

marginalliste;
nr. 17 – fv. 170, Lein – Steinkjer grense,
nr. 20 – fv. 133, arm til Rinnleiret,

Gang-/sykkelveger med bindinger.
fv. 167, 166, Holte – Minsås – Lein,
fv. 759, Valum – Hallem, 

Nye gang-/sykkelvegprosjekt.
nr. 2 - fv. 757, Havnevegen,

marginalliste;
nr. 9 - fv. 757, Vuku sentrum

 
Vurdering: 
Det er bekymringsfullt at de økonomiske rammer til vegformål i planperioden reduseres med ca. 20 %, samtidig som ca. 35 % av investeringsmidlene bindes opp i bompengeprosjekt. Dette synes å medføre at vedlikeholdsetterslep og forfall av vegnettet vil fortsette, og det vil være små muligheter for økt satsing på trafikksikkerhetsprosjekt som blant annet gang-/sykkelvegutbygging. Det er heller ikke i samsvar med kommunes oppfatning at driftsutgifter til veglys på C- og D-fylkesveger fortsatt skal belastes kommunene, da slike oppgaver i prinsippet må tillegges vegholder.

Kommunen er godt fornøyd med at tiltak for å løse trafikkavviklingen på fv. 757 Havnevegen med blant annet rundkjøring i Havnekrysset øst er prioritert, selv om dette foreløpig er på marginallisten. Det samme gjelder tiltak for å redusere forfallet på fylkesvegene 72, 757 og 758, da det her er betydelige oppgaver å gripe fatt i.

Når det gjelder forsterkning-/asfaltprosjekt har kommunen både ved forrige og denne planperiode prioritert fv. 160, Skjækerfossen – Vera. Andre prosjekt i kommunen er prioritert uten at fv. 160 er med på prioriteringslistene, noe vi synes er beklagelig da det ikke foreligger noen god begrunnelse for dette. Gang-/sykkelvegprosjekt er i hovedsak samsvarende med kommunens prioriteringer. Langs fv. 166, Fleskhus mangler en strekning på 270 m som kommunen har prioritert for å få sammenhengende gang-/sykkelveg mellom Leklemsåsen og skolen/sentrum. Dette prosjekt inngår i reguleringsplanen for gang-/sykkelveg på strekningen, og er behovsmessig knyttet til eksisterende og planlagt boligbebyggelse i Leklemsåsen.<

 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 10.04.2013 15:29
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS