Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 16.09.14

Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 16.09.2014
Tid            : 09:00 - 12:25
Til stede   : 9 representanter. Repr. Karl Bernhard Hoel ble innvilget permisjon etter at sak 55/14 var behandlet. Til stede: 8 representanter

 

Sakliste som PDF                          - protokoll som PDF 
 
Sakliste i Word                              - protokoll i Word

Alle vedlegg samlet i en PDF-fil 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 53/14 Godkjenning av møteprotokoll 03.06.14 Protokoll
PS 54/14 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 55/14 Detaljregulering Brygga II - forslag til vedtak Protokoll
PS 56/14 Detaljregulering Ørmelen syd - Feldmakervegen 14 - 1721/18/1200 Protokoll
PS 57/14 Detaljregulering AMFI Verdal - klage på planvedtak Protokoll
PS 58/14 Nye gater - Forbregd/Lein og Ørin Protokoll
PS 59/14 Ørmelen skole - Forprosjekt utbedring garderober og SFO  Protokoll
PS 60/14 Tilbygg til Arken - 1721/19/72 - Øysteins gate 1 Protokoll
PS 61/14 Andre saker
-
Protokoll

 

 

Oppmøte komite plan og samfunn 16.09.2014 

NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Ove Morten Haugan DNA Leder Ja  
Berit Gustad Nessø DNA Nestleder Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Nei  
Kristine Nordtømme DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Knut Snorre Sandnes H. Medlem Nei  
Johannes Rosvold V Medlem Ja  
Ann-Maj Hovdahl Holmli H Vara Ja Møtte for Knut Snorre Sandnes
Thor Bertil Granum DNA Vara Ja Møtte for Kjetil Aarstad

 

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn og næring  
Inger Storstad Utvalgssekr.  
Petter Voll Enhetsleder PBOMLN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS 053/14 Godkjenning av møteprotokoll   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 16.09.2014

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 3. juni 2014 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt..

VEDTAK: 
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 3. juni 2014 godkjennes.

 

 

PS 054/14 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 16.09.2014

BEHANDLING: 
Det ble stilt spørsmål omkring referat nr. 1, 12 og 94.

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Referatene tas til orientering.   

 

PS 055/14 Detaljregulering Brygga II - forslag til vedtak  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 16.09.2014

BEHANDLING: 
Det ble foretatt befaring på Brygga II.

SP v/Vigdis Haldorsen fremmet følgende utsettelsesforslag:
Sluttbehandling av detaljregulering for «Brygga II» utsettes, og kan tas opp etter at ny kommunedelplan for sentrum er vedtatt.

Ved votering falt forslaget med 3 mot 6 stemmer.

AP v/Ove Morten Haugan fremmet følgende endringsforslag:
I planbestemmelsenes § 3.1 endres maksimal tillatt mønehøyde til kote +14,0.

Votering:
Det ble først votert over endringsforslaget fra AP som falt med 3 mot 6 stemmer.
Det ble så votert over rådmannens innstilling som falt med 3 mot 6 stemmer.

 

 

PS 056/14 Detaljregulering Ørmelen syd - Feldmakervegen 14 - 1721/18/1200  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 16.09.2014

BEHANDLING: 
Repr. Karl Bernhard Hoel fikk permisjon. Til stede 8 representanter.

Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 

INNSTILLING: 
Detaljregulering for Ørmelen syd – Feldmakervegen 14, vedtas i medhold av Plan og bygningsloven § 12-12

 
   
PS 057/14 Detaljregulering AMFI Verdal - klage på planvedtak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 16.09.2014

BEHANDLING: 
Arealplanlegger Thomas Møller redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Klagene på detaljregulering AMFI Verdal tas ikke til følge. Klagene oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.

 

   

PS 058/14 Nye gater - Forbregd/Lein og Ørin  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 16.09.2014
 
BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:    
Med hjemmel i Matrikkellovens kapitel 4 § 21 vedtas gatenavnkomiteens forslag til nye gatenavn.
  

 

PS 059/14 Ørmelen skole - Forprosjekt utbedring garderober og SFO  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 16.09.2014
 
BEHANDLING: 
Virksomhetsleder teknisk drift, Bård Kotheim, redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:    
Verdal kommunestyre tar forprosjekt datert august 2014 for utbedring av garderober/SFO ved Ørmelen skole til orientering.
  

 

PS 060/14 Tilbygg til Arken - 1721/19/72 - Øysteins gate 1  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 16.09.2014
 
BEHANDLING: 
Virksomhetsleder teknisk drift, Bård Kotheim, redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:    
Gjennomføring av kommunestyret beslutning i PS 85/13 vedtas:

  1. Verdal kommunestyre godkjenner en investeringsramme på kr. 1.000.000,- inkludert mva for tilbygg til forsamlingslokalet på Arken.
  2. Investeringen finansieres på følgende måte:
    Bruk av ubundet kapitalfond kr. 800.000,-
    Momskompensasjon kr. 200.000,-
  3. Rådmannen gis fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettmessige endringer.

  

 

PS 061/14 Andre saker  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 16.09.2014

BEHANDLING: 
Repr. Vigdis Haldorsen:
Ang. vedtatte retningslinjer for utleie av kommunale bygg (23.4.12).
I henhold til retningslinjene har 3 grupper fullstendig fritak. Hvordan praktiseres/tolkes dagens retningslinjer?

Bård Kotheim svarte:
Leie av Flerbrukshallen faktureres uansett hvilken gruppe leier kommer inn under.
Når det gjelder utleie av andre rom må det i helgene kalles ut vaktmester som ser over etter utleie. Dette kommer på 1- 2 timer overtid pr. helg. Det påløper også utgifter til ekstra renhold. Det faktureres for leie i helgene. Årlig totale utgifter utgjør ca. 100 000,-.

Administrasjonen legger fram sak i neste møte..

  Til toppen av siden 

Publisert: 09.09.2014 13:54 Sist endret: 12.04.2022 13:59
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS