Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 16.09.14 - PS 57/14 Detaljregulering AMFI Verdal - klage på planvedtak

Saksbehandler: Thomas Møller

Arkivref : 2013/8343 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 16.09.2014 57/14

 
Rådmannens innstilling:
Klagene på detaljregulering AMFI Verdal tas ikke til følge. Klagene oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse. 

Vedlegg:

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Detaljregulering AMFI Verdal.

Saksopplysninger:
Det er i e-poster mottatt her 10.6.2014 og 30.6.2014 fra hhv. Naturvernforbundet i Verdal v/Gunnar Gustad og Bjørnar Håpnes fremsatt klager på planvedtak for detaljregulering AMFI Verdal.

Detaljregulering AMFI Verdal ble vedtatt av Verdal kommunestyre den 26.5.2014, sak 57/14 iht. Plan- og bygningslovens § 12-12. Underretning om planvedtaket ble sent ut i brev av 28.5.2014 hvor det ble gjort rede for adgangen til å klage og klagefrist på tre uker fra kunngjøringsdato. Planvedtaket ble kunngjort i Verdalingen den 14.6.2014 og fristen for å klage er i henhold til dette 5.7.2014. Klagene er således rettidig fremsatt.

Bakgrunnen for klagen fra Naturvernforbundet i Verdal er at de sendte inn høringsuttalelse til planforslaget i forbindelse med at dette var lagt ut til høring og offentlig ettersyn i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10. Høringsuttalelsen ble imidlertid dessverre journalført på feil sak og således ikke vurdert i forbindelse med behandlingen av høringsuttalelsene til planforslaget, og ei heller da i den politiske behandlingen av forslaget til planvedtak. Naturvernforbundet krever derfor i sitt klageskriv at den delen av reguleringssaken som omhandler utendørs parkeringsarealer får full ny saksbehandling (se vedlegg 1).

I sin høringsuttalelse av 3.5.2014 anskueliggjør Naturvernforbundet innvendinger til planforslaget hva gjelder krav til grad av parkeringsdekning i planforslaget. Videre finner Naturvernforbundet planforslaget mangelfullt i forhold til å gjøre rede for antall og lokalisering av sykkelparkering. Naturvernforbundet mener at det bør tas ut 26 parkeringsplasser fra planforslaget til fordel for romsligere bevegelsessoner for mjuke trafikanter. I tillegg må reguleringsplanen får bestemmelser som angir fornuftig plassering og god dekning av parkeringsplasser for mopeder, sykler (inkludert sykkelvogner) og transportmidler for bevegelseshemmede (se vedlegg 2).

Bjørnar Håpnes har valgt å påklage planvedtaket fordi han ikke kan akseptere at det planlagte næringsbygget kan oppføres i to etasjer, da det vil sperre for mye for den utbyggingen han har planer om i Teltburgata 9 og 11 (se vedlegg 3).

Vurdering:
Kommunen vil innledningsvis beklage at høringsuttalelsen til Naturvernforbundet i Verdal ikke ble vurdert og behandlet i forbindelse med andregangs behandling av planforslaget. Dette skyldes som nevnt over en beklagelig glipp i journalføringen. Kommunen finner likevel ikke grunnlag for å imøtekomme kravet fremsatt i klagebrevet om full ny saksbehandling for den delen av planen som omhandler utendørs parkering. Dette da parkeringsspørsmålet ble grundig vurdert i den gjennomførte planbehandlingen.

Kommunen finner det også riktig å påpeke at planvedtaket åpner for å halvere kravet til grad av parkeringsdekning i forhold til hva som er kravet i gjeldende overordnete plan for det aktuelle området. Dette er et betydelig grep i forhold til å legge til rette for fortetting, intensiv arealbruk og å stimulere til aktiv transport til fordel for bilen. I det lys finner en Naturvernforbundets klage med krav om full ny saksbehandling for parkeringsspørsmålet noe merkelig.

Det er ellers slik at kravet til grad av parkeringsdekning er en minimumsbestemmelse for hva Verdal kommune mener er nødvendig for ulike formål per i dag. Hensikten er bl.a. å sikre at det tas tilstrekkelig høyde for nyskapt parkeringsbehov i planleggingen, slik at det samlet ikke opparbeider seg et underskudd på parkering i forhold til det behovet som til en hver tid gjør seg gjeldende. Dersom et areal er stort nok og egnet til å etablere flere parkeringsplasser enn minimumskravet fastlegger er det ingenting i veien for det. Det presiseres videre at antallet på 247 parkeringsplasser er en skissert løsning i planbeskrivelsen gjengitt på vedlagte illustrasjonsplaner. Dette antallet er ikke gjort juridisk bindende gjennom planbestemmelsene som kun fastlegger minimumskravet (1 plass per 50m² BRA kjøpesenter) i tillegg til krav om at minimum 5% av parkeringsplassene skal være tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelser.

Videre er det slik at den endelige innretningen av parkeringsarealet enda ikke er fastlagt. Jf. planbestemmelsenes pkt. 3.1 fremgår det at det sammen med søknad om tiltak innenfor områder, skal utarbeides en utomhusplan for hele området. Utomhusplanen skal vise plassering av ny bebyggelse, eksisterende og fremtidig terreng, gangveger, atkomst, parkering, varemottak, detaljert utforming av sykkelparkering, avfallshåndtering, forstøtningsmurer, belysning, beplantning, inntegning av trær og vegetasjon som skal bevares. Dersom estimatet på 247 parkeringsplasser, i utomhusplanen viser seg vanskelig å kombinere med trygge ferdselsårer over parkeringsplassen eller tilstrekkelig areal for etablering av sykkelparkering, kan antallet justeres så lenge en oppfyller minimumskravet. En juridisk bindende planbestemmelse ville kun være åpen for justeringer gjennom egne dispensasjonsbehandlinger – hvilket en i denne sammenheng anser som uhensiktsmessig.

Med bakgrunn i den grundige vurderingen av spørsmålet knyttet til krav om grad av parkeringsdekning som allerede er gjennomført i planbehandlingen av detaljregulering for AMFI Verdal, finner en ikke grunnlag for å imøtekomme kravet om full ny saksbehandling av dette spørsmålet. Klagen tas med andre ord ikke til følge.

Når det gjelder klagen fra Bjørnar Håpnes så bemerkes det at Håpnes har vært tilskrevet ved offentlig ettersyn av planforslaget i brev av 20.3.2014 uten at han her har benyttet sin anledning til å gi innspill til planforslaget. Ellers er åpningen for å oppføre kjøpesenterbebyggelsen i to etasjer i tråd med kommunens ønske og behov for en intensiv arealutnyttelse såpass sentralt i byområdet i Verdal.

For øvrig anføres det at klager tidligere (28.2.2014) har deltatt på møte med kommunen og andre grunneiere i området for å se på en samlet og gjensidig tilpasset utvikling av kvartalet. Med bakgrunn i dette møtet ble også planforslaget for AMFI endret i forhold til atkomst og plassering av kjøpesenterbygget for å imøtekomme en slik utvikling. Å åpne for to etasjer for kjøpesenterbebyggelsen ble ikke anført som problematisk av noen av partene da.

Kommunen fastholder tidligere vurderinger i forhold til byggehøyder i detaljreguleringsplan for Amfi Verdal, og klagen tas ikke til følge.

Klagene oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelsef. 

 

     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 29.01.2021 12:22
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS