Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 16.09.14 - PS 59/14 Ørmelen skole - Forprosjekt utbedring garderober og SFO

Saksbehandler: Bård Kotheim

Arkivref : 2014/6470 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 16.09.2014 59/14
Formannskapet    
Kommunestyret    

Rådmannen sinnstilling:
Verdal kommunestyre tar forprosjekt datert august 2014 for utbedring av garderober/SFO ved Ørmelen skole til orientering. 

Vedlegg:
Forprosjekt utarbeidet av FAVEO Prosjektledelse datert 18.08.2014

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Generelt:
Det har i den senere tid vært reist søkelys på garderobeforhold og arbeidsmiljø ved eksisterende SFO ved Ørmelen skole. Skolen er bygd i midten av 1970-tallet. Den gang var det vanlig å legge garderober med mere i underetasje på bygget uten tilgang til heis. Dagens SFO ligger i eksisterende paviljong som også ble satt opp i samme tidsperiode.

For å bedre forholdene vedrørende garderobeforhold/ SFO ved Ørmelen skole har Verdal kommune engasjert Faveo Prosjektledelse for utarbeidelse av ett forprosjekt for nødvendige tiltak for bedring av garderobeforhold/SFO ved skolen. Prosjektet omfatter tilbygg til eksisterende skolebygg. Nytt tilbygg skal gi gode garderobeforhold for eksisterende gymsalbygg ved at eksisterende garderober i kjeller erstattes med nye garderober i bakkeplan. Tilbygg i en etasje plasseres mellom eksisterende skolebygg og gymsalbygg og gir innvendig forbindelse mellom disse.

SFO plasseres mot nord med utsikt til egne uteområder og nær eksisterende inngang mot nord som benyttes av SFO i dag. Idrettsgarderober plasseres nærmest gymsalbygg i sør med inngang fra gymsalens vestibyle.

Eksisterende SFO-bygg er i utredningen revet som en del av byggeprosjektet.

Nytt tilbygg utformes universelt etter krav i TEK10. Tilbygg gir trinnfri adkomst mellom eksisterende skole og idrettshall.

Kostnadsoverslag:

 • Bygningsmessige arbeider:     kr. 6.900.000,-
 • VVS-arbeider:                         kr. 1.900.000,-
 • Elektroarbeider:                      kr. 1.600.000,-
 • Sum entreprisekostnader:      kr.10.400.000,-
 • Generelle kostnader.              kr.  1.100.000,-
 • Prisstigning:                           kr.     250.000,-
 • Inventar/Utstyr:                      kr.     800.000,-
 • Sum eks.mva:                        kr.12.550.000,-
 • 25 % mva:                              kr.  3.137.500,-
 • Budsjett:                                 kr.15.687.500,-
   

I tillegg vil det komme byggelånsrenter på anslagsvis kr.200.000 – 300.000. Total kostnadsramme for prosjektet vil derfor ligge på ca. 16 mill.kr. inkl.mva.

Vurdering:
Oppgradering av garderober/SFO ved Ørmelen skole har lenge ligget som ett prioritert tiltak innenfor mindre tiltak på investeringsbudsjettet for skolesektoren.

I de 4 siste årene er det avsatt 8,0 mill.kr. til mindre utbedringstiltak innenfor skolebygg. Av dette er det brukt 1,5 mill.kr. Dette tilsier at kr. 6,5 mill. kr av øremerkede midler står ubrukt til formålet. I økonomiplanen for 2015 er det også avsatt 2,0 mill.kr mindre tiltak skolebygg.

Kommunestyret ba ved budsjettbehandlingen for 2014 rådmannen utrede og beskrive muligheter for mer kostnadseffektiv drift av skolene i kommunen samlet sett. Dette arbeidet er nå i full gang og forventes lagt fram for politisk behandling i løpet av høsten.

Rådmannen anser det som riktig å se utbedringen ved Ørmelen skole i et helhetsperspektiv. Saken legges derfor i denne omgang fram for kommunestyret til orientering, og vil materielt bli å finne igjen i den helhetlige utredningen.  

 

     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 12.09.2014 11:33
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS