Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 17.09.2013

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 17.09.2013
Tid            : 08:30 - 13:00 
Til stede   : 9 representanter

 

 

Sakliste som PDF                          - protokoll som PDF 
 
Sakliste i Word                              - protokoll i Word

Alle vedlegg samlet i en PDF-fil  (fila blir for stor til å laste - se vedlegg i hver sak sitt saksframlegg)

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 63/13 Godkjenning av møteprotokoll 20.08.2013 Protokoll
PS 64/13 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 65/13 Søknad om oppføring av garasje - 1721/37/90 - Orrevegen 6 - Lars Otto Tiller Saksframlegg Protokoll
PS 66/13 Dispensasjon fra reguleringsplan Stortjern/Bringsåsen - hytteveg Protokoll
PS 67/13 Detaljregulering for fv. 759 Valum - Hallem, gang- og sykkelveg - klage Protokoll
PS 68/13 Detaljregulering Magnus den godes veg - planforslag til høring og offentlig ettersyn Protokoll
PS 69/13 Andre saker
-
Protokoll

 

 

Oppmøte komite plan og samfunn 17.09.13
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Ove Morten Haugan DNA Leder Ja  
Berit Gustad Nessø DNA Nestleder Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Kristine Nordtømme DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Nei  
Knut Snorre Sandnes H. Medlem Ja  
Johannes Rosvold V Medlem Ja

 

Anne Kolstad SV Vara Ja

 Møtte for Vigdis Haldorsen

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn og næring  
Inger Storstad Møtesekr./Konsulent  
Åge Isaksen Fagsjef plan  

 

PS 063/13 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 17.09.2013

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 20. august 2013 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 20. august 2013 godkjennes.  

 

PS 064/13 Referatsak Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 17.09.2013

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. 

 
VEDTAK: 
Referatene tas til orientering.

  

PS 065/13 Søknad om oppføring av garasje - 1721/37/90 - Orrevegen 6 - Lars Otto Tiller  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 17.09.2013

BEHANDLING:   
Det ble foretatt befaring i Orrevegen 6.

Fagsjef byggsak, Torbjørn Sirum, redegjorde for saken.

Administrasjonen opplyste at det i rådmannens forslag til vedtak, 1. linje i 3. avsnitt, skal stå Dispensasjon fra PBL § 29-4 (i stedet for § 21.4).

SV v/Anne Kolstad fremmet følgende forslag:
Alternativt forslag til andre kulepunkt:
Det fylles opp minimum på nivå med naboens plen mot naboens tomt, og beplanteslangs murvegger mot nabo og veg.

Nytt tredje kulepunkt:
Avbøtende tiltak dekkes av tiltakshaver.

Det ble først votert alternativt mellom rådmannens forslag til andre kulepunkt og forslaget fra SV. SV sitt forslag ble vedtatt med 8 stemmer. 1 stemte for rådmannens forslag.

Det ble så votert over SV sitt forslag til nytt tredje kulepunkt:
Forslaget ble vedtatt med 6 stemmer. 3 stemte mot.

Det ble til slutt votert samlet over rådmannens forslag med vedtatte endringer – som ble vedtatt med 8 stemmer. 1 stemte mot. 

VEDTAK: 
Dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene §§ 3b og 4b, samt fra plan- og bygningslovens § 12-4 (rettsvirkning av reguleringsplan), innvilges med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 (dispensasjon).

Dispensasjon fra reguleringsplanen vedr. utnyttingsgrad og nøyaktig plassering (omriss), samt fra plan- og bygningslovens § 12-4 (rettsvirkning av reguleringsplan), innvilges med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 (dispensasjon).

Dispensasjon fra PBL § 29-4 (byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense) innvilges med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 (dispensasjon).

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 (tiltak som krever søknad og tillatelse) og vedtatte delegasjonsbestemmelser godkjennes søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av garasje, murer og veranda på følgende vilkår:

Det settes opp rekkverk/levegg på garasjetak mot nabo for å hindre innsyn med en høyde på 1.8 meter (forutsatt at nabo er enig i dette).Det fylles opp minimum på nivå med naboens plen mot naboens tomt, og beplantes langs murvegger mot nabo og veg.Avbøtende tiltak dekkes av tiltakshaver.

Vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra underretning av vedtak er mottatt. 

 

PS 066/13 Dispensasjon fra reguleringsplan Stortjern/Bringsåsen - hytteveg  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 17.09.2013

BEHANDLING: 
Fagsjef plan, Åge Isaksen, redegjorde for saken.
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 
VEDTAK: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra reguleringsplan Stortjern/Bringsåsen hytteområde (vedtatt 03.09.1986) for bygging av hytteveg i henhold til søknad dat. 26.11.2012.

Tiltakshaver må følge opp aktsomhets og meldeplikten i henhold til kulturminneloven § 8.

Det må søkes om tillatelse etter plan- og bygningslovens § 20-1 før gjennomføring av tiltaket.

 

  
PS 067/13 Detaljregulering for fv. 759 Valum - Hallem, gang- og sykkelveg - klage    Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 17.09.2013

BEHANDLING: 
Fagsjef plan, Åge Isaksen, redegjorde for saken.
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

    
VEDTAK: 
Klagene fra advokatfirmaet Simonsen, Vogt, Wiig på vegne av eierne av eiendommene gnr./bnr. 36/47, 36/34 og 36/32, 33 på kommunestyrets vedtak i sak nr. 100/12, tas ikke til følge.

Klagene oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig behandling.

 

 

PS 068/13 Detaljregulering Magnus den godes veg - planforslag til høring og offentlig ettersyn Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 17.09.2013

BEHANDLING: 
Fagsjef plan, Åge Isaksen, redegjorde for saken.
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

   
VEDTAK:
Forslag til detaljregulering for Magnus den godes veg legges ut til høring og offentlig ettersyn i seks uker i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10.
 
 

PS 069/13 Andre saker Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 17.09.2013

BEHANDLING: 
Ingen saker.

 

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 12.04.2022 13:51
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS