Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 17.09.13 - PS 66/13 Dispensasjon fra reguleringsplan Stortjern/Bringsåsen - hytteveg

Saksbehandler : Åge Isaksen

Arkivref :  2012/8505 - /L12

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.

Komite Plan og samfunn

17.09.13 66/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra reguleringsplan Stortjern/Bringsåsen hytteområde (vedtatt 03.09.1986) for bygging av hytteveg i henhold til søknad dat. 26.11.2012.

Tiltakshaver må følge opp aktsomhets og meldeplikten i henhold til kulturminneloven § 8.

Det må søkes om tillatelse etter plan- og bygningslovens § 20-1 før gjennomføring av tiltaket.

Vedlegg
Søknad fra Værdalsbruket AS, dat. 26.11.2012

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger
Bakgrunn.
Værdalsbruket as som grunneier har den 26.11.2012 søkt om dispensasjon fra reguleringsplan for Stortjern/Bringsåsen hytteområde, for bygging av adkomstveg og parkering som skal betjene 11 hytter. Området ligger nord for fv. 160 like før Storlunet i Vera. Eksisterende reguleringsplan er fra 1986, og hytteområdet er nesten fullt utbygd med ca. 90 hytter. Reguleringsplanen innehar ikke formål eller bestemmelser som tillater den omsøkte vegbygging, og søknaden ønskes vurdert om den kan behandles som eventuell dispensasjon fra planen.

Ny omsøkt vegtrase med parkering (rød strek).
Ny omsøkt vegtrase med parkering (rød strek).

Tiltaket.
Omsøkt vegtrase er totalt ca. 800 m, og skal være et fellesanlegg for 11 hytteeiere. Det forutsettes bygget 2 parkeringsplasser i tilknytning til adkomstene. Søknaden inneholder ikke opplysninger om vegbredde, men forutsetter at bredde på 3,0 m med noen møteplasser vil være tilstrekkelig. Dersom det blir gitt dispensasjon vil det i forbindelse med byggesøknaden kreves mer detaljerte byggeplaner som viser blant annet bredde, møteplasser og parkeringsareal.

Landskapet der vegen planlegges består av myr og skog. Vegtraseen legges i randsonene for å oppnå skjerming fra eksisterende vegetasjon, og vil i stor grad følge naturlige landskapselementer som bidrar til minimal fragmentering av landskapet. Vegen planlegges innenfor etablert hytteområde med eksisterende adkomstveger, og vil ikke bidra til ytterligere reduksjon av verdifulle naturområder (INON).

Tiltaket vil bety bedre tilgjengelighet til de aktuelle hytter, noe som er sterkt ønsket da alder på flere hytteeiere bidrar til redusert fysisk kapasitet. Det vil dessuten være en fordel for å redusere risiko for innbrudd i bilene, å få disse lengst mulig unna offentlig veg. Vegen forutsettes stengt med bom og vil ikke være tilgjengelig for allmenheten. I Vera har fastboende etablert hytteservice, som tar på seg snøbrøyting og andre tjenester for hytteeierne. Dette er et viktig bidrag til tradisjonelt landbruk for å opprettholde sysselsetting og bosetting i Vera.

Høring.
Saken er sendt på høring til berørte faginstanser og hytteeierforeningen. Innen høringsfristens utløp har det innkommet de uttalelser som nedenfor er gjengitt i sammendrag og kommentert.

 1. Reindriftsforvaltningen i Nord-Trøndelag, dat. 02.01.2013.
  Ingen merknader.
 2. Nord-Trøndelag fylkeskommune, dat. 04.01.2013.
  Har ikke kjennskap til regionale interesser i området og saken vurderes å tilligge kommunen som planmyndighet. Vi har ut fra dette ingen merknader til omsøkte utbygging. Primært vil vi anbefale at saken behandles som en reguleringsendring. Dette må vurderes ut fra interessene i området og behovet for en helhetlig avklaring og avveining av interesser og arealbruk i en planprosess. Hytteeierne i området vil også bli ulikt berørt av anlegg og bruk.
   
  Har undersøkt om tiltaket er i konflikt med Kulturminneloven, men finner at det ikke foreligger slik konflikt. Det kan likevel fortsatt ligge ukjente automatisk freda kulturminner under nåværende markoverflate i eller inn mot planområdet. Vil derfor minne om aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminnelovens § 8.2 dersom noen treffer på slike kulturminner under det videre arbeidet med planforslaget eller byggearbeidene. Dette pålegget må videreformidles til de som skal foreta arbeidet.
   
  Kommentar.
  Tiltakshaver pålegges å følge opp aktsomhets- og meldeplikten i henhold til kulturminneloven § 8.
 3. NVE, dat 07.01.2013.
  Bygging av en atkomstveg på 800 meter vil være å betrakte som et større bygge- og anleggstiltak, og tiltaket anse derved som et klart reguleringspliktig tiltak. Etter det vi kjenner til innehar området verken spesielle verneverdier tilknyttet vann eller vassdrag eller kjente fare- eller aktsomhetsområder. Det er derfor ikke avgjørende for oss hvorvidt veganlegget hjemles gjennom omregulering av gjeldende plan eller dispensasjon fra denne. Det er imidlertid avgjørende at det tas tilstrekkelig hensyn til de allmenne interessene i vassdraget ved kryssing av- og nærføring til vann og vassdrag, ved at en søker å benytte bruer i stedet for kulverter og unngår å fjerne kantskog. Dette må tydeliggjøres enten i byggesaken eller arealplanen.
   
  Kommentar.
  I forbindelse med byggesøknaden lages mer detaljerte byggeplaner som viser blant annet vegbredde, møteplasser og parkeringsareal, samt de hensyn som påpekes ved eventuell nærføring og kryssing av vassdrag.
 4. Statens vegvesen, dat. 15.01.2013.
  Ingen innvendinger til omsøkt dispensasjon.
 5. Sametinget, dat. 15.01.2013.
  Ut fra vår generelle kjennskap til det aktuelle området, finner vi det sannsynlig at det kan være samiske kulturminner som ikke er registrert. Sametinget må derfor foreta en befaring før endelig uttalelse kan gis. Befaringen vil bli utført så tidlig som mulig i løpet av 2013. Tiltaket kan ikke iverksettes før vår endelige uttalelse foreligger.
   
  Sametinget, dat. 28.08.2013.
  Befaring er gjennomført, og det ble ikke påvist automatisk fredete samiske kulturminner. Kan ikke se at det er fare for at tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredete samiske kulturminner. Har derfor ingen spesielle merknader til planforslaget.
  Skulle det likevel under arbeid i marken komme fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Vi forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken.
   
  Kommentar.
  Tiltakshaver pålegges å følge opp aktsomhets- og meldeplikten i henhold til kulturminneloven § 8.
 6. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, dat. 23.01.2013.
  Det aktuelle hytteområdet er relativt stort i både antall hytter og i arealutstrekning. Det gjør at det er et behovspotensial for etablering av nye veger til hyttene i området. Nye veger bør derfor vurderes nøye i forhold til andre kvaliteter som hensynet til friluftsliv, biologisk mangfold og landskap. I landskapsbegrepet ligger også hensynet til inngrepsfrie naturområder (INON). Vegplaner i eldre hyttefelt bør derfor vurderes konkret i hver enkelt sak, og som utgangspunkt bør det være krav om reguleringsendring for slike vegtiltak. Etter en samla vurdering og ut fra hensynet til regionale og nasjonale miljøverninteresser har vi ingen merknader til omsøkte tiltak.
  Minner om at nødvendig samfunnssikkerhet inkludert tilpasning til et endret klima skal vurderes. DSB sin veileder «Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen» inneholder en sjekkliste som kan benyttes til en vurdering av slike forhold.
   
  Kommentar.
  Inngrepsfrie naturområder blir ikke redusert som følge av vegbyggingen, da eksisterende hytteveger ligger nærmere inngrepsfrie naturområder. I forbindelse med søknad om byggetillatelse må det dokumenteres at nødvendige vurderinger i forhold til samfunnssikkerhet er gjennomført.

Vurdering:
I henhold til Plan- og bygningslovens kapitel 19 kan kommunen gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i medhold av Plan- og bygningsloven. Det må foreligge en begrunnet søknad. Kommunens dispensasjonsadgang er imidlertid ikke ubegrenset. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynet bak lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

En naturlig forståelse av ordlyden tilsier at terskelen for å gi dispensasjon skal være høy. Det skal ikke være noen kurant sak å få dispensasjon. Planer er gjenstand for en omfattende beslutningsprosess og omhandler konkrete forhold. En utstrakt dispensasjonsbruk vil over tid kunne undergrave planene som informasjons- og beslutningsverktøy.

Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt.

Det er i forbindelse med høringen ikke påpekt forhold som gjør at dispensasjonen vil være i strid med statlige eller regionale rammer og mål. Det er heller ikke kommet innvendinger til saken fra berørte hyttenaboer/hytteforeningen.

Saken er også vurdert etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. Det foreligger ikke vitenskapelig eller erfaringsbasert informasjon i registre eller temakart som omhandler arter, naturmiljø, naturtyper og biologisk mangfold som tilsier at søknaden kan komme i konflikt med slike interesser i det aktuelle området. Eksisterende kunnskapsgrunnlag basert på Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og Artsdatabankens artskart samt kommunens egen kjennskap til området, vurderes som tilstrekkelig i forhold til sakens karakter og eventuell risiko for skade på naturmangfold, jfr. § 8.

Verdal kommune har vedtatt retningslinjer for behandling av saker som gjelder vegbygging til hytter i fjellet. I følge retningslinjene skal det vurderes om det bør utarbeides reguleringsplan før søknaden tas opp til behandling, alt etter inngrepets konfliktgrad i forhold til en rekke forhold. De to vegstrekningene på henholdsvis 0,9 og 1,1 km som er bygget, ble behandlet som reguleringsendring tidlig på 2000-tallet.

Hytteområdet er tilnærmet ferdig utbygd, og den nå omsøkte vegen vil bety økt tilrettelegging innenfor allerede utbygd område. Vegen vil ligge innenfor areal som i reguleringsplanen er disponert til byggeområde for hytter.

Kommunen ønsker å være en attraktiv hyttekommune, og må i den sammenheng være med å tilrettelegge for samfunnets krav om høyere standard, komfort og tilgjengelighet. Det er en målsetting at dette først og fremst bør skje innenfor allerede etablerte hytteområder, før det tas i bruk nye urørte områder.

Kommunen har vurdert at hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra, og hensynene i lovens formålsbestemmelser ikke blir vesentlig tilsidesatt ved å gi en dispensasjon for vegbyggingen. Det er videre vurdert at fordelene ved å gi dispensasjon er større enn ulempene etter en samlet vurdering..

  
     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 23.12.2020 12:26
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS