Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 17.09.13 - PS 67/13 Detaljregulering for fv. 759 Valum - Hallem, gang- og sykkelveg - klage

Saksbehandler : Åge Isaksen

Arkivref : 2011/8828 - /L12

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 17.09.13 67/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Klagene fra advokatfirmaet Simonsen, Vogt, Wiig på vegne av eierne av eiendommene gnr./bnr. 36/47, 36/34 og 36/32, 33 på kommunestyrets vedtak i sak nr. 100/12, tas ikke til følge.

Klagene oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig behandling. 

Vedlegg:

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Kommunestyresak nr. 100/12 

Saksopplysninger:
Detaljregulering fv. 759, Valum – Hallem er vedtatt av Verdal kommunestyre i møte den 29.10.2012, sak nr. 100/12. Kommunestyrets vedtak var følgende:

«Med hjemmel i plan- og bygningslovens§ 12-12 vedtas detaljregulering for fv. 759,Valum – Hallem dat.22.05.2012 og bestemmelser rev.02.10.2012.

Kommunen kan ikke akseptere at saken utsettes, men vil likevel be om at det foretas en ny vurdering av muligheten for å redusere avstandssonen ved de tre eneboligene(gnr/bnr 36/47,36/34og36/33) som vil få gang-/sykkelvegen nært på hus og hage.»

Ved utsending av orienteringsbrev om vedtatt plan til berørte grunneiere, ble 4 av grunneierne uteglemt. De har fått tilsendt orienteringsbrevet på nytt med utvidet klagefrist. Innen fristens utløp har vi mottatt klage fra eierne av følgende boligeiendommer:

  • Leksdalsvegen 98, gnr./bnr. 36/47,
  • Skoglyvegen 4, gnr./bnr. 36/34,
  • Skoglyvegen 3, gnr./bnr. 36/32, 33,

Samtlige klager har en begrunnelse om at reguleringsplanen slik den fremstår, vil ved gjennomføring i urimelig grad skade grunneiernes interesser. Boligeiendommene vil bli beskåret slik at den planlagte gang- og sykkelveg vil komme tett inn på boligene, noe som i vesentlig grad vil forringe eiendommenes kvaliteter og også dens verdier. Gang-/sykkelvegen vil i stor grad redusere boligenes private uteareal, samt også endre adkomst. Det bør derfor søkes andre vegløsninger enn den som fremgår av vedtaket. Under enhver omstendighet bør inngrepet i de aktuelle boligeiendommer reduseres betydelig i forhold til det som fremgår av planen.

Grunneierne er klar over at det fra tiltakshaver sin side er gjort fremstøt for å redusere omfanget av det planlagte inngrepet. Imidlertid er ikke det fremlagte forslag gjort forpliktende for tiltakshaver ennå. Under enhver omstendighet er ikke fremlagte forslag til reduksjon av inngrepet tilstrekkelig for å ivareta grunneiernes interesser.

Klagene er oversendt Statens vegvesen for vurdering, og de har i brev dat. 28.08.2013 gitt følgende svar:

«Alle ønskene fra grunneierne har blitt presentert tidligere, og vurdert i reguleringsplanprosessen. Det er ingen nye opplysninger som har kommet fram i klagene, og vi tilrår derfor at klagene ikke tas til følge.

Vi kan opplyse om at når det gjelder arealet avsatt til «Annen veggrunn–grøntareal» på reguleringsplankartet, så er det regulert tilstrekkelig areal til jordskråning. I dette prosjektet vil imidlertid hagearealet avsluttes med mur inntil gang-/sykkelvegen, noe som gjør at inngrepet vil bli begrenset med inntil ca.1 m.»

Fra Statens vegvesen får vi dessuten opplyst at forslag om mindre bredden på trafikkdeler mellom gang-/sykkelvegen og kjørevegen for å redusere omfanget av inngrepet på boligeiendommene, ikke er en løsning som det vil være aktuelt å gå videre med.

Vurdering
De forhold det klages på og alternative løsninger har vært grundig vurdert i forbindelse med utarbeidelse og behandling av planen.

I forbindelse med planbehandlingen er det fra eier av eiendommen 36/47 ønsket at gang-/sykkelvegen legges vest for eiendommen. Eier er heller ikke fornøyd med dagens avkjørsel som ligger skrått ut på fylkesvegen og har dårlig sikt. Her ble det gjort den konklusjon at flytting av gang-/sykkelvegen vest for eiendommen ikke kan anbefales verken ut fra trafikksikkerhet eller jordvernhensyn. Avkjørsel er foreslått flyttet lengre sørover for å bedre siktforholdene.

For eierne av eiendommene 36/34 og 36/32, 33 var ønske primært at fylkesvegen flyttes østover slik at det blir plass for gang-/sykkelvegen uten inngrep i hagene. Eventuelt at den følger privat boliggate Skoglyvegen vest for eiendommene. For å redusere inngrep i hagene ønskes gang-/sykkelvegen sekundært lagt så nært inntil fylkesvegen som mulig.
Planløsning med flytting av fylkesvegen vil bidra til betydelig økte kostnader og større inngrep i dyrka jord. Bruk av Skoglyvegen anbefales heller ikke, da det betyr omveg og ikke like attraktiv løsning samt at det vil medføre større inngrep i dyrka mark. I forbindelse med planbehandlingen har Statens vegvesen også vurdert løsning med redusert avstand mellom gang-/sykkelvegen og kjørevegen. Denne løsning er imidlertid forkastet som aktuelt alternativ, da vegvesenet mener 3 meter avstand mellom gang-/sykkelvegen og kjørevegen er nødvendig for å oppnå tilstrekkelig sikkerhetssone uten behov for rekkverk, samt at det innenfor denne bredden gis plass for oppsetting av belysning.

Med grunnlag i dette er det ingen nye opplysninger som er framkommet i klagene, og det tilrås derfor at klagene ikke tas til følge.

     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 05.02.2021 13:43
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS