Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 17.12.13 - PS 96/13 Universell utforming - Verdal kommune som ressurskommune - sluttrapport

Saksbehandler : Kari Gregersen Næss

Arkivref:  2009/710 - /030

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 17.12.13 96/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering

Vedlegg

  1. Verdal kommune – Resultatmål universell utforming 2013
  2. Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner. Erfaringer og eksempler. Deles ut i møtet.
     


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Norge universelt utformet 2025
.
Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009 – 2013
 
Saksopplysninger:
I perioden 2009-2013 har Verdal kommune vært utpekt som en av landets 13 ressurskommuner innen universell utforming. Samtidig har Nord – Trøndelag fylke vært et av landets 8 pilotfylker.
I 2010 ble Levanger kommune invitert som ny pilotkommune i det nasjonale nettverket.

Intensjonen med ressurskommuner og pilotfylker har vært å skape en merverdi utover det som kan forventes på grunnlag av de alminnelige føringer i lov- og regelverk.
Ressurskommuner skulle være en spydspiss og en aktør i utformingen av den nasjonale politikken innen universell utforming.

Som ressurskommune var oppdraget å holde trykket på universell utforming i egen kommune, og samtidig være en ressurs for andre. Gode eksempler som synliggjøres gjennom planer, kompetansetiltak og konkrete prosjekt ble lagt merke til.
Deltagelse i det nasjonale nettverket har stått sentralt.

For ressurskommunen Verdal har ansvaret for universell utforming vært lagt til Plan og byggesak siden 2009. En av byggesaksbehandlerne var kontaktperson fra starten og til vedkommende sluttet i 2011. Fra mai 2011 ble Kari Gregersen Næss tilsatt i 40 % stilling for å fullføre oppdraget.

Som ressurskommune har Verdal blitt tildelt årlige stimuleringstilskudd på kr. 225.000 fra Miljøverndepartementet. Midlene er overført plan og byggesak som har hatt ansvaret for aktiviteten innen arbeidet.

For 2013 utarbeidet Verdal kommune 9 resultatmål innen arbeidet med universell utforming. Disse ble sendt Miljøverndepartementet i årsrapporten for 2012 og ble fanget opp av den lokale presse samt det nasjonale nettstedet; www.universell-utforming.miljo.no/

Kommunen har jobbet spesielt godt med resultatmål 2;
Verdal kommune har evaluert resultat og læringseffekt, samt skrevet rapport vedr Verdalsøra barne- og ungdomsskole med flerbrukshall, basseng og ungdomsskole.
Det var systematisk fokus på universell utforming i plan og byggefasen. I etterkant har Oslo-firmaet Universell utforming AS, gått evalueringsrunder både på bygninger og uteområder, og levert rapport med bilder og tekst.
For å dele erfaringer med andre arrangerte Verdal kommune og Nord-Trøndelag fylke i september 2013 en temadag; Universell utforming og skoler – på Verdalsøra barne- og ungdomsskole. Vi fikk vist skolen i bruk, og erfaringene ble formidlet både gjennom foredrag, omvisning og en paneldialog mellom involverte parter av utbyggingen.

Gjennom 2013 har Rådet for likestilling av funksjonshemmede og Eldrerådet systematisk jobbet med Kompetanseprogrammet innen universell utforming.

Samarbeidet mellom ressurskommunen og pilotfylket har vært positivt. Spredning av kompetanse innen universell utforming har vært i fokus. For Innherred samkommune, Levanger kommune og Verdal kommune ble det arrangert internopplæring med fokus på universell utforming i planverk. Fagpersoner fra ressurskommunen Trondheim stilte opp og delte sine erfaringer både vedr universell utforming i planarbeid og tilsyn på bygg gjennom bruk av en «app» som forenkler tilsynsarbeidet.

Høsten 2013 har Nord-Trøndelag fylke, Husbanken, Nav hjelpemiddelsentralen og Verdal kommune gjennomført 3 dager med kompetansehevende tiltak innen universell utforming i de 3 Namdalsregionene. Dette på oppdrag for Direktoratet for byggekvalitet, som også har gitt økonomisk kompensasjon for bruk av arbeidstid.

Som oppsummering av det nasjonale arbeidet i Handlingsplanperioden, er det utarbeidet en rapport med erfaringer og eksempler. Verdal sitt bidrag inn i den er Jernbaneparken, en park og en jernbaneundergang etter prinsippene om universell utforming.

Verdal kommune fikk for 2013, av Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord- Trøndelag, tildelt Tilgjengelighetsprisen for god universell utforming i Jernbaneparken.

Deltagelse i det nasjonale nettverket har vært en inspirasjonskilde til aktivitet. Det har vært arrangert møteplasser for kontaktpersoner, men også store konferanser der kommunene har vært invitert med flere deltagere.
Avslutningskonferansen var på Hamar 23. - 25. oktober 2013. «Det e itjnå som kjæm tå sæ sjøl» var oppsummeringsbidraget fra ressurskommuner og pilotfylker, og der hadde Verdal en betydelig rolle. 

Vurdering:
I Verdal kommune er bevisstheten innen universell utforming økt betydelig i ressurskommuneperioden.
Resultatmålene for 2013 har gitt grunnlag for evaluering av arbeidet.
Gjennom skoleutbyggingen har organisasjonen vært gjennom en læreprosess, fått et flott resultat som også er grundig evaluering fra et eksternt firma.
Kompetanseheving er en kontinuerlig prosess. Kompetanse må finnes i hele verdikjeden, også i det utøvende ledd.
Gjennom plan og bygningsloven har kommunen tilsynsmyndighet. Fra nasjonalt hold har universell utforming, sammen med energi, vært prioriterte tilsynsområder de siste årene. Både når det gjelder kompetanseheving og tilsyn må kommunen vurdere å prioritere dette sterkere framover. Medvirkning er sentralt. Samarbeidet med Rådet for likestilling for funksjonshemmede og Eldrerådet fungerer godt. Samarbeid med Ungdomsrådet innen universell utforming bør settes på dagsorden. Det er ungdommene som skal leve lengst med det samfunnet vi skaper, og det er de som får regningen for de feil vi måtte gjøre.
Nasjonalt har Verdal kommune blitt lagt merke til og har positivt omdømme for sitt arbeid med universell utforming.

 
   Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 10.12.2013 10:15
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS