Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 17.12.13 - PS 97/13 Utbygging Verdalsøra barne og ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall - Sluttrapport

Saksbehandler : Bård Kotheim

Arkivref :  2007/2578 - /614

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.

Komite Plan og samfunn

17.12.13 97/13

Formannskapet

   

Kommunestyret

   

 

Rådmannens innstilling:
Saken tas til orientering.

Vedlegg

 1. Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall, sluttrapport utarbeidet av FAVEO Prosjektledelse v/Kjell Kvam
 2. Vurdering av universell utforming av Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall med uteareal datert 28.10.2013.
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger
Generelt:
Arbeidet med programmering av Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall ble påstartet i august 2008 og avsluttet i slutten av november 2008. Etter vedtak om å benytte samspillmodellen ble det utarbeidet konkurransegrunnlag for prekvalifisering av 5 grupper bestående av entreprenører og planleggere.

Samspillfase:
Etter å ha prekvalifisert 5 grupper ble det gjennomført en konkurranse mellom de 5 gruppene, hvor løsning utgjorde 30 % av tildelingskriteriene, pris utgjorde 60 % av tildelingskriteriene og kompetanse utgjorde 10 % av tildelingskriteriene. Tilbudsfrist var 27.oktober 2009. Vinner av konkurransen var NCC Construksjon A/S, og kontrakt for samspillfasen ble inngått 4.januar 2010.

I den forbindelse ble det nedsatt en samspillsgruppe/beslutningsgruppe som hadde hovedansvaret for å følge opp politiske vedtak, holde økonomisk styring, rapportere til politisk og administrativ ledelse og sørge for godt samarbeide med entreprenøren NCC.

Gruppen besto av:

 • Varaordfører Tomas I. Hallem
 • Rektor Verdalsøra barneskole Håvard Holmen
 • Rektor Verdalsøra Ungdomsskole Kjartan Høstland
 • Kommunalsjef oppvekst Randi Segtnan
 • Kontroller Trond Selseth
 • Virksomhetsleder teknisk drift Bård Kotheim
 • Virksomhetsleder kultur Ingvild Aasen
 • Sekretær Kjell Kvam, Myklebust A/S
 • NCC med prosjektleder, prosjekteringsleder, arkitekt
   

Det ble i tillegg nedsatt en referansegruppe samt flere brukergrupper.

Samspillfasen ble startet med oppstartmøte den 7.januar 2010 på Stiklestad Nasjonale kultursenter med mandat om å redusere kontrakten med NCC til maksimum 205 mill.kr eks.mva. Opprinnelig tilbudssum var på 217 mill.kr. eks.mva. Samspillfasen ble gjennomført med omfattende brukermedvirkning, og hele prosjektet ble knadd. Resultatet av samspillfasen ble et revidert tilbud fra NCC på i underkant av 203 mill.kr.

Byggestart ble bestemt til 1.juni 2010, med ferdigstillelse 30.november 2011.

Byggefase:
I byggefasen ble det oppnevnt ny styringsgruppe for prosjektet bestående av:

 • Randi Segtnan, leder
 • Håvard Holmen
 • Kjartan Høstland
 • Ingvild Aasen
 • Bård Kotheim
 • Trond Selseth
   

Brukergruppene ble satt ned etter samme modell som i forrige fase av prosjektet. Det ble også opprettet en referansegruppe som skulle ivareta brukerne med spesiell fokus på helse, miljø og sikkerhet samt universell utforming bestående av.

 • Kommunalsjef oppvekst
 • Rektorer
 • Verneombud
 • Kommunelege
 • FAU-representanter
 • Tillitsvalgte
 • Elevråd
 • Rådet for likestilling av funksjonshemmede
 • Universell utforming
 • Ungdomsrådet
 • Eldrerådet
   

Sekretær for alle gruppene var Kjell Kvam, Myklebust A/S.

Inventar:
Interiørarkitekt ble anskaffet etter prekvalifisering av 5 firmaer med Link Arkitektur som vinner av konkurransen.

Leveransen av inventar ble anskaffet etter en konkurranse hvor det ble 3 hovedleverandører og 10 mindre leverandører.

Leveranse av inventar fant sted i desember 2011.

Energi:
Det er valgt bioenergi med pellets som energikilde for varme. Det ble gjennomført en konkurranse om varmeleveringen til bygget. Vinner ble Nord Energi A/S. Anlegget er nå kjørt i 2 år og fungerer godt.

Utomhusanlegg:
Uteområdet utgjør ca.45 da. Foruten parkeringsplasser for biler, sykkelparkering, varetarnsportområde og hente/bringeparkering omfatter anlegget kunstgressbane for 7-erfotball, løpebaner med tartandekke, sandvolleyballbanen, skatepark, klatrevegg, sykkelløype, ballbinge, baskettball- og håndballbane.

For å få plass til ovennevnte anlegg ble eksisterende ungdomsskole, svømmehall samt barneskole revet i perioden januar-mars 2012.

Utendørsanlegget stod ferdig i september 2012.

Ombygging eksisterende del av ungdomsskole til kunst og håndtverksavdeling og Frisklivssentral:
Det ble gjennomført en totalentreprise for ombygging/tilpasning i gjenstående bygg våren 2012. Vinner av konkurransen var byggmester Grande A/S. Arbeidene ble påstartet sommeren 2012 og ferdigstilt januar 2013.

Kunstnerisk utsmykning:
Det er gjennomført kunstnerisk utsmykning til en samlet verdi av 1,5 mill.kr. Kunstnerisk veileder har vært Brit Dyrnes.

Universiell utforming:
Byggeprosjektet er gjennomført etter TEK2007. Prosjektet utforming og gjennomføring har hatt stor fokus på universell utforming. Det har etter at bygget blitt ferdigstilt blitt gjennomført en egen befaring med tilhørende rapport fra spesialrådgiver innenfor universell utforming, Trine Presterud, Universell Utforming A/S. Rapport fra befaring er vedlagt saken.

Økonomi:
Total kostnad for prosjektet er 337 mill.kr inkl.mva. Dette er i henhold til tidligere varslet sluttsum rapportert i F-sak 3/13.

 • Av dette utgjør inventar/utstyr ca. 23mill.kr.
 • Tomtekostnader ca. 7 mill.kr (Innløsning av tomter)
 • Entreprisekostnader ca.231 mill.kr
 • Byggelånsrenter ca. 4 mill.kr
 • Andre utgifter (Prosjektering, prosjektledelse, advokathonorar, adm.kostnader ) ca. 9 mill.kr
 • Merverdiavgift ca. 63 mill.kr. 
   

Vurdering: 
Utbygging av Verdalsøra Ungdomsskole og Verdalsøra barneskole, flerbrukshall og svømmehall ble utført på ett gunstig tidspunkt. Anbudet ble utlyst i slutten av finskrisen noe som medførte ett gunstig prisnivå. Investeringskostnadene ligger på ca. 25800 kr/m2 inkl.mva alt inkludert. Det kan nevnes at i dag ville det neppe vært mulig å komme under 32000 kr/m2. Dette har medført at Verdal kommune har fått bygd en ny moderne barne- og ungdomskole for Verdalsøra, en ny flerbrukshall som kommunen så sårt trengte samt bygd en helt ny svømmehall til erstatning for den gamle. Den gamle var 40 år og var sterkt moden for utskifting. Byggene er også bygd med en helt annet krav til bruk av energi enn de gamle byggene noe som medfører sparte energikostnader.

 
     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 10.12.2013 10:16
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS