Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 17.12.13 - PS 98/13 Framtidig drift av Leirsjø Vasslag - Forhandlinger om overdragelse til Verdal kommunale Vannverk

Saksbehandler : Bård Kotheim

Arkivref : 2012/1801 - /037

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 17.12.13 98/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:

 1. Komite plan og samfunn er positive til at det arbeides videre med overtakelse av Leirsjø vasslag.
 2. Før endelig avtale utarbeides må Leirsjø Vasslag sitt anlegg grundig gjennomgås for kartlegging av vannforbruk og nødvendige ombyggingstiltak i forbindelse med eventuell overtakelse. 
    

Vedlegg:

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Saksopplysninger:
Generelt:
Leirsjø Vasslag ønsker i brev datert 02.03.12 forhandlinger med Verdal kommune med sikte om kommunal overtakelse av vasslaget. Leirsjø Vasslag er det største gjenværende private vasslaget i Verdal kommune bestående av ca. 200 husstander i Sør-Leksdal og Leirådal.

Leirsjø Vasslag avholdt årsmøte den 29.02.12 hvor følgende vedtak ble fattet i ovennevnte sak.

 1. Årsmøtet gir styret fullmakt til å framforhandle avtale med Verdal kommune om overdragelse av vannverket til Verdal kommunale Vannverk.
 2. Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte som behandler utkast til avtale.
   

Saken ble framlagt for Komite og Plan og Samfunn i møte den 20.03.12 som sak 26/12.

 1. Komite plan og samfunn gir rådmannen fullmakt til å framforhandle utkast til avtale med Leirsjø Vasslag.
 2. Framforhandlet avtale framlegges for Verdal kommunestyre til endelig godkjenning.
   

Krav fra Leirsjø vasslag:
Det er avholdt flere møter med Leirsjø Vasslag. Kravet fra Leirsjø vasslag for overtagelse er følgende:

 • Verdal kommune utbetaler 2,5 mill.kr til andelseierne ved overtagelse. Dette tilsvarer verdi av anleggsmidler i vasslaget
 • Anlegget overføres til kommunal drift med den tekniske standard anlegget har i dag.
   

Utgifter Verdal kommune må regne med etter overtagelse:
Ved overtagelse av private vannverk har vi sett at det påløper betydelige utgifter etter overtagelse. I tilfellet Leirsjø vasslag må det blant annet bygges en ny vannpumpestasjon for å pumpe vannet fra Verdal Vannverk opp til eksisterende høydebasseng som Leirsjø vasslag har bygd for noen år siden. I tillegg må anleggene tilkobles kommunens driftsovervåkningsanlegg. Et annet problem ved overtakelse av private vannverk er at en god del vannverkskummer må ombygges. Dette for å kunne sikre mulighet for hensiktsmessig avstengning og renhold av ledningsnett. I tillegg må ledningsnettet innmåles slik at det kan legges inn på kommunens VA-kartdatabase.

Vannforbruket til Leirsjø vasslag oppgis til å ligge på 350-500 m3/døgn. Dette synes ganske høyt da middelvannforbruket for hele Verdal vannverk ligger på ca. 4900 m3/døgn. Dette tilsier at Leirsjø Vasslag i dag har et vassforbruk som ligger på ca. 1/10 av Verdal Vannverk sitt vannforbruk. Det må derfor før en eventuell overtagelse undersøkes grundig hvorfor vannforbruket ligger såpass høgt.

Stipulerte kostnader ved overtakelse:

 • Ny vannpumpestasjon: 1,0 mill.kr
 • Etablering av driftskontroll: 1,0 mill.kr
 • Ombygning kummer: 0,5 mill.kr
 • Lekkasjesøk/nye vannmålere: 0,5 mill.kr
 • Innmåling/registrering/diverse: 1,0 mill.kr
 • Stipulerte kostnader etter overtagelse: 4,0 mill.kr
   

Dette er svært usikre kostnader som må undersøkes nærmere.

Tidligere avtaler med andre vasslag kommunen har overtatt:
Verdal kommune har ved tidligere overtakelser av private vasslag aldri betalt andelseierne for dette. Ved de siste overtagelser har kommunen latt andelseierne beholde kassabeholdningen. Ved utgangen av 2012 var denne på ca. kr.750,000,- for Leirsjø Vasslag. Laget hadde en langsikt gjeld på kr.360.000,- ved utgangen av 2012.

Forventede gebyrinntekter:
Årsinntekter på vanngebyrer vil ligge på anslagsvis 400000 – 500000 kr/årlig. 

Vurdering:
Rådmannen er i utgangspunktet positiv til overtagelse av Leirsjø Vasslag. Vasslaget har en god råvannskvalitet og er veldrevet. Dessuten er vannkvaliteten så god at vannet lett kan benyttes som reservevann ved bortfall av vannet i Leksdal og Vuku.

Verdal kommune har aldri før betalt for å ta over ett privat vasslag. Derimot har kommunen ved flere anledninger latt vasslagets andelseiere beholde kassabeholdningen i vasslaget. Som en ser er det også usikkert hvor mye dagens anlegg må påkostes ved en eventuell overtagelse.

Rådmannen foreslår derfor at dette utredes nærmere før endelig forlag til avtale utarbeides. Spesielt er det viktig å avdekke hvorfor vannforbruket er såpass høgt som det oppgis å være. I tillegg må det gjøres en gjennomgang av ledningsnett og kummer for å sjekke hvor mye dette må påkostes før overtakelse. Også kostnader for tilknytning til kommunens driftskontroll må utredes.

Ovennevnte arbeider foreslås utført i samarbeid med Leirsjø vasslag i løpet av 2014 slik at forslag til endelig avtaleutkast foreligger ved årsskiftet 2014/1015.
  

     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 10.12.2013 11:30
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS