Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 18.03.2014

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 18.03.2014
Tid            : 09:00 - 14:15
Til stede   : 8 representanter

 

 

Møtet starter med at skogbrukssjef Trond Rian orienterte om utmarksnæringerm og utmarksbruk i Verdal kommune 2014.

Sak 28/14 ble behandlet som første sak. Ellers uendret behandlingsrekkefølge.

 

Sakliste som PDF                          - protokoll som PDF 
 
Sakliste i Word                              - protokoll i Word

Alle vedlegg samlet i en PDF-fil, fila ble denne gang datamessig alt for stor til å lastes opp til nett, henviser til saksframlegg på den enkelte sak for vedlegg.

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 23/14 Godkjenning av møteprotokoll 11.02.2014 Protokoll
PS 24/14 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 25/14 Utbyggingsavtaler - muligheter og begrensninger Saksframlegg Protokoll
PS 26/14 Investeringer/gebyrer innenfor vann/avløpssektoren Protokoll
PS 27/14 Høring av endringsforslag for Kausmofjæra fuglefredningsområde og Ørin naturreservat - Uttalelse fra Verdal kommune Protokoll
PS 28/14 Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper Protokoll
PS 29/14 Detaljregulering Veslefrikk bofellesskap, Garpa, Verdal Protokoll
PS 30/14 Reguleringsendring Lysthaugen syd, Verdal kommune Protokoll
PS 31/14 Reguleringsplan Hello steinbrudd Protokoll
PS 32/14 Detaljregulering Amfi Verdal - planforslag til høring og effentlig ettersyn Protokoll
PS 33/14 Detaljregulering planovergang Nestvold og Ydsedalen Protokoll
PS 34/14 Andre saker
-
Protokoll

 

 

Oppmøte komite plan og samfunn 18.03.2014
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Ove Morten Haugan DNA Leder Ja  
Berit Gustad Nessø DNA Nestleder Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Nei   
Kristine Nordtømme DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Nei  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Knut Snorre Sandnes H. Medlem Ja  
Johannes Rosvold V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Vara Ja Møtte for Kjetil Aarstad

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn og næring  
Åge Isaksen Fagsjef plan  
Inger Storstad Møtesekr./kons  

 

PS 023/14 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 18.03.2014

BEHANDLING: 
Repr. Johannes Rosvold ønsker at det i stikkords form skrives hva rådmannen svarer under Andre saker.

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 11. februar 2014 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 11. februar 2014 godkjennes.    

 

PS 024/14 Referatsak Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 18.03.2014

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Referatene tas til orientering.  

 

PS 025/14 Utbyggingsavtaler - muligheter og begrensninger  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 18.03.2014

BEHANDLING:   
Ingeniør Oddvar Govasmark innledet. Saken ble så diskutert.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Saken ble diskutert.   

 

PS 026/14 Investeringer/gebyrer innenfor vann/avløpssektoren  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 18.03.2014

BEHANDLING: 
Virksomhetsleder teknisk drift, Bård Kotheim, redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:   

 1. Følgende investeringstiltak prioriteres innenfor vannforsyningssektoren i neste 4-årsperiode.
  2014:
  - Rehabiltering av ledningsnett Ørmelen
  - Planlegging av reservevann Levanger
  - Planlegging Ulvilla og Vinne

  2015/2016:
  -
  Reservevann Levanger.
  - Vannledning Hammer-Lein.
  - Rehabiltering vann Fætta
  - Rehabiltering sentrum
  - Oppstart Ulvilla/Vinne

  2017:
  - Rehabiltering vann Fætta
  - Nytt ledningsanlegg Ulvilla/Vinne
  - Rehabiltering sentrum
 2. Følgende investeringstiltak prioriteres innenfor avløpssektoren i neste 4-årsperiode.
  2014:
  - Rehabiltering av ledningsnett Ørmelen.
  - Utskifting av avvanningssentrifuge Ørin renseanlegg
  - Sanering avløp Holte-Minsås-Lein (I forbindelse med gang/sykkelvegprosjekt på samme strekning)

  2015/2016:
  -
  Rehabiltering av ledningsnett Volhaugvegen
  - Avløpsanlegg Fætta
  - Avløpsanlegg Leksdal

  2017:
  - Avløpsanlegg Fætta
  - Avløpsanlegg Leksdal
 3. Kommunestyret ber om at tiltaksplan innenfor investeringer vann/avløp legges fram for årlig revisjon.
 4. Økning av investeringsrammer innenfor vann/avløpssektoren vurderes i forbindelse med neste gangs behandling av økonomiplanen.

 

  
PS 027/14 Høring av endringsforslag for Kausmofjæra fuglefredningsområde og Ørin naturreservat - Uttalelse fra Verdal kommune
   
Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 18.03.2014

BEHANDLING: 
Fagsjef plan, Åge Isaksen, redegjorde for saken.

AP v/Ove Morten Haugan og H v/Knut S. Sandnes fremmet følgende felles forslag til nytt punkt 2:
Etableringen av det nye naturreservatet må ikke under henvisning til randsonepåvirkninger, legge føringer for virksomheten i Verdal industripark – inklusive Ørin Nord og en eventuell fremtidig etablering av ny småbåthavn ved Havfrua. Kommunen leser ikke forslaget til å hjemle noen innskrenkning i virksomheten på industriområdet og forutsetter at den videre myndighetsutøvelse gjenspeiler dette.

Votering:

 • Det ble først votert over rådmannens forslag til innstilling som ble vedtatt med 6 stemmer. 2 stemte mot.
 • Det ble så votert over fellesforslaget fra AP og H til nytt pkt. 2. Enstemmig vedtatt.

INNSTILLING: 

 1. Kommunen stiller seg positiv til endringsforslaget for Kausmofjæra fuglefredningsområde og Ørin naturreservat.
 2. Etableringen av det nye naturreservatet må ikke under henvisning til randsonepåvirkninger, legge føringer for virksomheten i Verdal industripark – inklusive Ørin Nord og en eventuell fremtidig etablering av ny småbåthavn ved Havfrua. Kommunen leser ikke forslaget til å hjemle noen innskrenkning i virksomheten på industriområdet og forutsetter at den videre myndighetsutøvelse gjenspeiler dette.

 

PS 028/14 Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 18.03.2014

BEHANDLING: 
Fagsjef plan, Åge Isaksen, redgjorde for saken.

SP v/Vigdis Haldorsen fremmet følgende alternative forslag:
Verdal kommune vedtar «Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper» og det arbeides for at første trasé åpnes i løpet av sesongen 2014/2015.

Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til innstilling og SP sitt alternative forslag ble rådmannens forslag vedtatt med 5 stemmer. 3 stemmer ble avgitt for forslaget fra SP.

INNSTILLING: 
Verdal kommune vedtar «Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper».  

 

PS 029/14 Detaljregulering Veslefrikk bofellesskap, Garpa, Verdal Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 18.03.2014
 
BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING: 
Detaljregulering for Veslefrikk bofellesskap, Garpa vedtas i medhold av Plan og bygningsloven § 12-12.

  

PS 030/14 Reguleringsendring Lysthaugen syd, Verdal kommune  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 18.03.2014
 
BEHANDLING:  
Fagsjef plan, Åge Isaksen, redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING: 
Reguleringsendring for Lysthaugen Syd, vedtas i medhold av Plan og bygningsloven § 12-12.

 

PS 031/14 Reguleringsplan Hello steinbrudd Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 18.03.2014
 
BEHANDLING:
Fagsjef plan, Åge Isaksen, redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtas detaljregulering for Hello steinbrudd, dat. 22.01.2014, framlagt for høring og offentlig ettersyn. 

 

PS 032/14 Detaljregulering Amfi Verdal - planforslag til høring og effentlig ettersyn Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 18.03.2014
 
BEHANDLING:
Fagsjef plan, Åge Isaksen, redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.


VEDTAK:  
Planforslaget legges ut til høring og offentlig ettersyn i seks uker i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10.

 

PS 033/14 Detaljregulering planovergang Nestvold og Ydsedalen Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 18.03.2014
 
BEHANDLING:
Fagsjef plan, Åge Isaksen, redegjorde for saken.

SP v/Karl Bernhard Hoel fremmet følgende alternative forslag til vedtak:
Detaljregulering for planovergang Nestvold og Ydse dat. 11.02.14 legges ikke fram for høring og offentlig ettersyn før alternativ trasé for ny adkomst fra planlagt undergang i Ydsedalen er utredet.

Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til vedtak og SP sitt alternative forslag ble SP sitt alternative forslag enstemmig vedtatt..

VEDTAK:  
Detaljregulering for planovergang Nestvold og Ydse dat. 11.02.14 legges ikke fram for høring og offentlig ettersyn før alternativ trasé for ny adkomst fra planlagt undergang i Ydsedalen er utredet.

PS 034/14 Andre saker  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 18.03.2014

BEHANDLING: 
Repr. Ove Morten Haugan:
Kan rådmannen si noe om saken i avisa fredag ang. bygget i Statsråd Holts veg?

Repr. Vigdis Haldorsen:
Økonomiplanen – orientering om innkjøp av tråkkemaskin.
Det er vedtatt at Leksdal skal være hovedarena for ski – tråkkemaskina som skal innkjøpes i henhold til Økonomiplanen skal brukes i Volhaugen. Skal vi ha flere hovedarenaer?

Spørsmålene besvares i neste møte.

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 12.04.2022 13:54
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS