Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 18.03.14 - PS 26/14 Investeringer/gebyrer innenfor vann/avløpssektoren

Saksbehandler : Bård Kotheim

Arkivref :  2011/785 - /231

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 18.03.2014 26/14
Formannskapet    
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:

 1. Følgende investeringstiltak prioriteres innenfor vannforsyningssektoren i neste 4-årsperiode.
  2014:
  - Rehabiltering av ledningsnett Ørmelen
  - Planlegging av reservevann Levanger
  - Planlegging Ulvilla og Vinne
   
  2015/2016:
  -
  Reservevann Levanger.
  - Vannledning Hammer-Lein.
  - Rehabiltering vann Fætta
  - Rehabiltering sentrum
  - Oppstart Ulvilla/Vinne
   
  2017:
  - Rehabiltering vann Fætta
  - Nytt ledningsanlegg Ulvilla/Vinne
  - Rehabiltering sentrum
   
 2. Følgende investeringstiltak prioriteres innenfor avløpssektoren i neste 4-årsperiode.
  2014:
  - Rehabiltering av ledningsnett Ørmelen.
  - Utskifting av avvanningssentrifuge Ørin renseanlegg
  - Sanering avløp Holte-Minsås-Lein (I forbindelse med gang/sykkelvegprosjekt på samme strekning)
   
  2015/2016:
  -
  Rehabiltering av ledningsnett Volhaugvegen
  - Avløpsanlegg Fætta
  - Avløpsanlegg Leksdal
   
  2017:
  - Avløpsanlegg Fætta
  - Avløpsanlegg Leksdal
   
 3. Kommunestyret ber om at tiltaksplan innenfor investeringer vann/avløp legges fram for årlig revisjon.
   
 4. Økning av investeringsrammer innenfor vann/avløpssektoren vurderes i forbindelse med neste gangs behandling av økonomiplanen.
   

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger
I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2014 er det fra politisk hold ytret ønske om en orientering om gjennomførte og planlagte investeringer innenfor vann/avløpssektoren. For å få et helhetsbilde har rådmannen i tillegg knyttet dette opp til avgiftsnivået på disse tjenestene.

Investeringer innenfor vannforsyningssektoren de siste 2 år (2012 og 2013)
Innenfor vannforsyningssektoren har investeringsmidlene i de 2 siste år stort sett gått til følgende formål:

 • Nytt desinfeksjonsanlegg Verdal Vannverk basert på UV. Gammelt desinfeksjonsanlegg basert på klorgass (Fra 1982) fjernet. Anleggskostnad 3,6 mill.kr. Ferdigstilt 2013.
 • Vannforsyning Ørin sør industriområde inkl.reservevannsledning mot Levanger. Anleggskostnad 4,3 mill.kr. Ferdigstilt 2013.
 • Vannforsyning Fleskhus, ny 225 mm hovedvannledning samt ny vannledning Nordbergshaugen. Anleggskostnad 3,0 mill.kr. Ferdigstilt 2012.
 • Vannforsyning på vest og nordøstsiden av Leksdalsvatnet mot Steinkjer grense. Anleggskostnad 6,5 mill.kr. Ferdigstilt 2013.
 • Vannledning Havnevegen. Sanering av eksisterende eternittledning i forbindelse med bygging av ny gang/sykkelveg langs Havnevegen. Anleggskostnad 1,4 mill.kr.
 • Ny vannledning Holte–Minsaas til erstatning for eksisterende eternittledning. Lagt i forbindelse med bygging av gang/sykkelveg Holte-Minsaas. Anleggskostnad 2,3 mill.kr.
   

Total investeringskostnad vannforsyning siste 2 år: 21,1 mill.kr.

Investeringer innenfor avløpssektoren de siste 2 år (2012 og 2013):
Innenfor avløpssektoren har investeringsmidlene i de senere år stort sett gått til følgende formål:

 • Sanering eksisterende kloakk Ørmelen. Anleggskostnad 2,7 mill.kr.
 • Ny kloakk Ørin sør på industriområdet. Anleggskostnad 6,1 mill.kr.
 • Planlegging nytt avløpsanlegg Leksdal. Kostnad 0,5 mill.kr
 • Nytt avløpsanlegg Fleskhus/Nordbergshaugen. Anleggskostnad 1,9 mill.kr.
 • Ny sentrifuge (slamavvanning) Ørin renseanlegg. Anleggskostnad 1,5 mill.kr.
 • Planleggingkostnader sanering av eksisterende avløpsanlegg Volhaugvegen/Garpa. Kostnad 0,2 mill.kr
 • Nytt avløpsanlegg Minsaas-Bakketun. Lagt i forbindelse med gang/sykkelvegprosjekt Holte-Minsaas. Kostnad 3,2 mill.kr.
 • Ny kloakkbil 0,5 mill.kr.
   

Total investeringskostnad avløp siste 2 år: 16,6 mill.kr.

Utvikling av årsgebyrer vann eks.mva i perioden 2008-2014

År2008200920102011201220132014
Årsavgift m3 9,46 10,04 10,04 10,04 10,04 10,04 10,24
Fastledd 500 525 525 525 525 525 525
Rente % 5,53 3,71 3,46 3,24 2,44 2,63 Ukjent
Fond 01.01. -2305212 -1538265 597017 2194350 2834175 2496135 101927

Som en ser av tabellen ovenfor er årsavgiften pr/m3 vann steget med 8 % fra 2008 til 2014. I tillegg ble det i 2008 innført et fastledd på årsavgiften på kr.500,- pr.eiendom som i 2009 ble økt til kr.525,-. Det kan bemerkes at årsavgift vann ikke økte i perioden 2009 - 2013.

De to siste år har vannforsyningssektoren gått med underskudd. Dette har medført at akkumulert bundet driftsfond er bortimot oppbrukt. Pr. 01.01.2014 har kommunen et akkumulert bundet driftsfond på kr.101.927,-. For å komme opp i selvkost igjen må nok vannavgiften økes med om lag 10% pr.år de to neste årene.

Utvikling av årsgebyrer avløp eks.mva i perioden 2008-2014

År2008200920102011201220132014
Årsavgift m3 16,40 17,08 16,58 16,58 16,58 19,07 20,98
Fastledd 500 525 525 525 525 525 525
Rente % 5,53 3,71 3,46 3,24 2,44 2,63 Ukjent
Fond 01.01. 37847 1470343 2855136 3962800 1333168 -1578317 -23144

Som en ser av tabellen ovenfor er årsavgiften pr/m3 avløp steget med 27 % fra 2008 til 2014. I tillegg ble det i 2008 innført et fastledd på årsavgiften på kr.500,- pr.eiendom som ble forhøyet til kr.525,- fra 2009.

I 2011 og 2012 gikk avløpssektoren med et forholdsvis store underskudd. På grunn av at kommunen har et negativt resultat på avløpssiden så en seg tvunget til å øke avløpsgebyret med 15% i 2013 og 10 % i 2014. Økte driftskostnader til behandling av avvannet slam er en av hovedgrunnene til dette. Med disse økningene går avløpssektoren med overskudd igjen. Dette medfører at en kan forvente samme økning på årsavgiften som generell prisstigning i årene framover.

Rentesatsens innvirkning på fondsavsetting vann/avløpssektoren
Rentesats for 2012 og 2013 er rekordlav. Dersom rentene stiger vil dette medføre en økning på avgiftene. Fra og med 2014 innføres det nye retningslinjer for fastsettelse av kalkylrente noe som kan medføre en økning av rentekostnader i forhold til de senere år.

Avgiftsnivå i forhold til nabokommunene
Gjennomsnittlig forbruk for en husstand ligger på 150m3. Årsavgift vann/avløp for en gjennomsnittshustand vil da bli for sammenlignbare kommuner:

 • Verdal: Kr.5.733,- eks.mva (Kr.7.166,- inkl.mva)
 • Levanger: Kr.5.955,- eks.mva (Kr.7.444,- inkl.mva)
 • Steinkjer: Kr.5.378,- eks.mva (Kr.6.723,- inkl.mva)
   

Planlagte investeringer innen vannforsyning;
I vedtatt økonomiplan er det avsatt 6,0 mill.kr. resterende år til investeringer innenfor vannforsyningssektoren.

 • For sikring av vannforsyningen planlegges ny ledning Hammer – Lein samt oppgradering av reservevannsledning mot Leklem samt reservevannstilkobling til Levanger vannverk. Nedenfor er det satt opp noen grove kostnadsestimater.
  - Anslått kostnad Hammer-Lein: 2 mill.kr.
  - Reservevann Leklem: 5 mill.kr
  - Reservevann Levanger: 7 mill.kr
   
 • For utvidelse av vannverket er det områder i Vinne samt Ulvilla som pr.dato er planlagt tilknyttet Verdal Vannverk. Dersom det oppnås enighet med overtakelse av Leirsjø vasslag må det også benyttes en del investeringsmidler for tilknytning av dette vasslaget. Grove kostnadsestimater er prøvd satt opp nedenfor.
  - Vannforsyning Ulvilla 1.byggetrinn: 8 mill.kr
  - Vannforsyning Vinne. 3 mill.kr
   
 • Utskifting av dårlig ledningsnett i sentrum og Fætta:
  - Utskifting av eksisterende vannledninger Fætta: 5 mill.kr
  - Utskifting av vannledningsnett sentrum: 1-5 mill. årlig
   

Planlagte investeringer innenfor avløpssektoren:
Innenfor avløpssektoren er det avsatt 9,0 mill. årlig i neste 4-årsperiode.

 • Midlene er planlagt benyttet til kloakk Fætta, Leksdal og Vinne. For tilknytning av mer kloakk fra Leksdal er det nødvendig med bygging av ny avløpsledning Volen-Stiklestad. Dette på grunn av at renseanlegget i Vuku nå begynner å få maks belastning av hva det er dimensjonert for og det vi har utslippstillatelse til. Grove kostnadsestimater er prøvd satt opp nedenfor.
  - Avløp Fætta: 10 mill.kr
  - Leksdal, 1.byggetrinn: 7 mill.kr
  - Vinne: 5 mill.kr
   
 • I sentrum har vi en rekke nødvendige rehabilteringsprosjekt på eksisterende avløpsnett på Ørmelen og på Verdalsøra. De omfattende arbeidene kommunen har utført i sentrum de senere år har medført at vi nesten ikke har hatt tilbakeslagsskader av kloakk inn i hus siden 2004.Før den tid hadde kommunen bortimot årlig store skadetilfeller med omfattende innslag av kloakk inn i kjellere.Etappe 4 på Ørmelen pågår no. Neste planlagte etappe er sanering av kloakk i Volhaugvegen fra Nordgata og opp til Bakketun.
  - Rehabiltering årlig: 5 mill.kr
   
 • I tillegg holder kommunen på med planer for sanering av Akerkloakken slik at den blir pumpet til Ørin renseanlegg. I dag går kloakken fra Aker inn på en slamavskiller og deretter rett på fjorden. Ikke rom for dette i 4-årsperioden.
   

Ved denne investeringstakten innenfor vann/avløp vil avgiftsnivået ha en økning tilnærmet prisstigningen ellers i samfunnet.

Som en ser er det mange tiltak som står for tur. Spesielt må en se på om det er riktig å øke investeringstakten innenfor vannforsyning. Dette vil eventuelt bli gjort i forbindelse med revidering av økonomiplanen.

Vurdering:  
Rådmannen foreslår følgende prioriteringer når det gjelder investeringer vann/avløp i neste 4-årsperiode.

Vannforsyning:
2014:
- Rehabiltering av ledningsnett Ørmelen
- Planlegging av reservevann Levanger
- Planlegging Ulvilla og Vinne

2015/2016:
-
Reservevann Levanger.
- Vannledning Hammer-Lein.
- Rehabiltering vann Fætta
- Rehabiltering sentrum
- Oppstart Ulvilla/Vinne

2017:
- Rehabiltering vann Fætta
- Nytt ledningsanlegg Ulvilla/Vinne
- Rehabiltering sentrum

Avløp:
2014:
- Rehabiltering av ledningsnett Ørmelen.
- Utskifting av avvanningssentrifuge Ørin renseanlegg
- Sanering avløp Holte-Minsås-Lein (I forbindelse med gang/sykkelvegprosjekt på samme strekning)

2015/2016:
-
Rehabiltering av ledningsnett Volhaugvegen
- Avløpsanlegg Fætta
- Avløpsanlegg Leksdal

2017:
- Avløpsanlegg Fætta
- Avløpsanlegg Leksdal

Rådmannen foreslår at tiltaksplan revideres årlig.
 
  
     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 11.03.2014 11:37
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS