Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 18.03.14 - PS 27/14 Høring av endringsforslag for Kausmofjæra fuglefredningsområde og Ørin naturreservat - Uttalelse fra Verdal kommune

Saksbehandler : Thomas Møller

Arkivref : 2011/1441 - /K12

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 18.03.2014 27/14
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:
Kommunen stiller seg positiv til endringsforslaget for Kausmofjæra fuglefredningsområde og Ørin naturreservat. 

Vedlegg:

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen 

Saksopplysninger:
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har sendt ut et endringsforslag for Kausmofjæra fuglefredningsområde og Ørin naturreservat i Verdal kommune på høring. Frist for å komme med merknader til endringsforslaget er 10.4.2014.

Forslaget omfatter en sammenslåing av Kausmofjæra fuglefredningsområde og Ørin naturreservat samt en utvidelse av eksisterende verneområder med ca. 509 daa., som i sin helhet består av sjøareal og mudderfjæreområde. Sammenslått verneområde, som foreslås å bli hetende Ørin naturreservat vil bli på 2004 daa., hvorav 1210 daa. er vannareal. Det foreslås en felles verneforskrift for det sammenslåtte verneområdet. Samtidig vil gamle verneforskrifter for Ørin naturreservat og Kausmofjæra fuglefredningsområde bli opphevet.

Forslaget et utarbeidet med bakgrunn i oppdrag gitt til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag av daværende Direktoratet for naturforvaltning den 11.2.2011. Bakgrunnen er videre knyttet opp til etableringen av Kausmofjæra fuglefredningsområde som ble opprettet den 19.12.2003, da det ble lagt til grunn at fredningsområdet skulle utvides når endelig avklaring av reguleringsplan for industriarealet på Ørin nord forelå. Flytting av molo på Ørin nord med henblikk på å gjenskape et mest mulig naturlig elvedelta samtidig som behovet for industriareal ble ivaretatt på tilfredsstillende måte, har gjennomgått omfattende utredninger de senere årene. Dette kulminerte med vedtatt reguleringsplan i 2007, og flytting av moloen som nå er gjennomført i henhold til vedtatt plan.

Det vises til behandling i formannskapet i Verdal kommune den 24.3.2011 hvor det ble fattet følgende vedtak «Kommunen stiller seg positiv til en prosess med å fastlegge grenser for naturreservatet på Ørin nord» og møte mellom Verdal kommune og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag den 6.5.2011 hvor det var enighet om å foreslå en sammenslåing av verneområdene til et nytt Ørin naturreservat. Hele området må sees i sammenheng og det er naturlig både naturfaglig og forvaltningsmessig.

I brev av 16.8.2011 besvarte kommunen fylkesmannens forslag til utredningsgrense for naturreservatet og ga i brevet uttrykk for at en ønsket å flytte grensen mot vest til knekkpunkt på moloen ved Ørin nord. Forslaget er justert i henhold til kommunens ønske. Oppstart av arbeidet med endringsforslaget ble kunngjort i okt./nov. 2011. Det kom ikke merknader i forbindelse med dette. I prosessen frem mot høringen nå har det bl.a. vært arbeidet med å synliggjøre det naturfaglige grunnlaget og avklaringer opp i mot Statens vegvesen og planer om ny 3-felts E6 forbi Ørin naturreservat.

Vurdering:
Verdal kommune har ikke konkrete merknader knyttet til endringsforslaget hva gjelder sammenslåing og utvidelse og stiller seg fortsatt positiv til denne prosessen, som både naturfaglig og forvaltningsmessig vil sikre en mer hensiktsmessig og enhetlig tilnærming til dette viktige og verdifulle området.

Kommunen har heller ingen merknader til det naturfaglige grunnlaget som ligger til grunn i endringsforslaget.

Kommunen er opptatt av at etableringen av et utvidet naturreservat med grense trukket langs industriområdet på Ørin ikke under henvisningen av randsonepåvirkninger legger føringer for virksomheten på industriområdet. Dette gjelder hovedsakelig Ørin nord som enda ikke er tatt i bruk til industriformål, og det er per i dag heller ikke klart hvilken type industri som med tiden vil etablere seg her. Kommunen leser heller ikke forslaget til ny Forskrift om Ørin naturreservat til å hjemle noen innskrenkning i virksomheten på industriområdet, og forutsetter at den videre myndighetsutøvelse gjenspeiler dette.

Verdal kommune har en strandsone som i utstrekning er svært begrenset. Omtrentlig målt er den ca. 19,3 km. Av dette er i overkant seks km disponert til industriformål, mens nærmere åtte km er vernet under hhv. nye Ørin naturreservat og Bjørga fuglefredningsområde. Resterende strandsone er i all hovedsak rundt Tronestangen. I den sammenheng blir alle grep i strandsonen betydningsfulle og relevante i forhold til en helhetlig og balansert forvaltning av strandsonen i kommunen sett under ett.

Verdal kommune har i flere tiår søkt å finne en forsvarlig og hensiktsmessig lokalisering av småbåthavn innenfor kommunens grenser. Dette har vært en betydelig utfordring som enda ikke har funnet sin løsning. Tidligere mulighetsanalyser har identifisert tre mulige lokaliteter, hhv. Ørin nord, Ørin vest og Havfrua. Ørin nord har underveis blitt vurdert som uhensiktsmessig på grunn av klimatiske forhold. Havfrua ligger på mange måter godt til rette for en slik etablering, men har møtt motbør fra både industri og miljøverninteresser. Ørin vest har inntil nå vært sett på som det mest realiserbare alternativet. Ny utvikling, med økt utskipning av kalkstein vil trolig bety at også Ørin vest alternativet må skrinlegges bl.a. med bakgrunn i risikovurderinger av å ha småbåthavn såpass tett opptil industrikaien.

Kommunen har tidligere vært i kontakt med miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag vedrørende mulighetene for en småbåthavnlokalisering ved Havfrua. I brev av 8.10.2012 uttrykker avdelingen sin skepsis til en slik lokalisering med bakgrunn i at området er «landskapsmessig og økologisk en naturlig del av det helhetlige strandområdet» som nærmest i sin helhet er underlagt Rinnleiret naturreservat. Havfrua er likevel ikke omfattet av naturreservatet, men ligger i randsonen. Det forutsettes av verneområdets avgrensning er velbegrunnet og formålstjenlig med tanke på å ivareta de viktigste naturverdiene i området.

Kommunen har dog en viss forståelse for miljøvernavdelings vurdering av at dette kan bli en «ytterligere fragmentering av våtmarks- og strandenga som naturtype og landskapselement» og et «vesentlig inngrep i et landskapsrom som inneholder betydelige miljøkvaliteter». Likevel vil kommunen benytte denne anledningen til å be miljøvernavdelingen se på dette en gang til i lys av overnevnte forhold og den samlede «vernebelastning» kommunen har langs sine strandarealer. Verdal kommune har også tidligere i forbindelse med reguleringsplan Ørin nord i stor grad imøtekommet viktige miljøhensyn i strandsonen. Et moderne lokalsamfunn som Verdal har behov for å kunne legge til rette for friluftsliv og rekreasjon langs sjøen. Båtliv er en naturlig del av dette og bidrar til livskvalitet og trivsel. Kommunen har tro på at dette kan la seg gjennomføre på en miljømessig forsvarlig måte som også er akseptabel for industriinteressene, og ønsker nå å se nærmere på alternativet med småbåthavn på Havfrua igjen.

Kommunen vil om ikke lenge på nytt ta kontakt med miljøvernavdelingen om denne saken med ønske om en konstruktiv dialog videre.

Kommunen stiller seg positiv til endringsforslaget for Kausmofjæra fuglefredningsområde og Ørin naturreservat.  
 

     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 11.03.2014 14:27
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS