Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 18.03.14 - PS 28/14 Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper

Saksbehandler : Åge Isaksen

Arkivref :  2013/4023 - /K01

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 18.03.2014 28/14
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:
Verdal kommune vedtar «Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper». 

Vedlegg: 
Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Brev fra MD, dat. 30. mai 2013 – Høringsforslag. 

Saksopplysninger:
Miljøverndepartementet inviterte i mai 2013 til en ny forsøksordning for perioden 2014-2018, med adgang for kommunene til å etablere snøscooterløyper for fornøyelseskjøring gjennom arealplanlegging etter plan- og bygningsloven. Forsøket gir kommunene adgang til å etablere løyper for å kjøre snøscooter i snødekt utmark og på islagte vassdrag. Ordningen skulle opprinnelig begrenses til 40 kommuner. Regjeringen har nå besluttet å iverksette forsøksordningen og samtidig utvide den, slik at den omfatter alle kommunene som har meldt sin interesse for å delta.

Hensikten med forsøksordningen er blant annet å undersøke virkningene for naturmangfold, friluftsliv og folkehelse når kommunene gis myndighet til å etablere løyper for fornøyelseskjøring med snøscooter. Blant annet er det behov for mer kunnskap om hvilke arter og økosystemer som er sårbare for motorferdsel og hvordan disse bør tas hensyn til i planleggingen. Hvor de aktuelle artene finnes, og om ordningen medfører økning i antall snøscootere og generelt økt motorisert ferdsel i utmarka. Hvordan dette påvirker friluftslivet og holdninger til bruk av motorkjøretøy i utmark generelt og eventuelle konsekvenser for folkehelsa. Departementet ønsker også å se på om åpning for fornøyelseskjøring påvirker kommunens dispensasjonspraksis på motorferdselsområdet og eventuelle distriktspolitiske effekter ordningen har, herunder effekter for lokalt næringsliv.

Verdal kommune ved utmarksnemda har i august 2013 vedtatt å søke om deltagelse i forsøksordningen. Søknaden er begrunnet med at det er stort lokalt ønske om etablering av slike løyper fra blant annet snøscooterklubben. Videre er det ønskelig å redusere «næringslekkasjer» til Sverige, der det for snøscooterinteresserte pr. i dag vil være mer attraktiv med blant annet fritidsboliger.

Ordningen er utarbeidet som et forsøk etter forsøksloven. Departementet har utarbeidet en standardisert forskrift som gir nærmere bestemmelser for forsøket, herunder om planprosessen kommunen må gjennomføre og hvilke begrensninger og hensyn som gjelder for anlegg av løypene. Regjeringen understreker at kommunene i forsøket bør ha som mål å gjennomføre gode lokale prosesser, og vektlegge hensynet til støy og andre ulemper for reindrift, friluftsliv, naturmangfold, bolig- og hytteområder, kulturminner og kulturmiljø, jfr. forskriften § 3.

For at kommunene skal kunne delta i forsøksordningen, må kommunestyret vedta forskriften og sende den til Kommunal- og moderniseringsdepartementet via Klima- og miljødepartementet for stadfesting. Forskriften har vært på høring i forbindelse med utarbeidelsen, og det er ikke nødvendig med ytterligere høring før den fastsettes i kommunene. Departementet vil stadfeste forskriftene fortløpende etter hvert som de kommer inn. Siste frist for innsending av forskriften for stadfesting, og derved godkjennes som deltaker i forsøksordningen, er 1. april 2014.

Vurdering: 
All motorisert ferdsel i utmark er i utgangspunktet forbudt, både på bar og snødekt mark, jf. § 3 i motorferdselloven. Motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag har imidlertid gjort flere unntak fra dette forbudet. Unntakene knytter seg i all hovedsak til nyttekjøring. Det fremgår av motorferdsellovens forarbeider at utgangspunktet for reguleringen av motorisert ferdsel i utmark er å søke å begrense ferdselen til formål og behov som har en allment akseptert nytteverdi, og derved begrense unødvendig kjøring og fornøyelseskjøring. Samtidig skal regelverket sikre at den kjøring som er tillatt skjer til minst mulig skade og ulempe for naturmiljø og friluftsliv.

I Verdal er det egen snøscooterklubb som har engasjert seg i arbeidet med å få etablert en mer liberal politikk omkring bruk av snøscooter. Blant annet har kommunen mottatt henvendelser fra snøscooterinteressene om etablering av løyper for fornøyelseskjøring, både som tilbud til allmennheten og til bruk i reiselivssammenheng. Mange drar i dag over til Sverige for å kjøre på løypenettet som er etablert der. Det er også etablert et motorsportsenter i Kverndalen, der snøscooter er en betydelig del av aktivitetsgrunnlaget. I forbindelse med at forsøksordningen med etablering av snøscooterløyper er offentliggjort, har snøscooterklubben også engasjert seg med innspill om løypetraseer som de også har drøftet med blant annet berørte hytteeierforeninger.

Regjeringen understreker at kommunene i forsøket bør ha som mål å gjennomføre gode lokale prosesser, og vektlegge hensynet til støy og andre ulemper for reindrift, friluftsliv, naturmangfold, bolig- og hytteområder, kulturminner og kulturmiljø. Sikkerhetshensyn i forhold til skredfare vil også være viktig utredningshensyn som må ivaretas.

Dersom kommunen skal ta ansvaret med å gjennomføre en planprosess etter plan- og bygningsloven, synes det mest hensiktsmessig å gjøre dette som en revisjon av kommuneplanens arealdel. Dette betyr da at det først må utarbeides og behandles planprogram som legger premisser for hvordan planutredningen skal foregå. Når planprogram er fastsatt kan selve utredningsarbeidet gjennomføres med nødvendige konsekvensutredning, planbeskrivelse, plankart og bestemmelser.

Det er Innherred samkommune som forstår behandling av saker etter plan- og bygningsloven, og det antas at det ikke blir stilt ekstra personalressurser til rådighet for å utrede muligheter for snøscooterløype. Dette planarbeidet må da gå parallelt med andre planoppgaver samkommunen skal ivareta. Behandling av private reguleringsplaner utgjør en stor andel av denne arbeidsmengden, og dette arbeidet må prioriteres da det her er lovpålagte tidsfrister som må overholdes. En foreløpig vurdering av framdrift for planprosessen med nødvendige utredninger, medvirkning, høringer og politisk behandling tilsier et tidsforbruk på ca. 1 – 1,5 år, slik at eventuell kjøring tidligst kan iverksettes vinteren 2015/2016.

Mye av det utredningsarbeidet som må gjennomføres kan baseres på kjent og tilgjengelig kunnskap. Dette gjelder blant annet interesser knyttet til reindrift, naturmangfold, kulturminner/-miljø, bolig-/fritidsbebyggelse. Utredning av snøscooterløyper vil imidlertid på en del områder også kreve ny kunnskap. Dette gjelder forholdet til skredfare, støy og komplettering av friluftsinteressene. Disse utredningsarbeidene må da kjøpes fra kompetente planleggingsmiljø, og gjennom behandling av planprogrammet vil dette bli nærmere konkretisert både i forhold til innhold og kostnader. I tillegg til at Innherred samkommune må bruke betydelige personellressurser for å få gjennomført planprosessen, vil også Verdal kommune måtte stille midler til disposisjon for kjøp av aktuelle utredningstjenester.

Storparten av fjellområdene i Verdal er av reindrifta klassifisert som vinterbeiteområder, og blir dermed spesielt sårbare i forhold til snøscootertrafikk. Det blir dermed en stor utfordring å finne løypetraseer som er attraktive for snøscooter samtidig som konflikt i forhold til reindrifta kan unngås. Det vil også være en forutsetning for etablering av løypenett at berørte grunneiere samtykker i dette. Selv om kommunen vedtar forskriften må en innse at det gjennom den etterfølgende planprosess kan oppstå konflikter som vil gi store utfordringer i å finne løsninger som det kan oppnås aksept for.

Etter at planprosessen er gjennomført og det eventuelt er vedtatt at snøscooterløper kan etableres, må det også avklares hvordan dette skal gjennomføres i praksis. Dette vil da blant annet omfatte rydding av traseer, skilting, opparbeiding av parkeringsplasser og utarbeide informasjonsmateriell m.m. Det må opprettes en driftsenhet som kan ivareta oppgaver knyttet til både etablering og drifting av aktuelle snøscooterløyper. Aktuelt i den sammenheng vil også være hvordan denne driftsenheten skal finansieres, for eksempel ved bruk av avgift for kjøring i løypene. Kommuner som deltar i forsøket plikter også å medvirke til evaluering av forsøket.

Kommunen har søkt om å delta i forsøket, og det tilrås på dette grunnlag at forskriften vedtas.

 

     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 11.03.2014 14:28
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS