Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 18.03.14 - PS 30/14 Reguleringsendring Lysthaugen syd, Verdal kommune

Saksbehandler : Thomas Møller 

Arkivref :  2010/9701 - /L12

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 18.03.2014 30/14
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til vedtak:  
Reguleringsendring for Lysthaugen Syd, vedtas i medhold av plan og bygningsloven § 12-12.

Vedlegg: 

 1. Plankart reguleringsendring Lysthaugen syd, rev. 13.3.2012
 2. Planbestemmelser reguleringsendring Lysthaugen syd, rev. 13.3.2012
 3. Planbeskrivelse reguleringsendring Lysthaugen syd, rev. 13.3.2012
 4. Rapport geoteknisk vurdering Lysthaugen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 • Innkomne høringsuttalelser fra høring og off.ettersyn.
 • E-post fra kulturavdelingen ved NTFK vedrørende gjennomført befaring i planområdet.

Saksopplysninger:
Bakgrunn:
Planstyring AS (nå SWECO) har på oppdrag fra Verdal kommune utarbeidet forslag til reguleringsendring for Lysthaugen Syd vedtatt 10.05.1988. Endringen skal legge til rette for nye boligtomter med adkomst sør for eksisterende boligfelt. Planendringen ble først varslet offentlige myndigheter og naboer per brev datert 10.12.2010, og annonsert i Trønder-Avisa 16.12.2010. Den opprinnelige kunngjøringen gikk kun i forhold til en endring av adkomstforhold. Planområdet ble besluttet utvidet og planoppstart ble varslet på nytt per brev datert 06.2.2012.

Planområdet. 
Planområdet ligger sør og øst for eksisterende boligområde. Området omfatter i dag friluftsområde med lysløype, skog og adkomst til lunningsplass og skogsbilveger

Planstatus.
Det aktuelle området er også per i dag regulert til samme formål, men med en annen tilknytning til boligfeltet/avkjørsel fra Fv. 72.

Planforslaget.
Bebyggelsen:
Planforslaget legger til rette for boligbebyggelse med 24 nye boligtomter. I tillegg innreguleres lekeplass, turdrag, naturområde og område for skogbruk i tillegg til veg og hensynssoner (sikringssone – frisikt).

Det planlegges for eneboligtomter med en utnyttelsesgrad på 35% BYA som også innbefatter parkering, enten som utendørs p-plasser eller garasje. Det åpnes for både saltak og pulttak.
Bebyggelsen skal gis gode helhetsløsninger som ivaretar estetiske skjønnhetshensyn mht.plassering, harmonisk utforming og materialbruk. Dette gjelder både for tiltaket i seg selv, og i forhold til omgivelsene.

Biladkomst og G/S veg:
Adkomst til det nye boligfeltet vil gå fra Fv. 72 via Åsheimvegen og Lavamoen. Krysset med fylkesvegen er oversiktlig og i henhold til vegvesenets normaler. Det er regulert gangvegtrasé fra nytt boligfelt i gjeldende planer.

Parkering:
Parkering for eiendommene skjer på de enkelte tomtene, jf. over.

Lek og uteopphold:
Det skal opparbeides felles nærlekeplass for alle tomtene i området. Plassen skal ha en størrelse på minst 50 m² pr boligenhet. I tillegg er det innregulert turdrag og naturområder som bidrar til å legge til rette for uteopphold i området, og sikrer gangadkomst fra boligområdene og ut i omkringliggende terreng/skogsområder.

Universell utforming:
To av tomtene (område B3) skal ha tilgjengelig boenhet iht. TEK 10 § 12-2. Dette betyr at husene må ha alle hovedfunksjoner (stue, kjøkken, soverom, bad og toalett) på bygningens inngangsplan. Deler av lekeplassen skal også være universelt utformet.

Støy:
Anbefalte støygrenser gitt i medhold av T-1442 "Retningslinjer for behandling av støy i arealplaner" gjøres gjeldende for planområdet. I tillegg er det spesifisert egne støykrav for lekeplassen som sikrer at den ikke skal utsettes for støy ut over 55 Lden.

Risiko- og sårbarhetsanalyse:
Planforslaget er vurdert opp i mot DSB sin veileder for samfunnssikkerhet i arealplanlegging for vurdering av sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn. Følgende forhold ble nærmere vurdert uten at det ble påvist vesentlig risikoforhold: grunnforhold, overvann/flomvann og trafikkforhold.

Kulturminner:
Det er ingen kjente registrerte fornminner i området. Dersom man underveis skulle gjøre funn, følges vanlige prosedyrer for funn av automatisk fredete kulturminner.

Planprosess
Planendringen ble først varslet offentlige myndigheter og naboer per brev datert 10.12.2010, og annonsert i Trønder-Avisa 16.12.2010. Den opprinnelige kunngjøringen gikk kun i forhold til en endring av adkomstforhold. Planområdet ble besluttet utvidet og planoppstart ble varslet på nytt per brev datert 6.2.2012. Forslag til reguleringsendring ble vedtatt lagt ut til høring og offentlig ettersyn i møte for Komite plan og samfunn i Verdal den 17.4.2012 (sak PS 37/12). Frist for uttalelse ble satt til 2.6.2012. Det kom inn 8 høringsuttalelser til endringsforslaget. Dette var:

 1. Barn- og unges representant i plansaker i Verdal:
  Har ingen innvendinger til den tilsendte reguleringsendringen for Lysthaugen Syd.
 2. Trafikksikkerhetsutvalget i Verdal:
  Mener det i forbindelse med utvidelse av boligfeltet må legges vekt på å ivareta trafikksikkerheten i eksisterende boliggate Lavamoen, spesielt for skolebarna. Regulerte fortau og gang-/sykkelveger i tilknytning til Lavamoen må vurderes opparbeidet.*
   
  Kommunens vurdering:
  Kommunen slutter seg til uttalelsen fra Trafikksikkerhetsutvalget i Verdal. Allerede innregulerte fortau og gang/sykkelveger bør opparbeides. Dette er likevel ikke noe som iverksettes gjennom planvedtaket her.
 3. NVE:
  Peker på at grunnforholdene består av masser som kan ha potensiale for sprøbruddmateriale/kvikkleire. Anbefaler derfor at det gjennomføres en mer detaljert geoteknisk vurdering av planområder før tiltaksgjennomføring.
   
  Kommunens vurdering:
  Kommunen har på bakgrunn av uttalelsen fra NVE fått gjennomført en geoteknisk vurdering av Multiconsult. Befaring og prøvegraving konkluderer med at det ikke påvises leire eller materialer med sprøbruddegenskaper (kvikkleire). Grunnforholdene i undersøkelsesområdet vurderes som stabile og trygge og området er egnet til byggeformål.(Rapporten er vedlagt).
 4. NTE Nett:
  Gjør oppmerksom på at planområdet ikke har dekkende strømforsyningsanlegg for tiltaket. Samtidig vedlegges ledningskart som viser lavspenningsanlegg innenfor planområdet som må ivaretas.
   
  Kommunens vurdering:
  Kommunen er godt kjent med eksisterende strømkabler bl.a. til eksisterende lysløype som forutsettes demontert og fjernet. Tilfredsstillende strømforsyning vil bygges ut i forbindelse med etablering av nødvendig kommunaltekniske anlegg.
 5. Reindriftsforvaltningen i Nord-Trøndelag:
  Har ingen merknader til reguleringsendringen.
 6. Nord-Trøndelag fylkeskommune:
  Har ingen planfaglige merknader til planforslaget. Vedrørende kulturminner pekes det på behov for å gjennomføre registreringer og befaring for å påvise evt. automatisk freda kulturminner, jf. KML § 3-4.
   
  Kommunenes vurdering:
  Kulturminneavdelingen hos Nord-Trøndelag fylkeskommune har befart området uten å gjøre funn og bekrefter per e-post hit at planområdet kan disponeres til utbyggingsformål.
 7. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag:
  Landbruksavdelingen har ut fra regionale og nasjonale jordverninteresser ingen merknader til planforslaget.
   
  Miljøvernavdelingen har ut fra hensynet til regionale og nasjonale miljøverninteresser ingen merknader til planforslaget.
   
  Kommunalavdelingen har ingen merknader.
 8. Statens vegvesen:
  Har ingen merknader til planforslaget.

Etter gjennomført høring har videre planarbeid vært stilt i bero en lengre periode i påvente av å få gjennomført nevnte geotekniske- og kulturminnefaglige avklaringer. Med dette på plass er nå planforslaget klart for videre behandling.

Vurdering:
Forslaget til planendring representerer en noe annerledes tomteinndeling og opparbeidelse enn gjeldende reguleringsplan. Området er også noe innskrenket i vest i forhold til gjeldende regulering. I tillegg er veg og adkomstforhold noe endret. De dominerende arealdisponeringer er likevel sammenfallende med plan av 1988, og i tråd med kommunens ønsker og målsettinger for videreutvikling av et eksisterende boligområde med gode kvaliteter.

Kommunen viser til innkomne merknader fra høringsparter ved gjennomføring av høring og off.ettersyn og finner at disse i liten grad har merknader til planendringen. Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse inkludert en geoteknisk vurdering av grunnforholdene i planområdet som konkluderer med at området er stabilt og egnet til byggeområde. Det er også gjennomført en befaring av kulturminnemyndighetene som ikke finner noen konflikt i forhold til automatisk fredete kulturminner.

Kommunen har vurdert tiltaket i henhold til prinsippene for offentlig beslutningstaking nedfelt i Naturmangfoldloven (NML) §§ 8-12 og kommet frem at det her ikke ligger noe til hinder for gjennomføring av tiltaket som planlagt. Dette med bakgrunn i at det ikke er kjennskap til/påvist prioriterte, truede eller nær truede arter iht. Norsk rødliste for arter 2010, eller utvalgte, truede eller nær truede naturtyper iht. Norsk rødliste for naturtyper 2011 som vil bli skadelidende som følge av tiltaket. Kommunen vurderer at det eksisterende kunnskapsgrunnlaget basert på Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og Artsdatabankens artskart samt kommunens egen kjennskap til området er tilstrekkelig i forhold til sakens karakter og evt. risiko for skade på naturmangfold, jf. § 8. I og med dette legger kommunen til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i Naturmangfoldloven §§ 9-12.

Kommunen finner at forslaget til planendring er godt gjennomarbeidet og ivaretar de hensyn som kommunen som oppdragsgiver ønsker å ivareta. Det er ønske om flere tomter for eneboliger i Verdal kommune, og planforslaget vil så måte utgjøre et etterspurt tilskudd av denne boligtypen.

Reguleringsendring for Lysthaugen Syd tilrås vedtatt i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12.

 
    Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 05.02.2021 13:40
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS