Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 18.03.14 - PS 31/14 Reguleringsplan Hello steinbrudd

Saksbehandler : Ingrid Okkenhaug Bævre 

Arkivref :  2013/3402 - /L12

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 18.03.2014 31/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:  
Med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-10 vedtas detaljregulering for Hello steinbrudd, dat. 22.01.2014, framlagt for høring og offentlig ettersyn.

Vedlegg:  

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Kommuneplanens arealdel, 26.04.11, 

Saksopplysninger:
Bakgrunn:
Planforslaget er utarbeidet av Sweco Norge AS på vegne av Frøseth AS som driver Hello Pukkverk. Det planlegges utvidelse av eksisterende steinbrudd, samt et område for mottak/deponi av tippmasser.

Planområdet. 
Det regulerte området ligger i Ravloberget i Vinne. Adkomst er fra Fv 72 (Mellomriksvegen), Fv 151 (Reinslia) og Ravlovegen fram til avkjørsel til uttaket.
Det totale planområdet er på 165 daa, og av dette er 142 daa regulert til masseuttak. Selve utvidelsen av bruddet har et areal på ca. 70 daa. Det totale uttaksvolumet i den planlagte utvidelsen er ca. 1.900.000 m3.
Utvidelsen omfatter også et område på ca. 14 daa på vestsiden av Ravlovegen. På grunn av mangel på deponi av tippmasser i Verdal, tilrettelegges det også for dette i planen.

I forbindelse med driften av steinbruddet er det etablert kontorlokaler, verksted og strøsandlager. Det er etablert bom i forbindelse med inn-/utkjøring til området. Inne på det regulerte området er det også etablert et asfaltverk. Drift av dette skal foregå etter gjeldende regelverk.

Planstatus.
I gjeldende reguleringsplan for Hello pukkverk, vedtatt 25.09.2000, er området regulert til steinbrudd. Området omkring eksisterende uttak er i kommuneplanens arealdel fra 2011 avsatt til LNFR-formål (landbruks, natur- og friluftsformål samt reindrift).

Tiltaket er ikke i samsvar med kommuneplanens arealdel. Utvidelsen i seg selv overskrider ikke oppfangskriteriene i forskrift om konsekvensutredninger. Tiltaket vurderes ikke å få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, og skal da ikke behandles etter forskriften.

Planforslaget.
Generelt
Den videre driften av steinbruddet tar utgangspunkt i eksisterende brudd, og det skal drives i etapper videre sør-østover, som vist i planbeskrivelsen.
For at uttaket skal være mest mulig hensiktsmessig driftsmessig, vil hver etappe bli drevet i full høyde, med deletapper fra toppen og nedover. På den måten blir det ikke behov for intern transport fra pallene, da all masse faller/skyves ned i bunnen av uttaket.

Uttaket skal drives etappevis med istandsetting etter hvert som uttak avsluttes i de enkelte etapper. Totalt uttaksvolum ut fra foreliggende plan er ca. 1.900 000 m3. Årlig uttak vil være ca. 50 000 m3, noe som tilsvarer ca. 40 års drift.

Uttaket drives i samsvar med driftsplan godkjent av Direktoratet for Mineralforvaltning.

Naturgrunnlag
Deler av området er også i dag masseuttak. I det planlagte utvidete uttaket er det berggrunn, for det meste med barskog. Uttaksområdet ligger i nord-helling over eksisterende steinbrudd, det er bratt og lite tilgjengelig. Området er synlig fra veldig lang avstand og fra Ravlovegen når man kommer opp mot området, men er plassert slik at det er til minimal sjenanse for omverdenen.

Det planlagte deponiet ligger på motsatt side av Ravlovegen i forhold til selve steinbruddet, og deponiet skal legges på fjellgrunn. Det planlegges å utnytte steinressursen ved å ta ut steinmasser og senke bunnivået i området før det benyttes til deponi. Før deponering skal det legges opp en kant av stein i ytterkant av området. Denne etableres for å avgrense fyllingen og for å sikre bekken nedenfor mot forurensning i form av tilsig av jordmasser.
Etter at området er ferdig oppfylt, skal det tilbakeføres til landbruk.

Jordvern og landbruk
Området for utvidelse er i kommuneplanens arealdel satt av til LNFR-formål. Området er bratt, og skogen har lav bonitet og er lite tilgjengelig.
Det er opparbeidet driftsveg til toppen av uttaket fra begge sider. Disse vegene skal opprettholdes, og vegen på øst-sida sikrer muligheten for landbruk-/skogsdrift i omkringliggende områder.
Deponiområdet skal istandsettes og beplantes slik at det får en karakter som omkringliggende LNF-områder etter avsluttet deponi.
Jordlovens § 12 skal gjelde for planområdet.

Støy
All opplasting vil foregå inne i uttaksområdet. Uttaksområdet er godt skjermet og støy fra uttaket vil derfor bli svært begrenset i forhold til omkringliggende bebyggelse.
Deponiområdet er ikke skjermet i samme grad som steinbruddet.
Området skal tilfredsstille støykrav i «Retningslinjer for støy i arealplanlegging T-1442».

Forurensning
Det er ingen avrenning av vann fra uttaksområdet. Deponi må utføres på en måte som forhindrer jordmasser fra å sige ut i bekken.

Risiko- og sårbarhetsanalyse
Planen er vurdert opp mot DSBs «Samfunnssikkerhet i planlegging» for vurdering av sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn.

 • Flomfare
  Nord for området renner en bekk som fortsetter langs uttaket i dalen vest for uttaket. Det er god avstand til bekken, og det er ikke fare for at denne bekken flommer over inn i uttaket.
 • Skred/grunnforhold
  NVE's kvikkleirekart viser at det er kvikkleire i nærheten av området. Uttaksområdet ligger i sin helhet i fjell og medfører ikke risiko for skred hverken for selve uttaket eller området omkring.
  Deponiområdet består delvis av fjell og delvis av marine strandavsetninger.
 • Orkan og storm
  Uttaket har ingen risikopåvirkning pga. uvær.

Friluftsliv, dyreliv og planter
Området benyttes ikke til friluftsliv. Det er ikke nødvendig å ta spesielle hensyn med tanke på dyreliv og planter i området.

Kulturlandskap og kulturminner
Det er ikke registrert fornminner innenfor planområdet. Arkeolog fra Fylkeskommunen har gjennomført befaring og det kom ikke fram noen konflikt med automatisk fredete kulturminner. Dersom det avdekkes nye funn i forbindelse med arbeidene i området, skal fornminnemyndighet varsles.

Planprosess.
Det er gjennomført oppstartsmøte mellom tiltakshaver og kommunen den 9. april 2013.
Varsel om oppstart ble annonsert i lokalavisa 07.05.2013, og berørte naboer og høringsinstanser ble varslet i brev datert 03.05.2013.

Det er kommet innspill fra Fylkesmannen, Fylkeskommunen, Direktoratet for Mineralforvaltning, NVE, Reindriftsforvaltningen og Sametinget. Det vises til redegjørelse i planbeskrivelsen.

I kommunen er planforslaget forelagt Teknisk drift og landbruk.

Landbruk, 06.03.2014
Ingen merknader til bruken av arealet, men forutsetter at berørt areal tilbakeføres til skogsmark ved opphør av pukkverksdriften.

Vurdering: 
Planforslaget legger opp til utvidelse av eksisterende brudd samt at det etableres et mottak/deponi for rene jord- og steinmasser på vestsiden av Ravlovegen.

Det aktuelle arealet er avsatt til LNFR i kommuneplanens arealdel, men tiltaket vurderes ikke å få vesentlige virkninger for miljø, naturressurser og samfunn, og skal da ikke behandles etter forskrift om konsekvensutredning.

Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse i forenklet form, med utdypning av problematikk knyttet til flomfare, skred/grunnforhold og orkan/storm, og området er ikke utsatt for spesiell risiko eller sårbarhet. Kommunen kan heller ikke se andre risiko- eller sårbarhetsforhold som ikke er tilstrekkelig behandlet i planforslaget.

Tiltaket er vurdert i henhold til prinsippene for offentlig beslutningstaking nedfelt i

Naturmangfoldloven (NML) §§ 8-12, og kommunen har kommet fram til at det her ikke ligger noe til hinder for gjennomføring av tiltaket som planlagt. Dette med bakgrunn i at det ikke er kjennskap til/påvist prioriterte, truede eller nær truede arter iht. Norsk rødliste for arter 2010, eller utvalgte, truede eller nær truede naturtyper iht. Norsk rødliste for naturtyper 2011 som vil bli skadelidende som følge av tiltaket. Kommunen vurderer at det eksisterende kunnskapsgrunnlaget basert på Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og Artsdatabankens artskart samt kommunens egen kjennskap til området, er tilstrekkelig i forhold til sakens karakter og evt. risiko for skade på naturmangfold, jf. § 8. Kommunen legger derfor til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12.

Det planlagte deponiet av rene masser skal legges på skogsmark, og det forutsettes at området skal tilbakeføres til skogsmark når området er ferdig oppfylt. Likedan skal uttaksområdet etappevis tilbakeføres til landbruksformål (skog) etter avsluttet drift.

Planforslaget tilrås ut fra dette framlagt for høring og offentlig ettersyn.

 
    Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 05.02.2021 13:39
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS