Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 18.08.2015 - PS 49/15 Gang/sykkelveg FV 757 langs Havnevegen Ørin - sluttrapport

Saksbehandler : Oddvar Govasmark

Arkivref : 2012/7341 - /Q10

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 18.08.2015 49/15
Formannskapet    
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:
Sluttrapporten tas til orientering.  

Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Saksframlegg for kommunestyrets vedtak i sak PS 98/12, protokoll fra samme sak i kommunestyrets møte den 29.10.2012 samt 77 journalposter i jnr. 12/7341.

Saksopplysninger:
I kommunestyrets møte den 29.10.2012 ble slikt vedtak fattet:

 1. Utkast til avtale mellom Statens Vegvesen Region Midt og Verdal kommune vedrørende utbygging av gang/sykkelveg FV757 Havnevegen godkjennes.
   
 2. Kostnadsoverslaget for prosjektet er beregnet til 3,5 mill.kr. Dette beløpet forutsettes finansiert slik.
  - 1,5 mill.kr. dekkes over Verdal kommunes investeringsbudsjett for vann/avløp
  - 1,0 mill.kr. dekkes over Verdal kommunes investeringsbudsjett for veg.
  - Resterende beløp på 1,0 mill.kr forutsettes dekket av næringslivsaktørene på Ørin
   
 3. Før oppstart må næringslivets andel på totalt 1,0 mill.kr sikres via skriftlige avtaler mellom Verdal kommune og aktuelle næringslivsaktører.
  Næringslivsaktørene som forpliktet seg til å bli med på finansieringen/forskutteringen var:
  - Verdalskalk 300 000
  - Kværner 300 000
  - Siva Verdal 100 000
  - Spenncon 100 000
  I utbyggingsavtale for TINE er det under pkt 6 tatt inn et tilskott til gangveg langs Havnevegen med kr 200 000.
   
  Avtalen med Statens vegvesen gikk ut på blant annet at kommunen skulle stå for bygging og finansiering av gang/sykkelvegen. Statens vegvesen skulle overta vegen til drift- og vedlikehold og refundere kommunens utgifter når vegvesenet hadde bevilgningene for vegen klart.
   
  Byggeorganisasjonen var slik:
  - Byggherrefunksjonen: Verdal kommune ved teknisk drift
  - Prosjekterende og byggeledelse: Norconsult A/S
  - Utførende: Røstad Entreprenør A/S
   
  Gang/sykkelvegen var ferdig og ble overtatt av kommunen den 19.09.2014 og av Statens vegvesen den 11.11.2014. V/A-delen ble overtatt den 20.11.2014.
   
  Samlet kostnader for anlegget samlet ble kr. 4.746.827,- fordelt slik:
  - V/A-delen og dermed kommunens andel: 1.526.134,-
  - G/S-veien og dermed refusjonsgrunnlag: 3.220.693,-
   
  Refusjon fra Statens vegvesen med kr 3.220.693,- ble mottatt 12.12.2014.
   

Vurdering:
V/A-dele av anlegget «traff» godt i forhold til forhåndskalkyle og budsjett. Gang/sykkelvegen ble dyrere enn forutsatt. Det skyldes delvis for lavt anslag generelt og delvis at belysningen ble vesentlig dyrere enn forutsatt. Det får ingen budsjettmessige konsekvenser for kommunen da den faktiske kostnaden er dekt av Statens vegvesen. Det kan nevnes at faktiske kostnader for g/s-vegen ble vesentlig lavere enn det som er stipulert til prosjektet i fylkesvegplanen for 2014 – 2017.

 

     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 11.08.2015 14:55
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS