Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 18.08.15 - PS 50/15 Trafikksikkerhetsplan 2016 - 2020, Verdal kommune

Saksbehandler: Oddvar Govasmark

Arkivref: 2014/8430 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 18.08.2015 50/15
Formannskapet    
Kommunestyret    

  

Rådmannens forslag til vedtak:
Trafikksikkerhetsplan 2016 – 2020 vedtas som grunnlag for kommunens prioriteringer av trafikksikkerhetsarbeidet.
 

Vedlegg:
Trafikksikkerhetsplan 2016 - 2020, Verdal kommune

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Innkomne innspill og uttalelser.

Saksopplysninger:
Forslag til trafikksikkerhetsplan fremmes av kommunens trafikksikkerhetsutvalg (KUT) i samsvar med mandat for utvalget vedtatt av plan- og utviklingskomiteen i sak 14/07. Utvalget skal i henhold til mandatet «utarbeide forslag til revisjon av kommunens trafikksikkerhetsplan hvert 4. år». Trafikksikkerhetsplanen ble sist behandlet og vedtatt av kommunestyret i 2012 i sak PS 40/12.

Oppvekstområdene med barnehager, skoler og FAU, velforeninger og trafikkselskaper er bedt om å komme med innspill før planarbeidet startet. Etter at innspillene ble mottatt laget Trafikksikkerhetsutvalget planforslag som ble sendt på høring til:

 • Fylkets trafikksikkerhetsutvalg
 • Statens vegvesen
 • Lensmannen i Verdal
 • Trygg Trafikk, Nord-Trøndelag
 • Ungdomsrådet
 • Edrerådet
 • Skolene og barnehagene inkludert foreldreutvalgene
 • Trønderbilene
 • Sende Busstrafikk
 • Håvard Selnes Buss og Taxi
 • Rune Tronsmo Olsen
 • Verdal Næringsforum
 • 20 stk velforeninger
   

Det er mottatt 8 høringsuttalelser til planen. Trafikksikkerhetsutvalget har vurdert høringsuttalelsene i møte den 24.06.2015 og vedtatt at planen legges fram for politisk behandling. Høringsuttalelsene er gjengitt i sammendrag nedenfor og kommentert:

 1. Rådet for likestilling av funksjonshemmede:
  Rådet slutter seg til hovedtrekkene i planen og vil trekke frem viktigheten med belysning og god merking – og ikke minst ledelinjer fortau – fotgjengerovergang.
   
  Kommentar:
  Prinsippene for universell utforming av gater, veger og plasser vil ventelig blir mer og mer sentral i både planlegging og drift.
   
 2. Tangen borettslag:
  Borettslaget peker på dårlig standard og manglende fortau fra Getzgården i gamle Ferjeveg og Tangenvegen rundt Ørmelen. Mange steder mangler det fortau, delvis er fortau gravd over eller ødelagt på grunn av snøbrøyting eller gjengrodd med vegetasjon. Gående tvinges dermed ut i vegen på flere plasser, noe som fører til trafikkfarlige situasjoner. Generelt manglende vedlikehold både på fortau og veg. Det foreslås at fortau utvides til samme bredde som det er på fortau i gamle Ferjeveg før Getzgården.
   
  Kommentar:
  Det er ønskelig med større midler til drift og vedlikehold. Kommunen har i de senere år bevilget ekstra midler til opprusting/istandsetting av eksisterende veger med fire millioner pr år, jfr «hovedplan veg».
   
 3. Forbregd / Lein velforening:
  Velforeningen er meget positiv til at tiltak 1 i tabell 10.2 (belysning fra Lein til Valum) opprettholdes på 1. prioritet. Like nord for gjerde til barnehagen er det regulert g/s-veg som foreløpig ikke er bygd. Velforeningen ønsker bygging av denne inn på planen. Videre bør det ved denne utbyggingen graves dyp grøft mellom g/s-veg og gjerde mot barnehagen for å kunne avlede overflatevann fra barnehagens uteområde. I reguleringsplanen for siste utbygging av Forbregd/Lein er det mellom Hegrevegen 13 og 15 regulert g/s-veg som foreløpig ikke er bygd. Velforeningen ønsker at bygging av denne settes på planen. Det ønskes etablering av et nett mellom fotballbanen og Hegrevegen i Nord og vest. Det bør suppleres med skilt inkludert gatenavnsskilt i området generelt.
   
  Kommentar:
  Forespørsel om tiltak med generell skilting i området og fotballnett sendes til teknisk drift for vurdering. Bygging av g/s-veger som foreslått er satt inn på uprioritert liste.
   
 4. FAU Leksdal skole:
  FAU har lagt merke til at kommunen har fått mye positiv oppmerksomhet knyttet til trafikksikkerhet. Trafikksikkerhetsutvalget har hatt flere aktiviteter der de kobler trafikksikkerhet med folkehelse. Flere unger som går på skoleveien skal gi mindre biler rundt skolen og sunnere barn. FAU ved Leksdal skole ser det som svært viktig at Verdal kommune ønsker å legge til rette for at alle elever ved skolene kan ferdes til skolen på en trafikksikker vei. FAU ved Leksdal skole ønsker at g/s-veg fra Lundskammen til Leksdal skole prioriteres høyere i Trafikksikkerhetsplan for 2016 – 2020. Det begrunnes med at 1. prioritet er belysning på allerede bygd g/s-veg. I tillegg er 2. prioritet en forholdsvis oversiktlig veg med eksisterende fartshumper. I Leksdal går ungene langs en vei som er uoversiktlig, smal, med smal bru og bakketopper og i tillegg er omkjøringsveg for E6. I planen bør det prioriteres lavere fartsgrenser på Fv 759 ved Ausa – Aksnes og ved Lund.
   
  Kommentar:
  Ny g/s-vei langs Fv 759 fra Lund til Leksdal skole er satt opp på prioriterte tiltak langs fylkesveier med prioritet nr 5. Det vil si at det er kun en g/s-vei som har fått høyere prioritet, det er Fleskhus -Leklemsåsen. I tillegg er det på prioritet 8 foreslått siktutbedring ved Ausa.
   
 5. Trones vel:
  Trones vel er glade for at Verdal kommune fremlegger en trafikksikkerhetsplan for å forhindre at det forekommer trafikkulykker i lokalsamfunnet. Trones vel ser det som svært beklagelig at følgende strekninger med g/s-vei ikke er prioritert høyere:
  - Prioritet 13 Fv 169 Åkerhus – Trones g/s-vei 2000 meter
  - Prioritet 14 Fv 173/169 Fleskhus – Åkerhus, g/s-vei 800 meter.
   
  Velforeningen har en rekke gode argumenter for bygging av de nevnte g/s-veiene som:
  - Trones er eneste boligområdet i Verdalsøra skolekrets som ikke har g/s-vei.
  - Eksisterende vei har ikke skulder, ikke belysning og delvis 70 km/t i fartsgrense.*
  - Veien er svært uoversiktlig med svinger og bakketopper og uoversiktlig kryss.
  Barna på trones har skoleskyss, men med tanke på folkehelse bør det legges til rette for tryggere ferdsel til fots og sykkel. Området Trones brukes mye av syklister, løpere og turgåere til trim og fritid. Trafikken i området er økende og vil bli det fortsatt, det vises til regulering av nye fritidsboliger, utvidelse av havn og utvidet aktivitet ved golfbanen. Mye av økt trafikk vil foregå på ettermiddag/kveld, samtidig med at ungene i området vil ferdes langs vegen. Trones vel konkluderer med at kommunens reguleringer og vedtak medfører økt trafikk og at nevnte prioriteringer nr 13 og 14 derfor må settes høyere på lista.
   
  Kommentar:
  Trones vel har gode argumenter for bygging av g/s-vei. Både denne uttalelsen og uttalelsen fra FAU Leksdal skole viser tydelig behovet for bygging av g/s-veier for sikring av myke trafikanter. G/s-veiene som omtales er nå satt på prioritet nummer 13 og 14, i tidligere plan var de prioritert som nummer 19 og 20. Det viser at det går framover, dog senere enn ønskelig.
   
 6. FAU Ørmelen barnehage:
  På grunn av få parkeringsplasser i barnehagen, kan det lett oppstå farlige situasjoner ved levering og henting. Det er så trangt at det parkeres langs vegen. Det er mulighet for opparbeidelse av parkeringsplasser for personalet på den andre siden av g/s-veien, det ville ha bedret situasjonen.
   
  Kommentar:
  Forslaget fra FAU om opparbeidelse av nye parkeringsplasser er sendt over til teknisk drift for vurdering. Eventuell omregulering må også vurderes da området er regulert til friområde i dag.
   
 7. FAU Stiklestad:
  Stiklestad FAU mener at alle skolebussene må ha tilstrekkelig kapasitet slik at alle elevene som trenger skolebuss har sitteplasser med sikkerhetsbelte. De ber om montering av belysning på g/s-veien til Forbregd Lein. De ber i tillegg om at kommunens driftsetat ser på kortsiktige tiltak for å bedre trafikksikkerheten ved skolens uteområde, særlig er tidspunktene ved ankomst og henting utsatt.
   
  Kommentar:
  Belysning på g/s-veien fra Lein til Valum er satt opp som 1.prioritet på fylkesvegene. Teknisk drift blir bedt om å se på muligheter for tiltak i forbindelse med av og påstigning. Kanskje området ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter kan benyttes for å avlaste nærområdet til skolen?
   
 8. Tore Lundsaunet:
  Lundsaunet har pekt på ugunstige forhold ved avslutning av gangvegen fra Tinna og til Hanskemakergata og avslutning av gangveg fra Hanskemakergata til Stiklestad Alle. Han viser at tilknytningspunktene for disse gangvegene kan forbedres med enkle midler.
   
  Kommentar:
  Avslutning av gangvegene det vises til er bratt og uten sikring mot at ferden går rett fram og innpå trafikkert vei for eksempel på vinters tid når det er glatt. Det antas at slik sikring kan gjøres på rimelig enkel måte. Spørsmålet om sikring sendes derfor til teknisk drift til vurdering.
   

Vurdering:
trafikksikkerhetsoppgaver for perioden 2016 – 2020. En slik plan anses også som nyttig og nødvendig i forbindelse med søknad om midler til tiltak. Planen anses som en temaplan som legger føringer for prioriteringer og videre behandling av aktuelle tiltak.

Verdal kommune har inngått intensjonsavtale med Trygg Trafikk om å bli godkjent som trafikksikker kommune. Arbeidet med dette kan medføre en revisjon av trafikksikkerhetsplanen før det har 4 år.

Planen tilrås vedtatt som grunnlag for kommunens prioriteringer av trafikksikkerhetsarbeidet.


   Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 11.08.2015 15:15
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS