Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 18.08.15 - PS 51/15 Utbyggingsavtale for Reinsholm sør

Saksbehandler: Per Anders Røstad

Arkivref : 2014/7351 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 18.08.2015 51/15

 
Rådmannens innstilling: 
Utbyggingsavtale for Reinsholm sør inngås i medhold av Plan- og bygningslovens § 17-4.

Vedlegg: 
Utbyggingsavtale for Reinsholm sør  

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Detaljregulering for Reinsholm sør.

Saksopplysninger:
Utbyggingsavtalen som er mellom utbyggerne Øra Boligutvikling A/S, FS Utvikling A/S og Verdal kommune. Den avklarer gjennomføring av utbyggingstiltak som er forutsatt i Detaljregulering for Reinsholm sør.

I sak 85/06 fattet Verdal kommunestyre vedtak om bruk av utbyggingsavtaler og de muligheter og begrensninger som følger av det. Vedtaket gjaldt etter bestemmelsene i «gammel» plan- og bygningslov.

I dagens plan- og bygningslov, som trådte i kraft fra 2008, er det kapittel 17 som omhandler utbyggingsavtaler. Det er forholdsvis små endringer i forhold til de gamle bestemmelsene.

Kommuneplanens arealdel, vedtatt 26.04.11, hjemler også bruk av utbyggingsavtaler i bestemmelsenes § 1.2.

Overnevnte vedtak og bestemmelser er lagt til grunn for å opprette vedlagte utbyggingsavtale. Avtalen har vært på høring til de berørte utbyggerne, som ikke har merknader til avtalen.

Vurdering:
§ 17-3 i plan- og bygningsloven sier bl.a. følgende om innholdet i en utbyggingsavtale:
«En utbyggingsavtale kan gå ut på at grunneier eller utbygger skal besørge eller helt eller delvis bekoste tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak. Slike tiltak må stå i rimelig forhold til utbyggingens art og omfang og kommunens bidrag til gjennomføringen av planen og forpliktelser etter avtalen. Kostnadene som belastes utbygger eller grunneier til tiltaket, må stå i forhold til den belastning den aktuelle utbygging påfører kommunen. Avtalen kan gjelde forskuttering av kommunale tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak».

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel sier følgende:

1.2 Utbyggingsavtale (§ 11-9, nr. 2).

1.2.1 Utbyggingsavtale kan brukes innenfor hele kommunen. Utbyggingsavtale skal inngås før igangsettingstillatelse gis, der utbygging i henhold til vedtatt arealplan med tilhørende bestemmelser også forutsetter andre tiltak som er nødvendig for gjennomføring av planvedtak.

1.2.2 Utbyggingsavtale kan også inngås der det fra kommunens side er ønskelig å regulere antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, eller å stille krav til bygningers utforming.

Innholdet i vedlagte utbyggingsavtale er vurdert å ligge innenfor overnevnte rammer. Avtalen er også vurdert å ligge innenfor rammene til detaljregulering for Reinsholm sør, og følger opp intensjonene i den aktuelle planen. Omfang og innhold i utbyggingsavtalen sikrer en rasjonell og forsvarlig utbygging av planområdet med nødvendig infrastruktur.

Rådmannen tilrår at det innstilles på at foreliggende utbyggingsavtale godkjennes.. 

     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 05.02.2021 14:29
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS