Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 18.08.15 - PS 55/15 Behandling av klage på detaljregulering for Teaterhus

Saksbehandler: Per Anders Røstad

Arkivref : 2014/7658 - /2014007

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 18.08.2015 55/15

 
Rådmannens forslag til vedtak:  
Klage datert 30/6 2015 fra Bjørn Johan Morten Selnes på detaljregulering for Teaterhus, vedtatt 15/6 2015, tas ikke til følge. Klagen oversendes Fylkesmannen i Nord Trøndelag for endelig avgjørelse.
 

Vedlegg: 

  1. Klagebrev fra Bjørn Johan Morten Selnes, datert 30/6 2015 
     

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Sakspapirer med vedlegg av Verdal kommunestyrets sak 55/15 (planvedtak).
 

Saksopplysninger:
Bjørn Johan Morten Selnes har i brev datert 30/6 2015 klaget på plassering av bygg, manglende informasjon/dialog i forbindelse med det planlagte teaterhuset i Verdal sentrum. I og med at hovedankepunktet går på mulig plassering av bygget, har kommunen tolket klagebrevet som en klage på den vedtatte detaljreguleringen som angir tillatt plassering.

Detaljreguleringen av Teaterhus ble vedtatt av Verdal kommunestyre den 15/6 2015, sak 55/15. Berørte parter ble tilskrevet med brev datert 22/6 2015. Klagen er altså mottatt innen klagefristen på 3 uker.

Klager påklager at teaterhuset kan plasseres helt i nabogrensen mot hans eiendom. Videre påpeker han også andre momenter som, ifølge han, fører til verdiforringelse av hans eiendom.

Vurdering:
Klagen er mottatt til rett tid, og kommunen anser den som gyldig.

Som nabo til planområdet har klageren blitt varlet om planoppstart og fått anledning til å uttale seg til planforslaget i høringsperioden. Kommunen har ikke mottatt noen uttalelser fra Selnes underveis i planprosessen.

Etter plan- og bygningsloven er det kommunestyret som er planmyndighet. Det er derfor kommunestyret som avgjør hva arealene i kommunen kan brukes til. Det er i den forbindelse en forutsetning at det ikke foreligger innsigelse fra Fylkeskommunen eller statlige sektormyndigheter. Arealplaner utarbeidet av kommunen kan også innebære virkninger og innskrenkninger for berørte grunneiere. Alle må i utgangspunktet tåle at kommunen bestemmer om et område skal bygges ut og i tilfelle hvordan og til hvilke formål. Som hovedregel kan rådighetsinnskrenkninger påføres erstatningsfritt, bare i særlige unntakstilfeller kan det bli tale om erstatning for slike inngrep.

Vedtatte regulering av Teaterhus er, etter rådmannens vurdering, innenfor kommunens myndighetsområde som planmyndighet og det er ikke er gjort feil ved saksbehandlingen.

Klagen inneholder ikke nye momenter som ikke var en del av saksvurderingene som kommunestyret fattet sin beslutning ut ifra.

Rådmannen tilrår at klagen oversendes fylkesmannen for endelig avgjørelse.

  

     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 17.08.2015 09:00
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS